تماس با ما و ارسال مطلب

info@perslit.com

بازگشت به صفحه نخست

هأ خیابان بو، سمساکˇ بویأ دأیی
(همین خیابان بود که بوی زُهم ماهی می‌داد)
مسعود پورهادی

من
سردی‌یأ بنأم دیوارˇ سر
تو
تی سر دبو
شورومˇ چادرأ
دَودی تی کمر

راکا سورخˇ روخان
خیابان

خیابان بو
یا جنگلˇ دود و گرمالت.
نانم

تو
پولوک بودوختی
اسمانˇ انگاره ره
کی
هأ هندˇشر
گردسی
گردسی
فوگوردسی.

من
دس دوکودم پنداما
قرماق
واکفت کونده‌یا
سمساکˇ بویأ دأیی
خیابان

 

شوروم ویچه خو پشداما
زیمین، دارانˇ شی‌یا رأ بزه
پندام
سیم‌پره‌کانا وسس سوفا
اوسه کوده دریا خازی
سردی هتو نهأ
ابر بئسا تاماشا
من
وافکرأ شم
تو
نیشینی درچه پوشت
اون
نیویسه، خط زنه
اوخوس، خیابان
اوپرک، خیابان
اوران، خیابان
سبزˇ اوخان، خیابان

 

ورفنه مای 1582

فارسی واگردان:

 

همین خیابان بود که بوی زهم می‌داد
من نردبان را گذاشتم پای دیوار/تو/در سرت بود/چادری از مه/به دور کمرت بپیچی
رودخانه ای از تازیانه ی سرخ بود/خیابان
خیابان بود/یا جنگلی از دود و فلفل/نمیدانم
تو/دگمه می‌دوختی/برای جامه‌ی آسمان/که درهمین محدوده/می‌چرخید/می‌چرخید/و سرنگون می‌شد.
من دست کردم در آب‌های پشت سد
قلاب/در کُنده/گیر کرد
خیابان بود/بوی زُهم می‌داد
مِه پشه‌بند خود را برچید/زمین شبنم درختان را تکانید/آب‌بند، ماهی‌های آب‌های شیرین را/روانه‌ی دریا کرد/نردبان همان گونه نهاده است
من/به فکر فرو می‌روم/تو/پشت دریچه می‌نشینی
او/می‌نویسد،خط می‌زند
خوف، -خیابان/ لرزش ناگهان، -خیابان/ نرم شدن و شخم خوردن خاک، -خیابان/ پژواکِ سبز، -خیابان.\ء

 

 

---------------------------------------------------
اين ايميل از طريق خبرنامه‌ی ورگ (پايگاه ادبيات و فرهنگ گيلکی) برای شما ارسال شده است.
برای دريافت منظم اين خبرنامه کافی است ايميلی خالی با عنوان subscribe به آدرس varg.glk@gmail.com ارسال کنيد و برای خروج از ليست مشترکان اين سايت، کافی است ايميلی خالی با عنوان unsubscribe به آدرس مذکور بفرستيد.
--
خنابدون
VƏRG
www.varg.ir

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب ، info@perslit.com

تماس با سردبیر ، perslit@gmail.com

درباره ما