دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس سردبیر: perslit@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب: info@perslit.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

« ماه در مرداب »
« پرویز ناتل خانلری »

آب آرام و آسمان آرام
دل زغم فارغ و روان پدرام
سایۀ بید بن فتاده در آب
زلف ساقی در آبگینۀ جام
ای خوشا عاشقی بدین هنگام

سایۀ بید بن فتاده در آب
بر سر موج سیمگون مهتاب
مرغ شبخوان ز دور در آواز
ماه چون دلبری فکنده حجاب
تن سیمین بشوید اندر آب

مرغ شبخوان ز دور در آواز
در دل از بانگش اندُهی دلساز
خاطر از یاد یار مالامال
دل پُر از آرزوی دور و دراز
مرغ اندیشه مانده از پرواز

کرجی بان مکن شتاب به راه
سیمت ار باید آنچه خواهی خواه
دل بی تاب تازه رفته بخواب
مکن آرام او به خیره تباه
در دل آبدان ملرزان ماه

دل بی تاب تازه رفته بخواب
گرد کافور بیخته مهتاب
آب آرام و آسمان آرام
ماه خوش خفته در بن مرداب
روی دلدار بیند اندر خواب

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست