تانگو در فیلهارمونیکر

 

شهلا آقاپور

 

بر گستره خیا ل

جهانی ازنور و رنگ

دستهای آبی شب

دایره ی زرین ماه

روی پیشا نی ام نشانده ست

 

قطره ی  ماه

روی صحنه می چکد

 

دختران ارکستر نارنج

در هاله ی رنج

نیلوفری می رویند

 

پسران مخملی

باس و چه لو می نوازند

 

خورشید شب

ازنوازش پیانو

خوابش نمی برد

 

2

آرام باشید رقاصان معرکه

هنوز کهکشانها

درتاریکی فرو نرفته اند

شمارش قایم مو شک  بازی

آنسوی پنجره  دیدار

گلوی سبز پروانه

پشت دیوار اوین

ندای ِ نگاه ِ مرا پنهان می کند

 

ماسکهای چنگیز و استالین را بزنید

و ناشنا س در موزه  هیتلر

آیت وار

رقص مرگ

برسر های استبداد تماشا کنید

 

آثارزخمهای تو

هنوز برپرده سرخ شب

آویزان  دروازه های

شهر هراس ا ست

 

و می نویسم انسا ن کیست

بر لوحه حقوق بشر

من اینجا

اگر فاجعه  را انکار کنم

مجرمم...

 

3

باران ترس چشما ن تو

تخته سیاه  دلها را

می شوید

شاید  که نقش جها ن

در پایان و آغازانفجا ر

به توان هیچ

در نقطه ی پی سا ده شود

 

زمان تندتر از باد می پرد

شبپره ها  پچ پچ می کنند

پا یان جنگ

در هسته  بسته  انسا ن

نهفته ست

 

بسته ها را باز کنید

حتمن با دستکش آهنین

در صلیب های سرخ کاغذ ی بپیچید

 

ساعت دوازده شب

صدای ناقوس

" فریدریشس وردر"  می پیچد

قطعه اندوهناکی ازبرج رادیو

فرو میریزد

 

دیر نشده ست

پرستو های پرهیزکار

آرام آرام  با ل آقتاب

بر شانه  های امان بکاریم

 

بر گستره خیا ل

جهانی ازنور و رنگ

تانگودر"فیلهارمونیکر"

ادامه دارد

 

قلم موی شب

ستاره های رنگین

به انگشتانم  پیوند زده ست

قطره مهری  سپید

بر پیست رقص   می چکد

 

پا به جلو

پا به عقب

رقاصان تانگو می رقصند

وقت ان ست

ماسکها را

در بیاوریم

...

اکتبر 2009

شهلا آقاپور

 

...........................................................................

" فریدریشس وردر" نام کلیسای معروفی است در شهر برلین مقابل محل "فیلهارمونیکر" 

 

فیلهارمونیکز : مکانی برای کنسرت و مقابل ناسیونال گالری معروف برلین

 تانگودر"فیلهارمونیکر"  قطعه کنسرتی بود با رقص تانگو در محل فیلهارمونیکر برلن اجرا شد ....

منظور عدد پی ریاضی ست π 

قایم موشک یا قایم باشک بازی: بازی سنتی ایرانی است

 

 

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب info@perslit.com تماس با سردبیر perslit@gmail.com درباره ما