یکی شوید یاران

م.ساقی

به شاعر و نویسنده ی تبعیدی، " گیل آوایی"

 

 

یکی شوید یاران

در " شادی ها" و "غم هایتان"

با " شادی ها" و " غم هایتان"

در عصر تاراج و مهاجرت و رنج

در قرن خون و خاکستر و اشک

 

یکی شوید یاران

تا چند در وزش بادهای نومیدی

در چار دیواریهای تنهایی و غرور،

در قاب گرد گرفته ی غربت

پراکنده بمیریم

 

تا چند "مرگ" را زیستن

تا چند "عشق" را مردن

تا چند ستم و رنج و آه را

در گذر ثانیه ها نگریستن

 

بنام طوفانی که در راه است

بنام " فردا"

بنام آفتاب که خواهد دمید در نبود و بود ما

بنام گرسنگان شهر

بنام پیکر خونچکان "خاوران"

بنام روزهای آینده

و هوای خوش "آزادی"

یکی شوید یاران

یکی شوید یاران.

 

 

06.09.2008

 

 

www.perslit.com