MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C90793.A72163A0" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C90793.A72163A0 Content-Location: file:///C:/97724EF7/m.entezari.koshtar67.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" بیست سال پی= 588; در همین ایام "کمسیون مرگ" در زندانهای سراسر کشور، به فرمان و فتوی خمینی ت= 576;هکار، دست اندرکار ارتکاب جنایتی بود ک= 607; بشریت معاصر = 608; تاریخچه جنبشهای اجتماعی نوین، هرگز معادل آنرا ندیده و تجرب= 607; نکرده بود

ز= خمی خون چکان تا ه&#= 1606;گام التیام

&n= bsp;

<= ![endif]>

 

بیست سال پیش در همین ایام "ک&= #1605;سیون مرگ" در زندانهای سراسر کشور، به فرمان و فتوی خمینی تبهکار، دست اندرکار ارتکاب جنایتی بود ک= 607; بشریت معاصر = 608; تاریخچه جنبشهای اجتماعی نوی= 06;، هرگز معادل آنرا ندیده و تجربه نکرده بود. پدیده غریبی که به محض بروز اولین علائم = 608; درز اولین اخبار آن، بطور خودجوش از جانب افکا= 585; عمومی و محاف= 604; سیاسی ایران= 48; به عنوان "قتل عام زندانیا= 06; سیاسی" نام گرفت.

 

البت= ;ه برای رژیم ارتجاعی که ا= 586; روز اول به حاکمیت رسید= 06;ش در فردای آن بهمن خونین، گام به گام همه مرزهای خیانت و جنای= 578; را پشت سر میگذاشت و با عوامفریبی حیرت انگیزی تخم نفاق و فساد و تفرقه و تشنج در جام&#= 1593;ه میکاشت و در مواجهه با مردم مشتاق آزادی و تهید= 587;تان تشنه عدالت و شخصیتهای مستقل اجتما= 93;ی و جریانات مترقی سیاسی= 48; رسمآ با زبان تهدید و ترور و با "آیه های غضب" و "شمشیž= 5; خون چکان ولایت" سخن میگفت، اساس= 70; هیچ حد و مرزی در شکنجه و کشتار و سنگدلی و سیاهکاری متصور نبود.

 

روند= ;ی که از فردای سی خرداد ۶۰ اوج بی سابقه ای گرفت و مردم جنگزده و خمینی گزیده = 608; بخصوص نسل جوان و جلودا= 585; جامعه، بخاط= 85; مقاومت و پایداریشان در برابر آخوندهای تازه بقدرت رسیده، آماج کشتارهای متعدد سراسر= 40; واقع شدند. تجربه بسیار تلخ و خونبار= 740; که نسل انقلا= 576; را در ابعاد دهها هزار نفری به زنجی= 585; و زندان کشید. <= span style=3D'color:blue'>بخش اعظم آن زنان و مردان برنا و دانا، در هما= 606; ابتدای دهه شصت بیرحمان= 07; "تمام کش" شد = 6;د و بر خاک افتادند. خیل زندانیان بازمانده از آن موج کشتارهای پی در پی، بدرست= 740; باور داشتند که عملآ در "ص= 601; اعدام" قرار دارند و سیاس= 578; رژیم هم بطور واقعی "زجرکش" کردن= ; و یا "در خود فر= 608; کشتن" آنان بود.

 

این چنین بود که از تابستان = ۶۰ تا تابستان ۶۷ طی هفت سال ِ پرفراز و نشیب، هفت سال ِ پر رنج و خون، و هفت سال ِ مالاما= 604; از عشق و فدا، نسل انقلاب ب= 575; همه شکستها و پیروزیهایشš= 8; با عزم و رزم، و با رشادت و ش&= #1580;اعت، حتی دست بسته و اسیر، حضور تاریخی و هوی= 578; سیاسی خودش ر= 575; در برابر دیک= 578;اتور دوران به ثبت رساند. این در حالی بود که رژیم حاکم با اِعمال انوا= 93; شکنحه های طاقت فرسای فیزیکی و روانی و کاربرد شیوه = 607;ای بدیع درهم شکستن روح و روان زندانیان، ا= 86; تمام ظرفیت تخریب= 40; و طینت ضد بشری خود استفاده میکرد.

 

فضای زندان و زندانیان سیاسی در مقط= 593; بهار و اوائل تابستان ۶۷ در واقع جلوه دیگری ا= 586; شکست سنگین رژیم در براب= 585; مقاومت نسل م= 575; بود. جمع زندانیان بسیار منسجم تر، مقاومتر = 608; با روحیه ایی بالاتر به نسبت هفت سال= 740; که از سر گذرانده بودند بنظر میرسید. صف طولانی زندانیان و مقاومت ریشه دار اجتماعی= 48; بن بست و معضل اصلی رژیم محسوب میشد. ا&#= 1586; سوی دیگر شکس= 578; خفت بار خمین= 740; در جبهه جنگ خ&#= 1575;رجی نیز مزید بر علت شده و تمامیت رژیم را در موقعیت بسیار شکنند= 07; و ناپایداری قرار داده بود. شرایطی که در مجموع بطور اجتناب ناپذیری، در بطن خود خیزش و شورش مردم ستمدیده و زجرکشیده را بهمراه میداشت. درست در همین نقطه بود که خمینی با شامه ضد بشریش برای ابقای سلطه خ= 608;د و حفظ ارتجاع متعفن موسوم به "اسلام عزیزش" فرما = 6; قتل عام زندانیان سیاسی را به هدف نابودی دشمنان اصلی= 88; صادر کرد.

البت= ;ه در همین رابط= 607; برخی با نیتهای مختل= 01; با اشاره به حرک= 578; ارتش آزادیبخش مل= 40; به داخل خاک کشورشان ایران و عملیات "فروŸ= 4; جاویدان"، ب = 7; درجات مختلف = 575;ز آن به عنوان عامل تحریک رژیم برای شروع آن کشتا= 585; بزرگ یاد میکنند. جدای از حقایق انکارناپذیž= 5;ی که تا کنون از درون و بیرون رژیم لو رفته و علنی شده، ح&#= 1578;ی خاطرات بیشت= 85; زندانیان سابق و جان بدر برده دور= 575;ن قتل عام، به صراحت گویای برنامه از قب= 604; طراحی شده ای= 606; جنایت بی سابقه بوده است.

 با این حال حتی از دیدگاه خود رژیم هم که به آن رویداد نگاه کنیم، ب= 575;رها و بارها در همان زمان گفته میشد: "م= 606;افقین و مزدوران استکبار جهانی با شکس= 578; سنگین در مرصاد عملآ نابود و مضمح= 604; شدند". بنابر= 75;ین رژیمی که "بقایای گروهک تروریستی منافقین" را = 07;م در بیرون از زندان "نابوž= 3; و مضمحل" کرد= 07;، قاعدتآ میبایست با خیال راحت زندانیان و اسیرانشان ر= 75; آزاد میکرد. چ&#= 1585;ا که جنگ خارجی هم تمام شده بود و تهدید بیرونی یا "ستون پنجم" هم نداشت.

آی&#= 1575; جز این بود که پاشنه آشیل و تهدید اصلی و مبرم رژیم، مردم به جان آمده و مقاوم= 578; سازمانیافت = 7; و زندانیان مقاوم دربند بودند... راستی = آیا بعد از نابود= 740; چند باره "گروهکها" و "پاکسازی زندانها" ماشین کشتار رژیم متوقف ش= 583; و زندانها تخلیه شد؟ شایž= 3; بیربط نباشد یاداوری شود که بلافاصله = 576;عد از اتمام جنگ خانمانسوز ایران و عراق= 548; دولت وقت عرا= 602; فرمان آزادی زندانیان سیاسی اش را صادر کرد و خم&#= 1740;نی فتوی قتل عام &#= 1586;ندانیان سیاسی ایران را اجرا کرد.

 

ویژه گیهای منحصر بفرد قتل عام تابستان ۶۷، بطور کیفی آن را از دیگر جنایات مشاب= 07; و معاصر، متمایز میکن= 83;. مقدم بر هر چیز، آن کشتار بزرگ ی= 705; جنایت بدقت س= 575;زمانیافته و از قبل طراحی شده بو= 583;. خود ما در زندان شاهد بودیم که چطو= 585; در اواخر سال ۶۶ مسئولین = 608; عوامل دادستانی و اطلاعات در زندانها، مقدمات اجرایی و طبق= 607; بندی اولیه آنرا به اجرا گذاشتند در حالیکه ما خب= 585; نداشتیم چه خ= 608;ابی برایمان دید= 07; اند.

 

طبعآ هدف و خواست اصلی رژیم از این پروژه سیاه، نابود= 40; کامل زندانیان سیاسی موجود در زندانها و پاک کردن "صو&= #1585;ت مسئله" زندانهای سیاسی ایران بود. چرا که طی هفت سال سرکو= 576; مستمر دریافته بود که علیرغم هم= 607; نشیب و فرازها، موضوع زندانیان سیاسی و مقاومت آنان همچنان "مسئ&#= 1604;ه" حل ناشدنی و بن بست استرا= 578;ژیک رژیم میباشد. شاید لازم به توضیح نباشد = 705;ه زندانیان سیاسی در آن زمان کسانی بودند که از موج کشتارها= 40; سالیان جان بدر برده بودند و در همین سیستم قضایی یا "کشتارگاه" رژیم، جرمشا= 06; در حد اعدام تشخیص داده نشده و محکوم به حبس و زندان گردید= 07; بودند. این در حالی بود که در مقطع تابستان ۶۷ بیشتر آنان بخش اعظ= 605; و چه بسا تمام مدت محکومیت شان را هم سپری کرده بودند.

 

یکی دیگر از وجوه تمایز قتل عا= 605; ۶۷ با دیگر کشتارهای دسته جمعی، سیاست سکوت سنگین و سانسور مطلق = 608; حرکت با چراغ &#= 1582;اموش رژیم بود. در موارد و مقاط= 593; قبلی معمولآ رژیم پیش و یا پس از هر کشتاری اقدا= 05; به فضاسازی و تشدید جو تهدید و ترور و ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه و بخصو= 589; در داخل زندانها میکرد و در ای&#= 1606; رابطه با به نمایش گذاشت= 06; پیکرهای سوراخ سوراخ شده و یا جسدهای آویخته بر دا= 585; و یا انتقال بدنهای مجرو= 81; بچه های شکنج= 607; شده به داخل بندهای عمومی... خون و جنون مرگبار = 608; ترسناکش را ه= 585;چه بیشتر به رخ میکشید. ضمن اینکه هیچ ابایی هم نداشت که صدا= 740; رگبار مسلسل جوخه های تیرباران و ت= 705; تیرهای خلاص= 48; بطور مستمر د= 585; پشت دیوار بندها شنیده شود چرا که دقیقآ میدانست زندانیان در هر لحظه و با هر شلیک همرا= 607; با یاران بر خاک افتاده شان تا اعماق وجود میسوختند...

 

اینب= ;ار اما پروژه کشتار بزرگ ب= 575; مخفی کاری تم= 575;م و حتی توطئه و تاکتیک "فری= 6;"، چه در سطح زندانها و داخل بندها و چه در سطح جامعه و حتی لایه های پائ= 740;ن تر حکومتی آغاز میشود. با صدور فتوی جلاد قر= 606; بلافاصله "کمیسیون مرگ" در تهرا= 06; و شهرستانها شکل میگیرد و تحت عنوان "هیئت عفو" دž= 5; زندانها مستقر میشون= 83; و بطور روزان= 607; و پیگیر، زندانیان سیاسی را روانه سالن های مرگ میکن= 606;د. شیوه جابجای = 608; دسته بندی و تقسیم زندانیان و پ= 585;اکندن آنان در سلولهای انفرادی و تل= 575;ش در بی اطلاع نگاه داشتن آنان از سرنوشت یکدی= 11;ر و پروسه ای که در محضر این "= 607;یئت" طی میشود در نوع خود بی سابقه بوده است. پدیده ای که در هیچ دوره ای بچه های زندانی آنرا ندیده و تجربه نکرده بودند.

برای استتار کامل = 608; پنهان نگاه داشتن آن جنا= 740;ت هولناک در حی= 606; وقوع، تمامی سیستم و ماشی= 606; کشتار رژیم "آب بندی" میشود و تمام= 740; ملاقاتهای زندانیان با خانواده شان = 608; کانالهای ارتباطی یکطرفه شان ب= 575; بیرون مثل رادیو و تلویزیون و روزنامه های حکومتی نیز قطع میشود. حتی پاسدارا= 06; و مامورین سرسپرده رژی= 05; هم برای جلوگ= 740;ری از درز اتفاق= 740; خبر، حق خروج از زندان را نداشتند.

 

گذشت= ;ه از شیوه بدیع طراحی و اجرایی آن جنایت سیاه، حتی توجیه قانونی و رون= 583; حقوقی-قضایی آن نیز واقعآ منحصر بفرد و بی سابقه بود= 607; است. تا قبل از آن قتل عام، معمولآ وقتی فردی توسط رژیم دستگیر میشد و به زندان منتقل میگردید، تح= 78; هر شرایطی و بهر بهانه ای و با هر توجیه قانونی و آخوندی، بالاخره اتهام و جرم و پرونده ایی د= 585; رابطه با اعمال یا افکار فرد مذکور در بیر= 608;ن زندان، برای= 88; جور میکردند = 608; او را باصطلا= 581; محاکمه و محکوم به حبس یا مرگ می نمودند. بگذریم که هیچکدام از آ= 606; مراحل کوچکترین سن= 82;یتی با موازین جهانی حقوق بشر نداشت.

 

اما در پروسه "قت= 04; عام" عمومآ ن= 07; صحبت از جرم جدید زندانی در داخل یا خارج زندان بوده است و نه پرونده جدید= 40; در کار بوده است. همه بحث بر سر "هویت سیاسی" و اندیشه و اعتقادات فر= 83; زندانی دور میزند. ز= 06;دانیان سیاسی دانه ب= 607; دانه و تک به تک در برابر کمیسیون مرگ به صریحترین = 608; وقیحانه تری= 06; شکل مورد "تفتیش عقایž= 3;" قرار میگیرن= 83; و عملآ آنان را بر سر دو راهی مرگ یا تسلیم قرار میدهند. این پروسه برای بسیاری با یک برخورد و یک سوال تمام میشود و راهی سالن مرگ و طنابهای دار = 605;یشوند و برای بسیار= 740; دیگر بعد از چندین برخور= 83; و سوال و جوابهای مختلف به هما= 606; سرنوشت ختم میشود.

همگی= ; قربانیان آن جنایت هولناک قبل ا= 586; هر چیز بخاطر داشتن اندیش= 07; و افکاری مغایر با حاک= 605;ان پلید، و پای بندی و وفاداری شان به آرمانهای = 575;نسانی-اعتقا= دی و پرنسیبهای سیاسی، سر بر دار شدند. اتفاقآ بدلی= 04; همین سابقه پایداری و پا= 740; بندی در طی هفت سال زندان، بیشت= 85; زندانیان پیشاپیش تکلیفشان در برابر کمیسیون مرگ روشن بود.

پر واضح است که قتل عام تابستان ۶۷ تفاوت کیفی دارد با کشتارهای کو= 85; و بی حساب و کتاب و یا حتی &= #1587;رکوبهای خونین سیاسی مثلآ به رگبا= 585; بستن یک تظاهرات بزر= 11; و یا نابودی فیزیکی افرا= 83; یک محله یا شهر، و یا یک قوم و قبیله، از زن و مرد و پیر و جوان...

 

جا&#= 1606;فشانان فاجعه ملی تابستان ۶۷ صرفنظ= ر از کمیّت چندین هزار نفری شان در زندانهای سراسر کشور، = 576;ه واقع گلهای سرسبد جامعه = 608; دست چینی از نسل انقلاب ب= 608;دند. آنها براستی = 601;رزندان رشید خلق و کیفی ترین افراد سیاسی = 608; روشنفکر و مق= 575;وم داخل کشور را &#= 1588;امل میشدند.

 

سبعی= ;ت و بربریت حاک= 605; برکل پروسه آ= 606; کشتاربزرگ نیز اگر بیسابقه نباشد واقعآ کم نظیر است. ا&= #1586; شیوه به دار کشیدن زندانیان دس= 78; بسته و بی پنا&#= 1607; به عنوان زجرآورترین شکل اعدام، ت= 575; قتل افراد بشدت بیمار و یا دچار مشکلات حاد ف= 740;زیکی مثل قطع نخاع= 740; یا فلج مادرزاد، و ت= 575; حلق آویز دختران و زنانی که طی هفت سال زندا= 606; در شکنجه گاههایی همچون "واحد مسکونی" و "قبر یا قیام= 78;" و "گاودانی"  = 8; سلولهای انفرادی... بارها و باره= 575; تا یکقدمی مر= 711; پیش رفته بودند و تا فراسوی طاقت انسانی زجر و رنج کشیده بودند.

 

"قتل عام ۶۷" ا= 586; آنجا که بطور خاص و در قدم اول با هدف نابودی زندانیان مجاهد خلق در مرداد ماه آغاز شد و طبق فرمان خمینی تقریبآ تمام= 40; زندانیان زن = 608; مرد مجاهد (بج&#= 1586; عده معدودی ک= 607; خوشبختانه جان بدر بردند) را در زندانهای سراسر کشور ب= 607; دار کشیدند، = 740;ک "نسل کشی" سیاسی-تشکیل= 75;تی نیز محسوب میشود. بطور مثال در مقطع قتل عام، در بندهای زنان زندان اوین ک= 607; شامل سه سالن در سه طبقه یک ساختمان میشد، تمامی زندانیان مجاهد سالن ی= 705; و همچنین سال= 606; سه اوین و بخش بزرگی از بچه های سالن دو، در جریان آن نسل کشی جاود= 575;نه شدند.

 

البت= ;ه در پروسه قتل عام دامنه کشتار بعد از مجاهدین به دیگر زندانیان نی= 86; گسترش یافت و چند صد نفر از زندانیان شریف وابسته به گروههای م= 582;تلف چپ از بندهای مردان نیز سر بر دار شدند. ی&= #1575;د همگی شان یاد باد!

 

لا= 586;م می بینم در همین جا از عزیزانی یاد کنم که هفت سال افتخار همبندی و سعادت همراه= 40; با آنان را در زندانهای اوین و قزل حصار داشتم و هنوز بعد از بیست سال، تمامی لحظات = 608; خاطرات و یادمانده ها= 40; دوران با آنا= 606; بودن، برایم معنا و مفهوم سرشار و شگرف= 740; از زندگی انسانی و آرمانی دارن= 83;. مجاهدین دلاوری که زندگیشان سر= 75;سر عشق و رنج و فدا بود و سرانجام در آ= 606; تابستان داغ = 608; سوزان، سرفراز بر فراز دارها شدند.

 

حاکم= ;یت پلید آخوندی در هیئت کریه خمینی، از رو= 586; اول هیچ ارمغانی جز بدبختی و نکب= 578; و نفرت و جنگ و = جنایت برای مردم ایران نداشت. بدترین اَشک= 75;ل خشونت و خونریزی و خیانت را بر خلق ایران رو= 575; داشت و بسیار= 740; داغهای گران بر دل، و زخمهای خون چکان بر روح و پیکر جامعه مصیبت زده و نسل سوخته ما بر جای گذاشت. <= o:p>

 

البت= ;ه زخم عمیق و خون چکان کشتار تابستان ۶۷ تا روز به زیر کشیده شد= 606; حکومت جلادان، افش= 75;گر و رسوا کننده آن جانیان خواهد بود. این زخم کهنه وقتی التیام خواه= 83; یافت که تمام= 740; دست اندرکاران آ= 06; جنایت بیساب= 02;ه در دادگاه بی= 606; المللی و در پیشگاه افکا= 85; عمومی ایران = 608; جهان بعنوان "جنایتکاران علیه بشریت" در معرض حسابرسی و قضاوت تاریخ= 40; قرار بگیرند = 608; تمامی حقایق = 608; ابعاد و زوایای ناگف= 78;ه آن "قتل عام" = 08; "نسل کشی" ضد بشری روشن و آشکار شود.

 

بعنو= ;ان یک شهروند ایرانی و عضو= 740; از جامعه بشر= 740;، برای تکمیل این پرونده تاریخی و حقو= 602; بشری، شایست= 07; است هر آنکس که خبری دارد با امانتدار= 40; و بدون تعصب و تنگ نظری فرد= 740; یا گروهی، بگوید و بنویسد و به نمایش بگذارد؛ و آنانی که بی خبر هستند با دید تحقیقی و جدیت سیاسی و مسئولیت انسانی، بشن= 08;ند و بخوانند و دنبال کنند... و البته بازتا= 76; دهند تا گرد و غبار فراموش= 40; و تحریف، یک تاریخجه پر ا= 586; رنج و شکنج، خ&#= 1608;ن و فدا، و دلاوری و پایداری را مکدر نکنند. باشد تا ز= 05;ینه تکرار چنین جنایاتی از بین برود و فرزندان و نس= 604;های بعد از ما بیشتر و بهتر بدانند که "آ&= #1586;ادی" چه گوهر والا و گران بهایی برای خلق ما ب&#= 1608;ده است و عاشقان آزادی و حقوق بشر تا کجا فدا و نثار کر&#= 1583;ه اند.

 

مین= 5; انتظاری

ایمیل:=   mina.entezar= i@yahoo.com

وبلاگ:=   www.mina-entezari.blogspot.com

 

w= ww.perslit.com

 

------=_NextPart_01C90793.A72163A0 Content-Location: file:///C:/97724EF7/m.entezari.koshtar67_files/image001.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgEAyADIAAD/7QuoUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0KUmVzb2x1dGlvbgAA AAAQAMgAAAABAAEAyAAAAAEAAThCSU0EDRhGWCBHbG9iYWwgTGlnaHRpbmcgQW5nbGUAAAAABAAA AB44QklNBBkSRlggR2xvYmFsIEFsdGl0dWRlAAAAAAQAAAAeOEJJTQPzC1ByaW50IEZsYWdzAAAA CQAAAAAAAAAAAQA4QklNBAoOQ29weXJpZ2h0IEZsYWcAAAAAAQAAOEJJTScQFEphcGFuZXNlIFBy aW50IEZsYWdzAAAAAAoAAQAAAAAAAAACOEJJTQP1F0NvbG9yIEhhbGZ0b25lIFNldHRpbmdzAAAA SAAvZmYAAQBsZmYABgAAAAAAAQAvZmYAAQChmZoABgAAAAAAAQAyAAAAAQBaAAAABgAAAAAAAQA1 AAAAAQAtAAAABgAAAAAAAThCSU0D+BdDb2xvciBUcmFuc2ZlciBTZXR0aW5ncwAAAHAAAP////// //////////////////////8D6AAAAAD/////////////////////////////A+gAAAAA//////// /////////////////////wPoAAAAAP////////////////////////////8D6AAAOEJJTQQIBkd1 aWRlcwAAAAAQAAAAAQAAAkAAAAJAAAAAADhCSU0EHg1VUkwgb3ZlcnJpZGVzAAAABAAAAAA4QklN BBoGU2xpY2VzAAAAAGsAAAAGAAAAAAAAAAAAAAB4AAAAyAAAAAUAYgBpAHIAZABzAAAAAQAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAADIAAAAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA4QklNBBERSUNDIFVudGFnZ2VkIEZsYWcAAAABAQA4QklNBBQXTGF5ZXIgSUQgR2Vu ZXJhdG9yIEJhc2UAAAAEAAAAAThCSU0EDBVOZXcgV2luZG93cyBUaHVtYm5haWwAAAgKAAAAAQAA AHAAAABDAAABUAAAV/AAAAfuABgAAf/Y/+AAEEpGSUYAAQIBAEgASAAA/+4ADkFkb2JlAGSAAAAA Af/bAIQADAgICAkIDAkJDBELCgsRFQ8MDA8VGBMTFRMTGBEMDAwMDAwRDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAENCwsNDg0QDg4QFA4ODhQUDg4ODhQRDAwMDAwREQwMDAwMDBEMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAQwBwAwEiAAIRAQMRAf/dAAQAB//EAT8AAAEFAQEB AQEBAAAAAAAAAAMAAQIEBQYHCAkKCwEAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcICQoLEAABBAED AgQCBQcGCAUDDDMBAAIRAwQhEjEFQVFhEyJxgTIGFJGhsUIjJBVSwWIzNHKC0UMHJZJT8OHxY3M1 FqKygyZEk1RkRcKjdDYX0lXiZfKzhMPTdePzRieUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaGlqa2xtbm9jdH V2d3h5ent8fX5/cRAAICAQIEBAMEBQYHBwYFNQEAAhEDITESBEFRYXEiEwUygZEUobFCI8FS0fAz JGLhcoKSQ1MVY3M08SUGFqKygwcmNcLSRJNUoxdkRVU2dGXi8rOEw9N14/NGlKSFtJXE1OT0pbXF 1eX1VmZ2hpamtsbW5vYnN0dXZ3eHl6e3x//aAAwDAQACEQMRAD8A1RYY0Gik2XIQFkcKbC+P4JFY k3BunKlKiA2NWwUwnsJ1QSkDipFyiA7mFEepOo0SUy7yU8hOPcONUtG6pKWloTNdPwUoB1UHjZwO UlKcoyTwk46TqoAPJEDRJTNxMKIOqcteolh7IKf/0NoNeCAfmnkTHBPdSFrQ4N1Pnyk9zASXgM7B zyGj/pJLVhE8ynadYjTyUiaWt3FzACJ3bh/eszqP1i6fgAMa05NjxPtMNH9Z35yG6nQDmlxaCZHh qFS6r9Yen9Ja313b7n/QpYQT8bHfRYuYyfrXlXWHfY5rDoxlQAa2eHafpNyxeos+07skGIj1Q5wJ g+0nancNAlA1ID3XSvrVjdUdtpxrWBzwxrzG0/vbP5DFsta0nTjXUrz36q9ax8PrdFfobq7mHEY5 jjpv0rtNP73qL0MgB5bGjeH9lFEk3fdlnECq7KO0KBDeeZRGgHsSTwEmsBGgJLuNNE9YjIERGiQI iBpCkarTJd7QdWjyUXVOYIM7j9Hski2JI7KADQ4+ac1XRxB8AmNdjWzEu8ChSn//0dRnrNeQ57W1 v+hB/I5Dy8G7Lp215AYSNWOZvY4/uu3e5v8AYRCJBLmbnOMQASYPwQnY7GghjSA0aawRp9H3ILXn cj6v/WCpx+zsxi3sWvIbE/mtv2qld9WPrM7ZvoqtLnhmjg7aXT7ne5u2tdI7p1rgXVZV9L2kEgnd 7vhqqr+l9caScfqbnRz6g3Hb/wAIglwsn6h9cxmi27JxKnvOtfqkFrfP2rV6f0X6sdL6ffj9Qsbl XZjALMhsiNd4Zij+S9v/AF1DzejdWyHb8kVZLzo6whwkfL87+qqlHTOqY2SzJbT7q5lj6TYzT6Ld rvo+1Ak9Uh0Pqn9VH9Pt/bOW/wBS8BxwagOA4bfXv/l+n9Gpv82unfk3V0l5q3uBBa2ol0j5gP3L Br6v1ttTW247rXt037SySf5A9rEHJ671zRrqGUv7SYc4d/d/JRtFN/rXW8zCopyMdlbKcgaCwj1G WD6VFweWNrt/krIt+t/WrsI4u92PW54sbY3a4ggz6e9n5ip359+x1ma+t7W6RubaZd9J3p/yln2d W6fY0neGgcVsEGfL81ES1UQ33dY6lBe6uNsl8F0x+8Axzn+/+oi9J631EZWKX3WVU3BzpcC4uYNz Yq/Nfvf7GKr0vEGfax7SyhhP89ZaAY8XidyJ13qgPUKqfZVR03HGJRYHB3qMJc973Or/AHnP9iE5 mtE44AyAkaeswes4nUMg0mp+NYBLGWH3ED6Tnfu7fz1fa9gBJOp7a9vFcRi5Dn5eEca1rXsvZ9rE zIj23O/ktr/R3VrrrX79wrdua36W0w4a+KUTxC6pU48MiLsdH//S090jjc4kOG/uOFMbzBcQI026 c+W1Aa8TL3d4BUvVJsDCNB+dxp5oLUoNgJDt3mT7vuLlIEtndNw5GmsHlCF3sL2kFk8d9E7iXgNB DWnXaND8ZSSyixw9OwukzsfA0E+wP/cRGu2bhY5xPAHy7IMkP9pLhpIJlFZaxwcdhaGn87VJTEur ADiJc8gBp1jzSfUDuc87vTJcAPzZEGP3k++AXQDGk9xKbVwG3RzdR4f1UFLuhh3bRZLRGjQAf5W0 bkF9OI8htlANrpFg2NIDRxtcwe1yKLXNb9Eb+4HHzTEhwMAgDXaOx/rfnJKav7NwbXMccSvbEbS2 CI8XfylNmLgsaA7FrZMljQzQQf3fztyO6w6ub+kAGnh80MhmrmlwJImdTJ8Akq0TqcRrn7aWepth p2ajvH9pORWwh1TGAWCbD9EgkbXaJ7G2F30i1jvpOTFpseJBLWjQE6n+skjV/9Owzntz8kUx6p44 8146kmrX2KqPT/N7/DlNX/OCJ+X+1ePJJJfZR/O/38qQn3fS58oXjCSSH2hk+76XfiPBQp+g76UT 24/8kvGkkkh9lZ9I8pr59N30vlErxtJJRfY6/wCjjlM36Os/NeOpJIfZB9Hv/BRH0jyvHUklP//Z OEJJTQQhGlZlcnNpb24gY29tcGF0aWJpbGl0eSBpbmZvAAAAAFUAAAABAQAAAA8AQQBkAG8AYgBl ACAAUABoAG8AdABvAHMAaABvAHAAAAATAEEAZABvAGIAZQAgAFAAaABvAHQAbwBzAGgAbwBwACAA NgAuADAAAAABADhCSU0EBgxKUEVHIFF1YWxpdHkAAAAABwAIAAAAAQEA/+4ADkFkb2JlAGRAAAAA Af/bAIQAAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQICAgICAgIC AgICAwMDAwMDAwMDAwEBAQEBAQEBAQEBAgIBAgIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMD AwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMD/8AAEQgAeADIAwERAAIRAQMRAf/dAAQAGf/EAaIAAAAGAgMB AAAAAAAAAAAAAAcIBgUECQMKAgEACwEAAAYDAQEBAAAAAAAAAAAABgUEAwcCCAEJAAoLEAACAQME AQMDAgMDAwIGCXUBAgMEEQUSBiEHEyIACDEUQTIjFQlRQhZhJDMXUnGBGGKRJUOhsfAmNHIKGcHR NSfhUzaC8ZKiRFRzRUY3R2MoVVZXGrLC0uLyZIN0k4Rlo7PD0+MpOGbzdSo5OkhJSlhZWmdoaWp2 d3h5eoWGh4iJipSVlpeYmZqkpaanqKmqtLW2t7i5usTFxsfIycrU1dbX2Nna5OXm5+jp6vT19vf4 +foRAAIBAwIEBAMFBAQEBgYFbQECAxEEIRIFMQYAIhNBUQcyYRRxCEKBI5EVUqFiFjMJsSTB0UNy 8BfhgjQlklMYY0TxorImNRlUNkVkJwpzg5NGdMLS4vJVZXVWN4SFo7PD0+PzKRqUpLTE1OT0laW1 xdXl9ShHV2Y4doaWprbG1ub2Z3eHl6e3x9fn90hYaHiImKi4yNjo+DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpa anqKmqq6ytrq+v/aAAwDAQACEQMRAD8AsKpKqKnVrsLH6f7D6n+vv3Qd6kpkYnYlWX/AfW9uD+R/ T37r3XBpgeUGoknj/b/09p+t9ZljlkFwvF/6G5/3g+/de6f43Wyh7KQoBBP9Afz/AK/tKeJ+3qgF K9TENx+3ZiPoL/7f8j37p+L8XXNHAYk/43t+Dz78OlUfn04R1ioPqL/77/Ej3vq/Tmk6MCb8fi1v 8f8AH37r3Wb7lbX4t/vv8ffuvdN1TNJGpNgSfyfz+Px7917pldpZ3AA+n+9G1/x+Le/de6d4I0Fg GtwLH8fQ3/PvVeqax6dSzGjCwb/ev+K+/V694ny678Ly3FwD9B/j9T/X/D36vWvE+XXlpjGblhcA 39+694n9HqJNLGjrZhq5sP6kfU8n3vpzqUAkyEhuLXFvr9L+/de6T1bUFxp0gaW+v1vY2P8Avfv3 Xum+KexuQPyD9eP8ffuvdZ3rEp1bTYliT+TY/wBbfnn2hPE46r1DgrRLKxfgWuDa3P5/2/vXW+sM 9V4r8A3uQef6/wDFT71/g6T+vTLLVGQ30i/5PP5NzYe/de6lU9QwS4H+F/8AW/1/a8cB9nS8Sig7 fLr/0Dt0jyTq3JHNufVb/ePfug71mWOWNxZwtjzyTwfrxa309tO1cdb6V+LpvI4LNwvPF/UCL8/6 3tp20UxXrxPT9NVRUIGsXv8ASwv9Ofxf+vtln10NKU6qTXPSfqMgavUsWpBe9+QSPqPdenvCP8We nXGVjU4tMxYAWuf8fpz+APeuromiuenLyEsT9QSTbj8/T6D3vq/XPSSbD/effur+J8unijJOoE30 2C/0H+t79051lqCVHBtcC/8AsCLe99e6wuZ5xYC/H9R/jzf37r359eSnli54t+f8f9v7917rk4kH INhf6cj/ABv9PdekZloSNJ6lQF25uT/h/Q/6/wDre/da8Wv4eu5nqacFi3+IA/oL/n8W97694v8A Q6Z5cnVszWLXH4Av+Pp71Q9eMw/gPTNFUPUS8lr6jweOfyLn6e7dLRwHSo1SQxgggg24B/w/1v8A H37r3UGsAC/1vySLf4/4/wBPfuvdJeprlhcAA8/7b6/7Y2v7917rzVtPHIolNw3JH9b/AF+n9L+6 aevdOoipZY9Uekg8gqx/HNuSfe9IPXum2bTMvI/TcA8/4349109MVyemOYJEOLj8/n/H/invenHH r3WSlqdKk2FyeQT/ALb3bpnxvKnX/9E3WOytSsRDJb63sp45/PtP0HuuaV0xlJ9f6hblj/vY/wAP dWfTTHXq9LCjyFVqUMrEaRYqSLC31IA5uPaf1r1XpRRZGIgCQXtxdgT+o83vf6e9FqUx17pRx02M dR4wt2APB/JH/Ee90/Z0vCYBBx015CGOA3jNrn+o/PPv3VOuArY1ZOGsCLj6gkf7cW966o7aRWnT 6arzRgKpA/skXuPzY+99U8X+j1l+8niQ2TgC17EXtx9bfX3rp0VxnpN1GaqI5CNLMCfqb8fQf4fT 37rf59KikrQrxlgf0gm/+1C/PvfXqn16VlOsFYum/wBACQCL/wCHH+PvXWvPj1DanedjdSoBt/tv z/sfe6Z6c8MeuOpcMS0oN7G45P8AX6/19+9OveH12WhqhpXSxB/17W5+nv359eCeVesBpFTkKp/H 6R79Qde8P55+zptqqGlRWlEWkjk82B5uTwB73050lqvL0oIhYSWDAXufrcC9v9j7917rPKqOFOs6 dFxz9QeR/vHv3Xuk/V+JyVuCFuPr/TkWPH19+690mKmrd5RpUkA25v8A1HI911fs690pKKonjjHp cgCwJYgD824FvftXlTr3XdVLMCCEIJueL2PI961fLpjz6hzxSTLypBsOCD+LkC4/qfftXXvs6ap4 Z24AYAcC1+bW+tve+mTCanu6/9KwyDbVGvpRAATyRb83+lvafoPdZ5dow2LoASebgj/fH2nd9RpQ 0HWjnrJT4NwbOCygAcC17XH19tk0p1rp0XC0drORf/XH9fzc+6evW6dS4cbFHYRsx+oFuePx/X8e 3vLoy8hkVp1grMFUTkaCWGq5H5tf/Y+9Ejqj0oPXp5p9tQ+MM/4UagLDkL+Db+vvWMZ6Sy/h6n01 NRUreNlva4ufoP8Ab+90+fTBJFKDqbBBTzqw0oFubN+B/rH6e9Y9elnkOvf3YpahrlLD8H8G/JI4 9+/I9b6mw7SDxHRp4BFgbkWv+AOffs+h69x4dZMdgZ4ZTZuAf1XGkD83cWF/8Pexxz17OO08fTqZ XtFSD6WZf1cW/wALn+gPv3DHRppoF4dNMaSV+qxtxxfi9wf03+tiffq/LrwXzqOsNFiKiByzMT6j z/vH+xHv3zp17SvqOnrwk/64/PP++59+63o+Y6iZSVViMQiU6gQTb/b/ANePe+kJ4n7ekLNg9beU xfqN/pqte5H1+n+w9+6904w7dleAsxIOn034uLX+lx9fp7917pLvt+Y1OklgNdvpf+n5+nv3Xvz6 fU2dGjqXXjgnmx/22n2gyanSetdOMuKgpYgpUG/H+24/3r3ognr3Ueehga3oFgL/ANP8f6f4e9U+ fSf8+k1lJoaGx0mwIHH+J/P9fe69bocY67ghhnGrR9VDfQ8X/wBjz7XilB9nS0RAfi6//9OyKOhy dBTlZlf6k3JNzqNhyRf/AHn2n6D3Tpj1McReYvyPoxY2ufxz9PfuvdOH3ApfQ+n1epQbfRuLD8+/ UHp17rgMbHPeUysNdyRcix/p9be/UHp17qTSU60TBQxbWfqT/X/X+vtQ8gIHYMDqiNkip49Taiok pl1ot7gj/b/Q/wCNj7KZV1nBpk9GEea9ZsZkIrGkrbzzOSyqt1FjyFvwPz7RaHBJ1HrbMFA7a9cq yohhbwVdEI6c/wBsyqGKn8X4Nz7c+mbj4h6S+KKnt8+sQbDTRLFBUtS08DazT+qR5WPP6wSQCfbs Nc9KbiUUjBUcOpeW3Zj9vYhs5uWpptt7eoopH++qZowJURCxNnZTyF9iS3joCdPl6dEjyEEUPn1W b2X/ADaul+v9w12I27Srm48GZFymVStQweNiVLFNZX6fT2hu7pI9P6Q8+j3a4DI0vccU659F/wA2 7ovuSvyGA2/SzmkpGdq+qYyBFqTyEWYjTbyW+htb2Br7fvBdFa2oS3rTqRbDZQ6ykOPgr8Py6sc2 HvfFdkbLj3I0fjFfPJFTKRYmKCS0RB/xUcn2II59SqfUD+fQJlgIdx4nBj0vaaCnmq6OKOPTHQqG ZhwG1razW+oP+PtZG4FcdFzVX8R6eqikiVr6uPr+ALn3eX8PVTXGT02zeNFIJB+lueeb+07ilOlU fE56bGoYZtUuscf4g/649vmGoHd03XJ49YGEL/sqR6bfS1/T+OPfvArXv6ZK0PXKVhIv5AXgW4vb j3R4yo+LpuRS1O7prmkjhK6rE3uPTb/H6+2mQmnd0yy6KZJB6k/efcgWAXgAn/D2aeIpAGgYHS1u A9adRpYkXlmux/1XP0/oPaNmDfhGOi52NeJ6aJniLkxsDp/ofz+f9f2il8unYQV1Z6Za+CGqT1gc Hm4HPNxe/wDre03h/wBLo4jkVqjT5dSaJITGAui4AB+nFuB/t/bvyqekvX//1Lef2sjTFigUC/4F xzx9fqDb2n6D3XdJi6OeNkdf0/Tjm55/pb6/n37r3SVzm3KmSVDGwKhrrY3sAOCeL/n37r3XCHEZ LwrGJGLAabc/14vzf6e/de6dU21XvZ2Lei1r/X/G3Hth2rjppRU9dPRyuTCQTY2/T9D/AMTf22RX pTD+Lp8TbtQtF91T0zrNbiUrcAi3qJt7WQQBi2etzGgToG+x929c7Dx0mV7P3tR4yONS600c8bTg ryq+JH8n1H09msVoAD3DPSKunj59FQzHzU65xWMnrdsKmapGEiU9e7iNLR6ljazsNRHutttrK0hM nE+nTM8+kLVT1SV86Pm52xvahqtrUuQq4dtVKTKtPSiaELGdf0kRgGsp/wBb2ITY6UFWGR6dFscn iMeOD1RpPR7j3lVQ4Tb2ZqPLuKvSDKpLreRo1mUOrSNcoLH8+4134LAYGdS47sfPqUeWrfxmnFaU 09XBfFva1P1p2t1R0muyEpcDvupx0Oa3VC0c7PPK0AZnaIEpqc/2vePe+37TSieeZhMJaAVNWz/k 6yP2PaFaC4AZaeD6D+HrcMpOsafrePE7FxyAU+OxVDXRsLFWSqgSVSSABdh7ma2m8SGA6SP01/wd Y93UIWe4FRQSOP59PMb1ULsI4z+9aO+kkft/m/0H09n0D1HDPRDcRjy416zzzTSAKSRaw/2Ivx7W qmuorTotKU4HqPNRSTL9Gtb8D+nI5Ptzwv6fXgdOem77eeE+JiTc2F+OLf6/PtsTg1GnpTJkL1mX ETR/uXszC+knlh9SAPrcD3fxOGOmqdQqjI0sIZbqNNwUDDUCCQRp+vv3iAeXVX4DpO1OTp5DbkW+ gIPHJ/Njb6+7KweuOqYPHrjBWCO4UMzfW6jVxz9Lf4e02oitOkzuWpTy6i1tc8h9J0kCxubNb8jS fewa9N06amqo6NC8jAj/AAP1/P0B+vv3TsX4umyLIxV0hCNpABsCeb/63t4x+Z6Xxyaa48uu6NpF VwTp9X9pgtxc2t7QmM/xdJyMk16//9W0/MbgjxYCRt5A1jZDfg/6wsefafoPdOO3t1xVkbCOncya H4IINwOLfg/Xn37r3UWnr8xNI/lodb1MsmiSWYRKqRMW/tkAeke/de6UOPlNRIKlsjjBUz2T7X+I UmqMxGxGjy39Nv8AY+9jr2fLpSS1BVrisopVUeoNUwQgEDn9TgEe0Hmc46eWAt58Og7znanXu2qi f+8W4aDHPDDLNoSSOoMjxIXEQ8bHmQrb/D3ZAOn/AA6cOqgPkT/Ne31j8vV7U6zxNNt7F009TRyV EpiqnqIY2eMVKkksplUX/wAPZ1aMGLdvTM6kBeqgO1fk7uLe24n3PmcjU5utViailmrGWjJYnWq0 8j+MC5/A9nkYGOixwR0GS/J+Ksf+7WSwkseLX10GNp2McgqW5ZnqI/qjScgHi3s9Qoq1AXh8umJY 9YHXKtyeV7Xpf4LkqjGY6vQaMTTyGnDLCRYCSckBmCH8839+ublaAaBwPW7WxLFjr8x5dFMyWHpu nd/bhhyssJjaCJqSRNN46h1JLR6bEXfm49xjv4EwhX5t1KWwMITLj+H5enUDbvyN7s683VhN1bL3 VBNkKPKQVtBDWxx1UsNPTVCzGOIzljHqjS3HPuIptm26Zwt8jHuJDAcDXHlw6muw38xQzBIVFY6c fKnW938H/klW/K/49bX7bzULQ53IYuPFTNKhSSasw9OtPO66udDSISAOPY2ggoiCuAoHUF3NwDNO 2njIx/n0YHBZTN1BkpqqILGZpVVmjAJRXIazf4r7O4YivE14dEVxPQr28a9PFTU0rViw0Q1xLbyX uPUP1C5+vswRNPn0V+IKnHTma2SqP2ONxwknCetmcAWA5PP5tz7v/m6uj6646hUyJNqFVRtNU0Ll mljJKKSeVITg2+nPsk0MWY1PHqzTafKvUqsWWvU1tBjZFqKJSDIZCsZBBHKGynk+3/DagFT0002q lOkHDsypTJLnMtE8cNQ5sNf7dyfwg4Ht1I2UsKknqhmAB7eniq23jJataWmmINQAbeJjc/UKGC8X PHt/wmPBiOmfE49Y6rGR7dieOWmWhqALKZP3i4bhWsb2vf3rwP6XTKnVwPSAm2dla+rerpy1a4Os xj9ldL88KbfQH3fwvn0rSMt59eqtnTGIiGmYy6eUaa51kcjk/g+3FTTU1HSkCnTXjNnVsMrGsozH GPofIBcj6f4fX35200+fTJmp5dN25tvZCf8A4Chor+kaCRwP62PtH17xflnr/9Y7eS31itt52DH5 aQVRlCW+kgGo2/BIsALe0/Qf6X53mKOKKrwtGhilVbsFUWDAC4P0Fh9fe/z610EPbXb+R2Vg6nNZ TEV+fxMETmQ4xZ1miWdSGAWD1uU/w96691Tl2N3FjsrmKnPbH7R3B1/WU0rVL0GWnro0R3JYR6ah kHLD37169TI+3oI675kdgUWobx7WlyECAxx/aVrQ+REHEl45h+pefaCmT0eCMUWrDh0XvePzHWrr JP4ZueqmcpIHaqq5JwwYHUf3JDcke6q9ScUp08yqBxHROt1b+23uCvkztT2FJhpppJC8RSSoUuSd XIJCgsfZjA+rVmlKdIrhMD8+isdgb3mTIDG4fcBz4qHBjlgb7dmPJDKAQzW+p9nUUwFcjh69Ez5N NJx020/Ze7KaJqSOOnmnSMCqzTmMvSRhDYKhOtnQf05JHtu63LQEouft61DDqJz5+nR0/gH8Mu/P mZ2xQw0O4s3iOsqbKUU2W3lPT1dFFHFFUQyTRQGVAHV1uLg259hy43k4/SbifPoS21utDWladHn/ AJun8ubPfGzLr3Dg6yp3B1ucNiqDzU6NOrVlJTCnnqJdCHR5JVJuSPr7K/rvGNDGaV8+jAzeBwFS R5dUn/HzpTf3yh7i2d1l1pjsvV7jyWZopC0ENW9FSY5KmKSs+5qEVoYB9sT+sj2vt7JX1sdJFPMf z6LZ98ljAokmTTB/1Y+fDr6K/Q3X+x+kOo9idXbQ+yxkuz8PSJm4ZJYKUvmHpkXJnSSmstUhubc+ 1EcQIIxjpE05fNDnPQxitlekgq6fwBIXYtKHTxPqJDesHRY/6/syjiWhqw4dIJJSaVBp035Yy0dE 2edqeix8QLyzGeIKQOWIJNjxc+7OoWmQemw1Tw6LjvD5kdJbAv8AcbvposiJVgm8TCX1E6WQlHIB J4v7RO4Wnma9LfLh5dTeqv5h3Rm39+ZDHbqw1NWbSrIqSQ17ViPraVVJcXk4LE/T8ezgbetFPiLU 58uiksc1B6Kt8nP5t2ycH3flOv8ArPaRTZdRDFoyiy6YY2kBAl8wkCERmxtf2uj28H8Y/Z1ouXFK 06L5lf5ge5Kil+0j7hoZ1Vmnjj+zXx06OdSU5l1FSYRwT/h7VQ7UvdWRf2dMiXjTI6Qm4f5kXZ22 8bHmsXvPGZL7eREJjhjkYqGAPpVyRcD2rXbEIb9ZMD5dUdi1MHpwxf8ANVyU2V/iW70iyVKHxysr SCMAzMgfhpOLn2F5IVRmHiDj8urxE549XKdTdsp3bt6XdO2vHtykONpZfJVsKeJi0KsfHJKVRgQe LfX2xJGMdwr0bQhs1Q0+w9enfc9VOz0GQEio5BMTalcq3LC1wQ3sudyfwmoPTxYfxD9o6lTV2eeI Qz1oWRSt7DksDcj/ABJt7TO5FDQnotdyaUUn7On6EZCphBnQI2kC72S/A5u1r3+vt4UoOnuv/9c7 tbsjbWSp5svSx/cx0ygtNVS+ORdHJ0pMdZI/FvZd0GM46c8XmdmHb5ohWr93C6rJFMGhHpe2kTOV X8Wv71050IdLmNuSx4x1xmMSnij0zRVxp6yCUFLanjl1Iwb/AB9+r5V6siavy6AHuX4pfG7upa7I b42bQTtVKnqwlVDh7Nawe1LoFrn3rNOPSrqvTef8oP48ZSrrp6XdNRtTDaFaneWunyenVyqcM1yv 09tevSFC3d3HoOqb+Sv0lLBBk37TbLQKziKFaKopn0N9WJKgvZefbuPTpREWqak9JDsD+SJtubL9 dv1z2Ljn2pXV067zjmpVlkgg1AqC8ikoebe004JC0YjoyjPxenR2tufyOfgF15ihvbtfMw5J6OlS TFyrkjSRTTFP8qOjWobQbm3smbxcgTMFr6nPT6gZ7R0Sfsb4N/yuNp7zq85j8guU25BUwTLRR5p0 ElTHIGkiZfJ6wHFiLW93Z2GmrH9vTKCmrtFOj14/5Q9A9MdfbWoercThNt7TxcWiOnoDSwVVWEjA HneEpJKz6Ry1/dCeFelijovXcXy3l+XmAqui9v4CStxe5ZaejzcVTA1auMpWkCpUQyusioZVe508 j2qhYKTgE9eYaaZ6sa+Gvwq6j+HGxHXYuCxtFu7ctLT1Wd3FVUkNXX18s0aOsOOqpEM1B4WADaCL +zaPpFLQgdvQubi6+x+49yz1G6oMhVzOqvFW4ytlpIk4urSxU5UOwtzf377D015dQNyYfclFs2s2 1tTPyVUPIgoiGFVGRfQpqGJkPNr+/VP8R69QUyOgQ6vbf2M3PndnfKeuqMb1fuakak2PXUs7zSxV ZiZAjrTM0v7kxAJP09+qeOrrdONB1Rh829vYHqHsvcGyhvqXAU9bUz1VA5pJs6IqSpkeSjmeeMSB DKluCQV9+r8+vfl0R/B4vfGRkMm3+4JskY21LHJjZ4/InBQfuDgBfp7VQSmpGrGPPpmaMOFwBSvl 0pMlWbpyKHBbphTMTaPEMhCFpqkuwKo5mFpLKTf6+xFb3Azjy9eg7JGQT3nj0mKPYuVxNKNr5fft LA9bI8kOPZUaodJWvFB95e4YBrXv/j7UT3OEoKfYeqRoSSAfMdBd2NtnsfZVXjcXh8RXUNHkq6jp afKLVtmIqyorJligT7eIyaPNI4H+F/ZRNcso+I5B8+hDCoWoKgkin7ehn7J6q3103vrrzZfc+ych Q5vNrh83lMC1U8M2Sx7+Csx88VgpQTQkGwH0PuOJ92ILVU/EfxdHPLPK8jS3jG5OSDleFerOt+fI D5B1m3tv0uxKiHa/UlNjaChXblHJDTZGlakhWMPU1UTJOwdlH6vr7ctN7VC9UrU/xdSVuPLBEUNJ h8B4J8ujqfDH5a57P5NetN4q/wDeCFYxT5ydz9uICAdKux8dQ3j4NiTf2PbXdI3WvgLwHp1jjvW1 TQyx0uHp4h9RwPVlb5yjbMvVojSUbx2x68n+JVUYPnIH+6wrC/PB92uJ0k00iA6GnL8qRLcB4wxK AZ+zrJU7wmrMcBWYp52RnCrFN4WChrBSVsTa3sprUnHRWR3yZ/Eev//QPhU1OM3BmDS1scgKqtvs yYYDx/aSP0N/iLey3oOdMm4tn4Dc1JJt96kQRowZftU+2nGggjXMg1H/AIr711dV1V6Rc2yaGl+6 onytZMlJDGkYM8qEKBYDki5Fvr790oGBToL967R3dk6ajx2190zYzzal/dqHLKFBte7f7b3ulerK uquei3bi2P8AKzGQVdJtnef3VJjCZ5vuInqPIurUAobVcen22Bn59JUTUWzSh6AXeXafz3o2x+ao 8vBFtfEB6eqhixBWSZreMjQqXNz/ALb3cmnSkeXQRz/L35i7Hr0pJtsZTK4qsLy1yxJMvpsXV4+B p1X+g+ntiWvb0+a4IOOsW5/mr2D2zt2j232TtTc2BxlGamKidZqseWSUMhVghuAxawv7QSRk0of5 dPo+uo4dEwzcPXtbLPi8rhdyUOSp5nqxGayrmSeN2MkbtYlbOB/sPaUgmvT6Lp4joPNyVc1fiW3F hcDm8jg8CRD/AAz76dNb38a2hY83Nvx7b/wdKkTX59WD/Fv5gxdNbDpqKi+MlVU9k0csUn8bqauB zmqKskW1jIdUbUkJvzzx7dhbTqPXmj0gZr1b7hfn5tDOYDHQZKYYzJ0VLFPU419LHE1FRGHqIXl1 2lEbEj/D2aq1BWnl0mZdXp1jf+Yb1XteoSrmzUVRFJ6ZqaRVkkc8av1PdVJ+ntjxKEimK9U0U6CP sT+Zf1tHMKvadC9NLLxJVCUGL1X1NpD2U+/eL17R0S3fXz2yGezElXjd0JRwY5C2CNeprYoZp1/y lVjldgHkJspH0Pv3i19a9e0AdAvP2Hjt500+4M7gYNx1GXkJydTlFirZ4QG1iWF5y7rG97qAfSPf vFPkOvaOHSR3BmNo49Fk2/iaSg1KFKwRRh9RsOQgBFj7okp1Ng16pJFUAE9BJlsDkK7VmKeshTXc lXlSJlDDk2Yg3UH2awXJUtUHh69FD23HOa+nQd1W1dnV7QpU55spmfIdJSpKyRSav0K2rVZW9um6 1VweHr1uO2ye4fs6PX8T+mMnn934NqypEmNxeUxmXebNxmtoo6XGVdPVy3mqVaFSscZ+p9lz3VQ/ aagHo0SKjJw+If4epv8ANx+T3W/yZ+aeM3H1L9rU5Dqvbu3MI1dRmIUVXUYukgo65NEbNGRG0BAH uHtylkjJ+LSWb16yK5cSEK/6cddKenoOgP6+3zgd2bkrKXc9dXUuBz0NNQZl0kmWHF1ICxpLFTqb C855Kj6ewwl8+rGv4vU+vUkX1rFJDDiOgT0Hp1j7O7Y3d0b3H111phIWjw+1czjavE7tgB1b3o81 VQOaT7hbM/2kT6SCTb3KeyXrSq+G4DzPWL3N+zqzwEOgIdjw+fW0JgsvLVYbD5qCkZjmttYmeCmd LNgKg0SSVE7gj1fdE/X3IcMbSDLHh1HcULQmTu8+g2yuSzWdfxYrLptzRK6vNKPIsjIxDMo/IY/g fT3Th05+XX//0bAqKiTbmTgSDxp5Fe8j6Z2HpP8Ark+yzoPomuorSnSfpaaGtzuUqJd3iibWjCMY 53BOoER8LwGIt730p4CnU/J4qGprJazJU0sqaYERo1aITIlgJLAD9YF/9j73Tp0Lpz69NdZ1lity ZCpyEAehQwo0N6sxL5I1BFgWABZhz/X37qw6nYTBZWlx875Kl+2qkZoIZFb7gSRodMTOqX1ahzzf 3XpjiTQdY22nlkheuqKSgzEMpsKFoIYIyHPN4mWxYA/6/tln0gY68ajy6Y67rDauSgqXyOFosXV4 oLPT0slLFKah6g6mS5W7KCePqLe9q2rFOnhQgevSYyHxu2xufFiq/u5isZLPqSomkoqZgiW4kWMp 6Cb3+nt3SPyp1vPrjoBc18MtjS1cuNo46GGpqtSf3gmoonVHa4ICuhJVCbAX9omtj/F0oST5Y6Dt /wCWhL5pYabeOPpoqkmQVwoYftj9WUGmsEY8fX2maDR+LpcGB6Ysr/Lq3NDPRRHfUFkZ18kNEqEo OAVZeQCB73HF8WetFqY6ah8A6gT19I281efxkyMlL630rexYckk+1yLQcekcklSMefTVRfy7sZlK IZWvnlq6uNpoHhdGiVhcorm4Fi319pDEanOK9X1j0z0CW8vgxl9kZXC7cXYtRmMLueeo/wAuFao0 adTJZz+kH/X49+8PFa9b1inDphn+Eu56GhmkpPjfk9zw08l1aLNGO6K5KtwD9Rz794fz69rHp0Hn aPxZ+TuUxeMj6r6JyO0GhRw8cuTNUrhUI0sGWx968M1Oeva/2dERz/x9/mKbIrWyzdI5PJRNKyGF pywexILBDGQNVr+7RwqCdbEfl1pmr0g9y9P/ADV3MY2z3UG4NrJKQ7OlVUJEwH6lVVRV597zHXz6 bdPE0itKdGb6Y6jxeyqLHbh7Y6o3LV5SeVY3tJWqLxlVaQKIwDqtf23nOT15U01yOrYMd8pupNpd R5HqfC9H5xkzNDNTtX0wq0yERngZLLWRxeZBz/Ue0lckdXVtNSeqTK34vdpYncOd3dsXqvOpjNwV tRVwPVVU81STJM0qBpZEMhuW/r7Itx2ousdZRTOKdH20cyeG0o8FqAj8R8uhK6+68+S2No8/k8n0 vXpnKaJVwyOjCKoU2VpDEYtMjInIP1v7CC7GWc6ZsV/h6lROblMag2x+D+P5dDRtnrnfvbD7GoN9 7JydBlep8xHl4quelnaaoknq46poZJ3iBljhK2UE2A9yLs22mESfqVqB5dR/vu4rc+DWOlCfP16v cn76rKDH4NJsdNTVGSxOOw3iWkkCIlHAlObAJZWZfz7H1uwRSKD4f8nQGmH2celnW0uGy+3ad6Ay YioxIFXPNJqfU9Vd2L6vrcnj+nskPxNX1PSXr//SPbjBTY/N0yzVRqHIOl3fyx3INgWJK/7z7Lei fHp1hrt3ZLB5HJPSUNJKrFEDmkjcqHIGsDTyFvf36nVlXVXqSKnOZSpooodyw5BJw0kkAojCIrqX MWorYeP3vp7rrIxQyUVLT11LVGWR3Dy087x38RNyQnA49+zx6ui6q56k4rLz0pBw+QWGiA8bmrBq ChU6Tw9zcH/b+3JOC4z02PPrNmMFnKxFytNnv4oNYc01OTAqMCCDoBF9J59opfw468ceXSrjy8FH iTkdxxxV8tKaeKadSilFdlRFK8FzGfqfdYsknpkVz0kK7JVuN7Fq4RmGr8BmKOnloqCFG8dOAnkc M63QW9nEdPOladbNcdTcphf7zUEGbxG5IAsVQ8LYWKK8t43Km8iA2Nx7aljBpQjrUUla4PTricLP /GsfFks6dAQE4caibhQQTIDZfaCROHS5XJ6XGfTFYqkppHqlmkZnUAMrlB9LcH6i/vUcfHPXncr6 9JnE4qgpVr89OqyRuDItwPpa/Nx9PalV118qDpBJJTTRTx64SSf3hxcsWNjjifIeSOnaEBUVoyQN Trwv0/Ptn5Y6UVPSag6/nq8Zi6TeCy1FVjqiokpahagtoDXIAYE2Fve8fLrefn0647AVQxeXGK3B JiqaBeVPkqSQtwR6SbHj36g4469kdYMZuXAYTb4kra6bcldE7IQmuBke+m+liD6WF7e/UFaUHXqn zPU/aw2t2Hka+gze4IsZVUUX3EEM9OfERoLpGZGGgkWA9vmHA7h1UMSektVbf23nnyVFm8fQ5TG4 mRjBVxeGIMsLnS2r6kELf2leOtMjp9Wr0iN14fFZnH43K4nbuHr8NFI1MENDTakEJEZ9JU3IC/X8 +0rJq8+ts+imK16nUuI2Rh8LLVnZmElysipo8uOpdIB/UiuyBb2/p7r4eekzOQRxz0r9u4bY0yRy bg2vSUGKykbfweFfFYVUS+shF/SGk+ntbcQBljyOHTiWjQ1Pi11Z6yZDAUPipL7bokkpzUikdXp7 sjBhA8gBudIt9fZXHaq5amkUPp05LfNGB8X7T0msdRQwYGTGVC4Mbqqmq5J3joqUEwxlngR5FX1E KPqT7PY41jBNRw6Lpb8sBVWp1HwGMn3DtKrrqzG4yor8HLM0NoafyWib1aVALHUB7KLm90lRobjT ora7NR2Hj0h4N+4/KVdTiKjAzUAylqVm8bePVTelj9LAEj2tBqFPqOlIlrTB4df/0zotR02PwM9L Q1Amnd1IkZw8os44ViSw5Hspr8+ijp0xVYY8h5q4IyNFHEdaAqzaQvP1Um497BpXHVlbTXHSrqZq vD07NGKco4aRSiKGCuCRZh9OPbnTvUbHZSnkjZp4PI7Agi1wNV76T+L+7K1K46sraa46dMRhMJJB NItOQWcsV8gC6jc8C9r3HvzNqpjqvWOnhmpKp/DQzeBroLSEINXANhwP9f3Sny69035+kwGIo9GZ jeUSsXdVnZlOpiwuoJBK/j/H3QmvDr1OsdFuTaNFi/8AISImdDF5J0MsypINDKkj3ZbqeLe/Vp59 e6cdrw4bAzsNrxySU9STPURzMXPkmOuRow1ytyT7c9M9aoPTp9WnORyzSYemkp8iVfySy6mF9JuU 1XAv/h791vplG2q4xSPWzOWWSQsJGJGrVzYHgEkf63vQ691zytNuWbF/ZYmzK+mI6efQ/oYkWPOn 3vh+zr2PMdSsTQ/3Rxx21Z5Gqh5XmLEvHNMCzhH+qkE/Qe0BJqc+fSr0x1Kiz9PhopMXXiV46lWR ZpWZjH5Bp4ZrkEBuPfs+vXsenWfDx5HbdLLTYwLV0tUzSv5AsptKS1iWuW49+69j06x1m0cfk4zV IIoqxmDyxoiqjG92XRwBf37zyevfMjpL5jCLk5Z8VjIxiadoQk9Ro8c8hVdLFZbB7Mffqn16R/l0 jsTt7b2PgqtuVU9WZZX0vU+eX1EtYnVfkX+vvxqfPr3lTpex4LC7ex60xm1UVOA2kNdSZeAdINrk n+nv3W6nrDnKPDTYIUeXgdMPS/5Ws0d0lIa7qC4AY3I9+z17oLKjO4nOPRy4OKop4qDXCVlaQqqL ZQ6q/wCgkD8c+/VPqemM5yc9PLwUC4LJVsddUz5CUKoiFQ7GPmzaF1EqFHPH497rXy6YZafirXpE 0GOxNNFUVVTmSC4LMTITKhK3ZQxbULHj3up4VPWqj06edqQQQxVdZt7KyM5EhkjZ2aNgBdrqTZgR 7rQeg6T0ArjpGVe58lUVz02MNNUyLK4ZkpUDJJf1aWCk21e7dP4xjr//1DPUELrm4aVKlnjKOx1M SLhST9bi3HsjVtNfn0Qq+mvz6WmPnoamiBq5lDB5UHqs10Yhbr9b3Ht3p/pH5beVRjp0oqieSVHc pHdWYaQQF5+g49uA16dU1rjoRKDLfaYiOsZEIlQhQ7BTdx6fSSL/AF926t1xp6fN02Levjr1CktN pBPAY6wB/UWPv3XupWL3bka6mNOkwZ1JQkRnUtzbV/X0396Jp17puqcBWT1KmfJDJqx1vE30UMQd PquPT7p8+t9O+Tx9DT0iRNhkLWWzLIg5B44/1x7Tu+qlBTqvHqLhspWY/MJNVUxp4IlRhGvIKKBY ErdbW9qPIdW6WuN7OpczuA4+lphROl42mCadVxzyfrq9+690ocpXx6WiaVRrub3tcn8/X3rr3TBB lMlRkilfWpJ/oRx9Pzb3vr3TM+arpsgPuwGmU31DkAfi5BI+n+PtJ5npT6dTchFHudvs44ytTEhY N9OVGoer8H8+/de6YMVW7pxVeKapLNSqxjPk+umM2HJP4A9+690+5zdCwhTQkiqFi9tTAsvNhb8E 8e/de9esE25otw0tO2VT+F11xGoQaTIqkC50f6r37pH1gyCY+nraSnlhLeQp/lJAJI451WI4t791 vr2dSjiycMHnMlFUojgKxcBol1EFhcDn37r3SfG7mrcscfkqa+35gIAxQkHxHSBzxzb37r3Uuoo8 PUyZOqoqOOhxtNEurQFBICn1BRYk+9HplhTNektRU+PSFKnFSPU+dpkkja9rkWPpa1re/da6DRNu VlZn5KWanmWheRnl9WlApPPJ4tz7sDXpll0/n0psjPS4GgkxW16NnrraZiDcML6ZLMPSOB731TqP gKBqSA5KLGMs3LyAkNZzzIbAXHq96691/9UYafIZKGrBeXlhwy/qHpt+r6j2QdB7pUYCjra/J+US to+ui91vxckDj6+7K2k/b1dX0nPn1lzMNcmZgiZI3IYqNSIf8B9R/T290/1i3dRZeejgVJXiXXCx VGKgAH8BbD3YGnVlNOltj5a6WkjpjMw008alS1wToAPHI+vvxNenemc1uZ23NLPEI5EfV9VH9v8A JFvr7917rHtzcjxV7PXu/wC45ZeTa7G5H9Pqfad31YGOtdKbOZD+IOn2MkjNa9gzKBY3vYki3Pun XunfATZCW/3LJJpUKdQBNgp4/wAbH294vy63XFT1CpdxYvGZ6TzQIsgYeoIoIN/8LE+/eLX8PWq9 PFdl46+olqEdioUEDmwUC4t+Pp714vDt69XrDg9zwRRVCM5YaijauSFNg1iTcce/GUcNPW6/Lpk3 FmlxRV8FeWnc65pGu7BmPq5bkAfj210q6fsPvKibHqUF67SL6bA6rC9z9eD7917przu6a+YqpUKA AQVHqIv+SP8AW9+691lxeYSWPTLGvkA5NgzX/qSf6fj37r3WWaspWl1oQWjOq2m5Ujn/AB08j37p IeJ6DbffZ89BGlEiDWCELBQWsTpurfUe/de6WWyMz91Rl5byM0SSBptUjDyAE2v9PfuvdNOf3JHR 1jKyoq3NgE/N/wCn0B9+6916gyj1ELRxFxr5dNXoe4vyCbcD37rXXcORrKOUxpHGASPSoUAC/J44 BI9+PVWXVTp2q8gtXTslvG5A9aDS1wDq9Q/x966a9QekrLWJj4iiqrszW8hW7A3/ACfzYD3YGvTL JpzXj060G5PtIyCBp0gkFRpBP14P19+6r1//2V== ------=_NextPart_01C90793.A72163A0 Content-Location: file:///C:/97724EF7/m.entezari.koshtar67_files/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCABmAKUDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwBNO06C 4t41EVrEsdvagAafauSWtonYlniYklnJyTVz+xbf1t//AAWWX/xmo9IJ8nH/AEwtP/SOCtDkGvXx mMrwryjGWmnRdjFJWKX9iwetv/4LLL/4zSjRICf+Xf8A8Fll/wDGa0UGetKXA4rk+v4j+b8F/kPl Rn/2FB62/wD4LLL/AOM0f2Fb+tv/AOCyy/8AjNX1Y556U/OaX1/E/wA34L/IfKjPGg23rB/4LLL/ AOM0v9gW3rB/4LLL/wCM1oDNP7UfX8T/ADfgv8h8qMs6DbDvB/4LLL/4zTf7Ct+xt/8AwWWX/wAZ rVyelIARR9fxP834L/IOVGaNAt/W3/8ABZZf/GaP7At/W3/8Fll/8ZrT5pecUfX8T/N+C/yFyoy/ 7Ag9YP8AwWWX/wAZo/sG3z1t/wDwWWX/AMZrTLmmBiWo+v4n+b8F/kHKjPOg245zb/8Agssv/jNM Oh2+etv/AOCyy/8AjNax9KjYgUfX8T/N+C/yHyozv7Dt/W3/APBZZf8Axmk/sS3Pe3/8Fll/8ZrQ 3DFOwMZFH1/E/wA34L/IOVGYdFtx3t//AAWWX/xmkGjQetv/AOCyy/8AjNaTDNNB5o+v4n+b8F/k LlRwfjSCKG0tgsUAdLyeLzI7aKEsoit2Aby1UHBdscd6Kk8df8e8P/YQuP8A0Ra0V+k5VJywVOT3 aOWfxM6PSt3lDH/Pvaf+kcFX/mz0qromPs+D/wA8LT/0jgrUAVu1fm+P/wB4l8vyR0x2IVLDrUis CeRTwgAzR/wGuEoa2MUgPTipdgI5pyquOBnFAxnJ5xSOWAqXBHAGaVcEkHt3oEQIzY5qZSGFP/dq MtgD1JpF8s5IYH8aBrUbt9aNwHFOYFiMdD3oEYIzjpQMbikZcDOKl20xgTxQBBvy3IpGIFTeUM0P GpoEVGz2qRQ2KnEahaCPQUAQENmmlTU5FRqG3HNK4HB+OBi1hH/UQuP/AERa0U7x5xDF/wBhC4/9 EWtFfquUf7hS9Djn8TOs0BFa0Oevk2n/AKRwVqLFxxWXoLBLMn/pjaf+kcFakUwbPBzX5zj/APeJ fL8kdMdhjBg/TilyT2pwc9WXH1qRCMfeU++a4iiLBxgilVSBnt6U6WeGPBldV981gar4wjs5Db2s Icjgu39KFqBtSMUG9iqL7mqF7rtpZRF2bzSo6CuIvdeluZzJM7uOoAPSqzamtyM7M7uDnoK0UUSx uteK769uWZXIiX7qKat+G572S7jimvJDPc/cjPQCsS7tRBNHM23Yx7GpbTX7ix1CC5VI5REwK56g Vz1r9DqopW1PYIo3ijWJicoMH61KrALiore8F9YR3qL/AK4B8fWpcjbkjHtVIyYhJNJk4xUgIwBt yTSADPIOR6UySMZ70jEetSSKzD5FPzdKYIMJ8xO4daBDAeetDP6U/wAkINzDjt6VEYnZsjp7UAIW 45NN3cileBz0BNBiYJ70WGcH48OYYj/1ELj/ANEWtFJ45BFtDu6/2hcf+iLWiv1TKP8AcKXocc/i Z0emS+Va5AJPk2nH/bnBWqlwzRh0Xb61n6NxbZIyPItOB1/484KttLLDG37vIzwB1r85x/8AvMvl +SOmOxDqJvTERFbGdSORnBArj7nUZLSQhZLmEn7yHOK7gX7DBKOexqpdanYMfLuIsj3XpXCUcHce IHYYHmE+prOnvRMxeRZd3t3rvze+HADJJDbKM4HynNIz+GrmSJnih3RNlccbqB3ueZOZ5JSY0l2r zkqasWGnanrNwtvbJJnPLAYCj3r1HUNfsbK2Edhp8MgYckAVgp4muIHcLZiGPH8IGTScmNIl1HwN BH4YRYJ2kuoMyPk/ePoK5Hw14bvdd1VR5LRwQuDLIeg9q6myv9Q1qRohKIoRy+5sYFdjZpa2likU Ozb3K9/ekhskS5totsEf7vYAoTFTNLGJPLaVQTzyahVY2DYKn/ZNZeoJYt+8mlZGQ5AQ9+1VcmxL feIrawdoyGd19OKgsvHVrFcEvGjxsPunrmsfxDdrqqxGFYjMow7HhT/9euf/ALOCZM0ManqNtNML HRXXjS4e6kEo8mIt+7Kdarv4rkDkfaZAx9a59lj5Vwzr2WmiNJlMbRNCx6Fau6IN5fGN4oBkk3hc 9e9dhZ6qs9ilxcutuXUbVz1rgL/w9/ZXhnT7/wA7dJcykMo/hAPWpZCLj590kkqKMkHgisXUVzeF FtXPQl3Eb1kyKegY5Ociuc8PakWaSxeYSOi7gR2WttpDGoJbAA7VWnQy16nEePceVFg5/wCJhcf+ iLWio/G8gltIXByDqFxz/wBsLWiv1TKP9xpehyT+JnT6QpMAOcKIbT/0jgrTJcy4VSVA9azNJJFt 97jybTj/ALc4K0XdUkz5YbivzjH/AO8y+X5I6o7DShZj8wAz3qA227iaNSHPBxVrLsc/KQPSguQ/ 3z7A9K4ijPn0azlc7rcHI5wOBVGbwnZTDcufl6mugJkdfkKqe4HenKy7MyjGMA4oA5V/CQRMQO5U jpniqcvhi6G0pvlCnk54rsxKQ8iSMNqn5SOmKUJLGWw649R0oaGmcKPDNzCzOLWQMx/vdRV2K01a CPy40dEUcLnpXZ7R5OWfPFRhE+aRuVxSSG2cbLa62V3+cwHYVQe3u5CSbk7c4OQetegMrMqmFQMc /hTBaqkmVxlmzgjiiwrnnrqbeF3abz2zyqqazpNYUPtmjlVR0O016ptiSR/NEZx2VaaLW0u925Il 2jOGUc0WC55X/abTyhIY9oPAcqa6HR7G3eUPfXsaqOTjqK6s6dYEiRrdBzgAAYNQrpFiZWElqo55 x3oA43xLeT3GpJGs6yWUIxGqA4qtYXywMZ0ZwUOMFf0+legw6dp/IFuqR5wTTn061VTstkzjjgc1 lKnd3NYVXFWOV8NwxRa/JdoxELoSv+8etdXvjnP7th8o79zTPsttCqeVBGMH5setK6Q2b4ER+Y7s itVorGMpXZxvjQk2UG4YP9oXH/oi1oo8a4+xwEdDqFwf/IFrRX6rlH+4UvQ45/Ezp9IKLFk/e+z2 n/pHBWgh2kE8gcVlaewEQB6+RZ/+kcFaKzDcVA61+cY//eZfL8kdUdiwzbQArZFLlTt3gYqkCfO+ 8MVKJkeXaQcLXEUWioJymOKjlaNR0Dk9RUW8LJgHANOUxs+AOR3oAeZEZQjRHaeoqVctFgLuX+VQ SON20kgUbpFixG+KALDQ85LZ4ppjZ02q+B3oMhWNc9aaCGzjigB4GB5Y6L0pN4kcZ+Vk6VEr7Wxn B9KdIiMoLHDCkMmZQ4/ecn1qKWIH5W+Vcdu9N3ll2qaFZlwpO4e9ACIkZwrJjb0NSqQWO0dO9RGd UkIJ3Z7U2QHZjdgdeKBDXPJRYtqg5z60hKGIgZ3d6kEucbucCmA7hgkA+1AEJaLAUBjT5nKBVUk5 6e1CoIc45J6UipmTLPyetAjjvGgYWUG7r/aFx/6ItaKXxuMWkIzn/iYXH/oi1or9Vyj/AHCl6HJP 4mSQ+J9KSKMi7vIn8iBJEOnLIAyQpGcN565B2Z6DrU6+L9NQ5F/dH66Sv/yTRRXztWhSlUbcV9xq g/4TDTd277dc5/7BK/8AyTR/wl+mhi3265yf+oSv/wAk0UVn9Wo/yL7kO7FbxjprDBvrn/wUr/8A JNNXxdpqnI1C6H/cJX/5Jooo+rUf5F9yC7Hf8JjpxOTf3R/7hK//ACTSt4z09l2/b7kfTSV/+SaK KPq1H+RfcguwHjPTwP8AkIXR+ukr/wDJNA8Z6eDxqF1/4KV/+SaKKPq1H+RfcguxreMNOZtx1C6z 6/2Sv/yTSnxlp5HN/dH/ALhK/wDyTRRR9Wo/yL7kF2A8Y6cvS/uv/BSv/wAk0v8Awmenn/l/uv8A wUr/APJNFFH1aj/IvuQXZF/wlemeZv8A7Ru8/wDYKX/5JqRvGWnsu0391/4KV/8Akmiij6tR/kX3 ILsavi/Tl/5iF0frpK//ACTS/wDCYabnP2+6/wDBSv8A8k0UUfVqP8i+5Bdi/wDCY6cf+X+6/wDB Sv8A8k03/hL9N/6CF1/4KV/+SaKKPq1H+RfcguzF8R6xZalaW8VrLcTSLcSzSvLbrCPmSJAABI+f 9V3PeiiivrMvSWGil5/mYT3P/9n= ------=_NextPart_01C90793.A72163A0 Content-Location: file:///C:/97724EF7/m.entezari.koshtar67_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C90793.A72163A0--