پرواز

 

صدای پای آ ن ها را نشنیدی

که از مرز های ممنوع گذشتند

ودر رد حادثه گم شدند؟

 

پیش از آن که زوزهی تک تیرهای زمستان

قندیل های خون را

از تن سرد درختان یخ زده

بیاویزد

صدای پای آن ها را نشنیدی؟

 

بی آن که بغض تردید را

شور بگیرند

گداخته حباب عشق را

به ریسمان سینه آویختند

و از میان تند باد هراس

به کدامین نقطهی زمین

نمی دانم!

گریختند

وتا دور دست نبودن

خط افق را شکستند

اما

پرواز را

به درنگی اندک

نفروختند.

صدای پای آن ها را نشنیدی؟

 

سوسن احمدگلی

 

 

 

www.perslit.com