تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید

پر طبل تر از حیات 
او
مرگ را سرودی کرد

 

تاریخ گواهی معتبریست که کارگران ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ اﻳﺮاﻥ، پس از تقریبا یک قرن، یعنی از زمانی که هسته ی غیبی کمونیستی، در اوائل قرن بیستم بوجود آمد و حزب کمونیست ایران بنیاد گذاشته شد، بار دیگر در مرکز جنبش کارگری قرار گرفته اند. 
شاهرخ زمانی درست سکاندار این تصحیح تاریخ است که با اندیشه و درایت خود و از خود گذشتگی بی دریغش، کشتی بزرگ جنبش کارگری ایران را بار دیگر در مسیر اصلی خود به درون طبقه برگرداند. طبعا رشد همه جانبه خود طبقه کارگر چون دریائی عظیم شرائط عینی را برای این تغییر تاریخی فراهم ساخت.
امروزه دیگر نه حرفی از محفل های روشنفکرانه ی چند نفری هست، نه تئوری فوکو، چه گوارا و مبارزه ی مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک، نه الگوی چینی، راه محاصره ی شهرها از طریق دهات، کاربری دارد ونه خارج نشنینی رهبری چون حزب توده که برای سالیان دراز با پشتبانی احزاب برادر چون بختگی سایه بر جنبش کارگری انداخته بود.
شاهرخ زمانی مانند دیگر کارگران آگاه ، ادامه دهنده ی راه کارگران سوسیالیستی هست که ازدرون جنبش کارگری برخاسته، سا لیان دراز در شرائط سخت دیکتاتوری، روی سازماندهی مبارزات کارگری، طبق شرائط مشخص ایران پافشاری کرده ونگین سرخ سازمان کمونیستی را در دل چنین جنبشی کاشته است. 
کارسترگ شاهرخ زمانی ها، دیگر به الگوی روشنفکران ومحفل های روشنفکری باید از بیرون تئوری را به داخل جنبش کارگری ببرند، پایان بخشید. و نقطه ی عطفی تازه ای را فراهم آورد که فرقه باید با نفی دیالکتیکی خود به جزئی از جنبش طبقه کارگر بپیوندند و با آن یکی شوند. 
احزاب وسازمان های سوسیالیستی در برابر این حرکت تاریخی خود طبقه کارگر ایران و کارگران پیشرو و آگاه آن مطمئنآ با درس گیری درست از گذشته ی جدا از طبقه عمل کردن، این بار سربلند بیرون خواهند آمد. 
برماست که غم بزرگ طبقه کارگر را که موقتا سرخود را از دست داده به نیرو تبدیل کنیم، آموزش های شاهرخ را با دل وجان به میان مبارزات جاری تودهای ببریم. ادامه دهندگان راه شاهرخ را که دردرون خود جنبش هستند تقویت کنیم. این یعنی تبدیل کردن غم به نیرو، حرفی که امروز محمود صالحی در بیانیه اش در مرگ شاهرخ ابراز داشته است.

ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺿﻮانی
2015-09-14


 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 
بازگشت به صفحه نخست