دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس سردبیر: perslit@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب: info@perslit.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

پیام تبریک کمیته مرکزی سازمان به کارزار مردمی ایران تریبونال

                   
                گامی به پیش در جنبش عدالت خواهی

 

سرانجام تلاشهای چندین ساله دست اندرکاران پروژه ایران تریبونال، خانواده های قتلعام شدگان ِ کشتار دهه شصت و جان بدر بردگان،  در محکومیت رژیم سرمایه داری و مذهبی جمهوری اسلامی و همه آمرین وعاملین آن به عنوان جنایت علیه بشریت ؛ به ثمر نشست.  و خاری شد در چشمان ارتجاع .

دادگاه نمادین با محرز دانستن کشتارواعمال شکنجه و تجاوزسازمان یافته ، سیستماتیک ومداوم توسط حکومت اسلامی علیه مخالفان و دگراندیشان؛ این جنایات سازمان یا فته دولتی را مصداق « جنایت علیه بشریت »  شناخت وآن را محکوم کرد.

سازمان ما با آگاهی بر اینکه هر اقدام بزرگ می تواند نواقصی به همراه داشته باشد ؛ نتیجه دادگاه نمادین ایران تریبونال را یک پیروزی برای هزاران خانواده داغدار قتلعام شدگان، زندانیان سیاسی و جان بدربردگان و دست اندرکاران این پروژه می داند و این موفقیت را به همه آنان تبریک می گوید.
 بی گمان این پیروزی هنوزآغاز کاراست و تا کشاندن جنایتکاران حکومت کشتار و شکنجه به دادگاهی واقعی توسط کارگران و زحمتکشان،خانواده های داغدارعدالت جوی ِعزیزازدست داده وشکنجه و تجاوزشدگان، زندانیان سیاسی و همه مردمان داد خواه سراسر ایران ـ  که نه خواهان انتقام ، بلکه خواستار عدالتند ـ  راه درازی درپیش است.

باید بی اعتنا به هیاهوی دشمنان و دوستان نادان ، پروژه داد خواهی را پی گرفت وآن را با همت بلند ِخانواده های داغدار و جان بدر بردگان و دستان توانای کارگران و زحمتکشان به ثمر رسانید.

سازمان ما به نوبه خود پیش برد این امر را وظیفه خود می داند واز آن حمایت خواهد کرد.

 

                                      برچیده باد بساط شکنجه و اعدام و بیداد گری
                               سرنگون باد رژیم سرما یه داری و مذهبی ایران 
                                      زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیا لیسم 

 

                        کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

                                                  سوم نوامبر 2012          

                                        www.rahekaregar.com                    

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست