هنر و ادبیات پرس لیت

www.perslit.com

تماس با ما و ارسال مطلب
بازگشت به صفحه نخست

شش چامه


شهلا آقاپور

 

1
سر نوشت جاری
آغوشم باز
پاها یم می دوند
بر پیشانی ام بنویس: عریان

2

امروزم آفتابی ست پر نور
بگذار جمع شان کنم
برای شبها یت

3

از گوش و چشم
مرا قضاوت می کنی
کجاست آن خرد خودآگاه

4

آنقدر دوستت دارم
که پروازت را با اشک شوق
بدرقه می کنم

5

با ابر تو می رقصید
 دامن گیجم
 به خیال سفر بادبادکها
هر دو در آسمان
جا ماندیم

6
ماه به دست
ستاره به چشم
خنده ی پروانه ها دردل
آینه ام گفت : وای تو عاشقی

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما
توجه: بازانتشار مطالب با پیوند آن و نام بردن نشانی مجاز است و برای موارد اختصاصی مشروط به گرفتن اجازه کتبی از سر دبیر می باشد