MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C90462.FE3F09A0" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C90462.FE3F09A0 Content-Location: file:///C:/63124108/iwae.pen.int.nameh.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

 

نامه سرگشاده «کانون نویس= 06;دگان ایران (در تبع&#= 1740;د)

به انجمن جهانی قلم

 

با تقدیم گرم = تری= 06; درودها!

 

یاران گرامی، شما ب= 607; وضعیت غیران= 87;انی و نگران کنند= 607; ایران تحت حاکمیت اسلا= 05;ی آگاهید. حکوم= 578; اسلامی ایرا= 06;، از یک سو حقوق مدنی و آزادی  های اساسی مندرج در کنوانسیو= 06; ها و قوانین و مقررات بین المللی را که خود یکی از متعهدان اجر= 75;ی آن است زیر پا می نهد و بی اعتنا به فاجعه هولنا= 05;ی که ایران را تهدید می کند= 548; به سیاستی به غایت قهقرای= 40; و واپسگرایا= 06;ه ادامه می دهد و از سوی دیگر&#= 1548; به تشدید فضا= 740; رعب و وحشت در جامعه ایران = 605;ی پردازد. این نگرانی های روز افزون ما را بر آن داشت که از شما همکاران نیز کمک خواسته و درخواست نما= 40;یم که با اقدام به سازمان ده= 740; یک کمپین بین المللی مشتر= 05; برای دفاع از حقوق مدنی و اچتماعی از جمله آزادی ب= 740;ان، قلم، تشکل و هم چنین لغو هرگونه شکنج= 07; روحی و جسمی و اعدام و آزاد= 740; همه زندانیا= 06; سیاسی در ایر= 575;ن، هم صدا شویم.

 

زندان ها®= 0; آشکار و نهان حکومت اسلام= 40;، مملو از زندا= 606;یان سیاسی زن و مرد، پیر و جوان، نو= ;یسنده و شاعر و هنرمند گرفت= 07; تا روزنامه نگار، وبلاگ نویس، معلم، فعال جنبش ها= 740; دانشجویی، زنان، کارگران و اق= 604;یت های ملی و حتی مذهبی است. عل&#= 1740; رغم محکومیت های مکرر بین المللی، حکومت اسلام= 40; ایران، هم چنان به سرکوب، شکنج= 07; و اعدام = های بی رحم= ;انه با شدت هرچه ب&#= 1740;ش تری ادامه می دهد.

 

اکنون جامعه ایران= 48; آبستن حوادث مختلفی است. علاوه بر تشد= 740;د محاصره اقتصادی این کشور توسط شورای امنیت سازمان ملل، احتمال حمله نظامی به مراکز اتمی و نظامی این کشور نیز می رود. سرکوب ها&#= 1740; روزانه مردم توسط نیروها= 40; سرکوبگر حکومت اسلام= 40;، وضعیت بسیار بحرانی و نگران کننده = 575;ی را در این کشور به وجود آوده است. آن هم در حالی که بنا به اقرار محمد عباسی، = 608;زير تعاون دولت احمدی نژاد د= 585; یک کنفرانس مطبوعاتی، - روز یک شنبه 24 مرداد 1387 برابر با 10 آگوست 2008-، جمعيت جويای کار در ایران را 10 ميليون نفر اعلام کر= 583; و اظهار داشت= 563; نزديک به 10 ميليون نفر ا= 586; جمعيت کشور متقاضی اشتغال هستن= 83;. دستمزد ده ها هزار مزدبگی= 85; به تعویق افتاده است و گرانی و تورم کمرشکن است. در چنین شرای= 591;ی، حکومت اسلام= 40; هرگونه اعتراض و اعتصاب زنان= 48; دانشجویان، کارگران و روشنفکران ر= 75; شدیدا سرکوب = 605;ی کند.

 

دستگاه قضایی رعب و وحشت حکومت اسلامی ایرا= 06;، در اقد= ;امی جنایت کاران= 07; - صبح روز یک شنبه 6 مرداد 1387 - 27 ژوئیه 2008-، 30 نفر را فقط در تهران به دار آویخت. روز بعد نیز 9 نفر د= یگر اعدام شدند و این آدم کشی رسمی و نقشه مند دولتی هم چنان ادامه دارد.

 

این اولی = 6; بار نیست که حکومت اسلام= 40;، به اعدام های گروهی زندان= 40;ان دست می زند. جوخه های مرگ حکومت اسلام= 40;، در سال های اوایل انقلا= 76; بهمن 1357، سال ه= 5;ی 60 تا 62 و در سال 1367 با پایان جنگ ایران و عراق= 548; زندانیان سی= 75;سی را گروه گروه به جوخه های مرگ سپرده بودند. این حکومت، تنها از اوایل سال جاری تاکنون براساس آمارهای اعلام شده از سوی رسانه ها= 740; رسمی همین حکومت، حدود 250 نفر را اعدام کرده است که تجاوز و شکنج= 607; و قتل بسیارا= 606;ی توسط  ماموران مخ= 01;ی حکومت در این آمار ها ی رسم&#= 1740; اعلام نشده و بلکه تحت هیچ شرایطی امکا= 06; بازرسی یا پی= 711;یری قضایی نبوده است.

 

سازمان عفو بين المل= 604; در تازه ترین گزارش خود درباره اعدا= 05; در جهان، اعلام کرده ا= 587;ت که ايران رتب= 607; دوم را  در تعداد اعدام ها در سال گذشته داشته است. در سال ۲۰&= #1776;۷  در ايران دست کم ۳۱۷ اعدام شده اند اين در حالی است که در چين ۴۷۰ نفر اعدام شد= 607; اند. حداقل ۱۴&#= 1776; نفر به خاطر خطاهايی که ادعا می شود قبل از سن ۱۸ سالگی مرتکب شده اند، در انتظار اعدا= 05; به سر می برند که اين امر نقض آشکار تعهدات اين کشور در قبال پيمان حقوق کودک است.

 

گروه‌ ها®= 0; حقوق بشری اخ= 740;را در گزارشی که چند هفته پیش درباره‌ ایر= 75;ن منتشر کرده اند از محکوم= 740;ت هشت زن و یک مرد به سنگسا= 585; در ایران خبر داده ‌اند. در این نوع مجازات، مرد تا کمر و زن تا گردن در خاک قرار داده می شوند و با سنگ مورد حمله قرار می ‌گیر= 606;د تا کشته شوند.

 

اتحادیه‌ اروپا نیز در بیانیه ‌ای ک= 607; روز پنج شنبه= 548; ۲۴ ژوئیه در بروکسل انتشار داد، از ایران خواسته است ک= 607; به تعهدات نا= 588;ی از امضای قراردادهای = 76;ین‌ المللی‌ پای= 76;ند بماند و از اع&#= 1605;ال «مجازات های وحشیانه و نا= 601;ی حرمت انسان، مانند سنگسار، چه ب= 607; لحاظ قانونی = 608; چه در عرصه‌ عملی» خوددا= 85;ی کند.

 

نگرانی د®= 0;گر ما، وضعیت خط= 740;ر سرنوشت کانو= 06; نویسندگان ا= 40;ران است. اخیرا به دنبال انتخابات هی= 75;ت دبیران کانو= 06; نویسندگان ا= 40;ران، حکومت اسلام= 40;، رسما این کان= 608;ن را تهدید و «غ&#= 1740;رقانونی» اعلام کرده است. محسن پرو&#= 1740;ز، معاون فرهنگ= 40; وزارت ارشاد= 48; در گفتگو با خبرگزاری رس= 05;ی حکومت اسلام= 40; ایران، «ایر= 06;ا»، اعلام کرد نهادی با عنوان «کانو= 06; نویسندگان» که از وزارت فرهنگ و ارشا= 583; اسلامی مجوز دریافت کرده باشد وجود خارجی ندارد. محسن پرویز، در توضیح درباره فعال= 40;ت کنونی تشکل کانون نویسن= 83;گان ایران گفت: «ممکن است (ای&#= 1606; افراد) همانن= 583; برخی افراد مختلف گردهم جمع شده اند و بیانیه سیاس= 40; صادر می کنند و این فعالیت فرهنگی نیست.&ra= quo;

 

محسن پرو®= 0;ز، برخورد با کانون نویسن= 83;گان، به عنوان «یک نهاد غیرقان= 08;نی» را وظیفه «دستگاه های = 584;ی ربط» دانست و گفت: «جایی که فعالیت فرهن= 11;ی و مجوز ندارد= 548; قانون باید ب= 575; آن برخورد کند. محسن پرو&#= 1740;ز، در حالی کانو= 606; نویسندگان ر= 75; تهدید می کند که کم تر از دو هفته از انتخابات هی= 75;ت دبیران جدید کانون نویسن= 83;گان ایران نمی گذرد. علاوه بر این، روزن= 575;مه کیهان، روزنامه رسم= 40; حکومت اسلام= 40; که مسئولین ا= 606; نیز مستقیما توسط خامنه ا= 740;، رهبر حکومت اسلامی انتخاب می شو= 583; نیز فراخوان برخورد با کانون نویسن= 83;گان را داده است و در رسانه دیگ= 585;ی به نام «ادوارد نیو= 86;» که نویسنده ا= 740; آن از طرفداران شناخته شده حکومت است نی= 586; کانون نویسن= 83;گان را غیرقانون= 40; نامیده و اتهاماتی نی= 86; بر علیه برخی از اعضای هیا= 578; دبیران کانو= 06; نویسندگان نسبت داده است.

 

این موضع = 11;یری خصمانه معاو= 06; فرهنگی وزار= 78; ارشاد حکومت اسلامی بر عل= 740;ه کانون نویسن= 83;گان این کشور و فضای حاکم سانسور و اختناق بر جامعه ایران= 48; ما را بیش از پ&= #1740;ش نگران کرده است.

 

اکنون وکی = 4; مدافع یوسف ع= 586;یزی بنی طرف، عضو علی البدل هی= 575;ت دبیران کانو= 06; نویسندگان، روز 21 مرداد 1387 برابر با 11 آگوست 2008، از محکومیت موکلش به پنج سال حبس از سو&#= 1740; شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهرا= 06; خبر داده است. وکیل مدافع ی= 608;سف عزیزی بنی طرف، به رسان= 607; ها گفته است: «هم چنین موک= 604; من به عنوان ی&#= 1705; نویسنده‌ ای= 85;انی که حدود ۲۵ کتاب داستا= 606;ی، تاریخی و اجتماعی به زبان فارسی نوشته است.»

 

در چنین موقعیتی مشکلات و خطرات عدیده رسمی و غیررس= 605;ی بر سر راه اعضای هیات د= 576;یران و اعضای علی البدل و بازرسان و دی= 711;ر دست اندرکاران کانون نویسن= 83;گان قرار گرفته است. به خصوص ما تجربه تلخ &#= 1608; ناگواری از گذشته داریم. حکومت اسلام= 40; ایران، نه تنها چندین دهه است که از فعالیت کانو= 06; نویسندگان ا= 40;ران جلوگیری کرد= 07; است، بلکه همواره هیات دبیران کانو= 06; را تهدید و دستگیر و زندانی کرده = 575;ست. محمد مختاری= 48; محمدجعفر پو= 40;نده و غفار حسینی= 548; از اعضای هیا= 578; دبیران وقت کانون بودند که در سال ۱٣۷&#= 1640;، نخست توسط ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلام= 40; ربوده شدند و سپس جنازه مثله شده آن ها را در حاشی&#= 1607; شهر رها کردند.

 

اخیرا وزارت ارشاد حکومت اسلام= 40;، به برخی از نو&#= 1740;سندگان سرشناس ایرا= 06; هشدار داده و گفته است که کانون حق برگزاری هیچ جلسه ای را ندارد.

 

علاوه بر = 75;ین، حکومت اسلام= 40; ایران تاکنو= 06; ده ها نویسند= 607; و ده ها هزار انسان مبارز = 608; آزادی خواه ر= 575; در داخل و خارج کشور ترور و یا در زندان ها اعدام کرده است. هم چنین سران حکومت اسلامی ایرا= 06; در جهان، به عنوان دشمن درجه اول آزا= 583;ی بیان و قلم و تشکل معرفی شده اند.

 

در قوانی = 6; جدیدی که در مجلس شورای اسلامی به تص= 608;یب رسیده است از جمله قوانین علیه وبلاگ ن= 608;یسان بسیار سخت تر و حتی حکم اعدام در نظر گرفته شده است.

 

همه این وقایع ما را به شدت نگران کرده است. از ا&= #1740;ن رو، باید افکار عمومی جهانی را نسب= 578; به توطئه جدی= 583; حکومت اسلام= 40; علیه کانون ن= 608;یسندگان ایران، و هم چنین علیه تش= 583;ید رعب و وحشت و شکنجه و اعدا= 605; در این کشور، آگاه کرد و خواست که از هر طریق ممکن این اعمال حکومت اسلام= 40; ایران را محکوم کنند و به حمایت و پشتیبانی از فعالیت های کانون نویسن= 83;گان ایران و هم چن&#= 1740;ن مبارزات بر ح= 602; عدالت خواهانه و آزادی خواهانه مرد= 05; ایران برخیز= 06;د. ما در این راستا به همکاری و حما= 740;ت فعال انجمن جهانی قلم نی= 575;ز عاجل داریم.

 

&#= 1607;مکاران محترم!

بيست و هف= 78; سال از شکنجه و اعدام سعيد &#= 1587;لطان ­پور، عضو برجسته و فعا= 604; کانون نويسندگان ايران، و از نخستين قربانيان ده= 07;­ شصت و بیست سال از قتل عام زندانیا= 06; سیاسی در سال 13= 67 می ­گذرد، ام= 5; هم ­چنان امواج سرکوب= 48; دستگيری، صدور احکام زندان، شکنج= 07; و اعدام برای فعالان عرصه­ های مختلف اجتماعی و سی= 575;سی از نويسندگا= 06; و دانشجويان تا کارگران، زنان و ديگر فعالان اجتماعی ادامه دارد.

 

مقامات حکومت اسلام= 40; ایران، هم چن= 740;ن انتشار صدها کتاب از جمله کتاب هایی را که یک یا چندی&#= 1606; بار منتشر شد= 607; اند نیز اکنو= 606; ممنوع کرده است. اعمال فشار بر ناشران مستق= 04; شدیدتر شده است. برخی از ف&= #1740;لم ها ممنوع شده و چندین سازمان فرهن= 11;ی و هنری را تعط&#= 1740;ل کرده اند.

 

با توجه ب= 07; این که ایران دارای بیش تر= 740;ن تعداد روزنامه نگاران زندا= 06;ی در خاورمیان= 07; است، محاکمه آن ها غیرعاد= 604;انه و حتی بدون حضور وکیل مدافع «متهم&raq= uo; در پشت درهای بسته صورت می گیرد. آن ها زندانیان سی= 75;سی را مدت طولان= 740; در حبس انفرا= 583;ی و بدون دسترس= 740; به مراقبت پزشکی کافی نگهداری می کنند.

 

از زمان ریاست جمهوری محمو= 83; احمدی نژاد د= 585; سال ۱۳۸۴،= <= /b>مطبوعات و نویسندگان = 608; روزنامه نگاران با فشارها و محدوديت های زيادی روبرو شده و روزنام= 607; نگاران با سانسور گستر= 83;ه و مجازات زندان به <= /b>دليل نوشته های خو= 583; دست به گريبا= 606; اند. بيش از ۵۰ روزنامه نگا= 85; در دوره رياس= 578; <= /b>جمهوری احمدی نژاد روانه زندان= 40; شده اند.

احمد= 40; نژاد، رییس جمهوری و سردار صفار هرندی وزير فرهنگ و ارشا= 583; اسلامی، روزنامه ها و مجله ها را یک&#= 1740; پس از دیگر می بندن= 583; و روزنامه نگاران را تح= 578; تعقیب قرار م= 740; دهند.

 

در چنین شرایطی، هر گاه نویسندگ= 75;ن، زنان، دانشج= 08;یان، کارگران و مردم آزادی خواه و تحت ستم در مقابل این همه فشارهای اقتصادی، صن= 01;ی، سیاسی و اجتماعی دست به اعتراض و مقاومت می زنند از سوی ن&#= 1740;روهای سرکوبگر حکومت اسلام= 40; مورد هجوم، ضرب و شتم، دستگیری، زندان و شکنج= 607; قرار می گیرن= 583;. اکنون زندان= 40; های حکومت اسلامی مملو از زندانیان = 587;یاسی و یا کسانی که به دلیل فقر و فلاکت اقتصا= 83;ی دست به بزهکا= 585;ی زده اند، است. از جمله می توان به دستگ= 740;ری های زیر به عنوان نمونه اشاره کرد:

 

- «افشین شمس قهفرخی»= 48; دبیر و عضو انجمن کاریک= 75;تور اصفهان، از س= 608;ی ماموران امن= 40;تی حکومت اسلام= 40; در اصفهان، ب= 607; دليل فعاليت های کارگری و دفاع از حقوق کارگران در محل کار خود در شهرستان اليگودرز در تاريخ سيزده= 05; تير ماه 1387 دست«= 1;ير و روانه زندا= 606; دستگرد اصفهان شده است. در اين رابطه روز شنبه پانزده= 05; تير ماه، منز= 604; پدر وی در اصفهان، مور= 83; بازرسی قرار گرفته و کليه دست نوشته ها= 740; وی که در رابطه با مسائل کارگر= 40; بود توسط مامورين اداره اطلاعات اصفهان ضبط ش= 583;ه است.

 

- هانا عبدی، فعال حقوق زنان، دانشج= 08;ی 21 ساله دانشگاه پیا= 05; نور بیجار و از اعضای انج= 605;ن زنان آذرمهر کردستان كه ا= 586; یازدهم مهر ماه سال گذشت= 607; توسط نیروها= 40; امنیتی در شه= 585; سنندج بازداشت شده بود در يك حكم بی سابقه به 5 سال حبس محكو= 605; شد. در این رابطه محمد ش= 585;یف، وکیل هانا عب= 583;ی، این حکم را به شدت غیرمتنا= 87;ب نامیده است.

 

- مامورین امن= 40;تی حکومت اسلام= 40;، در مقطع 16 آذر سال گذشته و هم چنین در آستانه سالروز 18 تیر (شبیخون به کو&#= 1740; دانشگاه در ت= 740;ر ماه 1378)، ده ها ت= 606; از فعالین جنبش دانشجو= 40;ی را در شهرهای مختلف ایران دستگیر و زندانی کردن= 83;.

 

- در پى اعتراضات دانشجويان دانشگاه تبريز نسبت ب= 607; مسائل دانشجويان ستاره دار و اقدامات غيرقانونى حراست، 37 تن از دانشجويان ب= 07; كميته انضباطى دانشگاه احضار شدند.

 

- روز سيزدهم تير ماه 1387، حکم نهايی و قطعی هشت ماه حبس تعزيری عابد توانچه، از س= 608;ی دادگاه تجدي= 83; نظر تاييد شد. در هيچ يک از مراحل دادرس= 40; و بررسی پرونده عابد توانچه به ايشان و وکيل حقوقی وی دکت= 585; حاجی مشهدی امکان حضور و ارائه دفاع داده نشد و لايحه دفاع ه= 605; با اصرار و فشار وکيل پرونده از سو= 740; دادگاه پذيرفته شد. و&#= 1740; هم اکنون در زندان بسر می برد. تنها «جرم» عابد و همه دانشجوی= 75;ن دربند و تحت تعقیب، دفاع از حقوق و آزادی های دانشجویان و مردم محروم و ستم دیده است.

 

- منصور اسانلو، رئي= 87; هيئت مديره سنديكای كارگران شرك= 78; واحد اتوبوسرانی تهران و حومه= 548; بدون هیچ دلی= 604;ی هم چنان در زندان بسر می برد.

 <= /p>

- محمد صدی= 602; كبودوند در ماه مه سال جاری در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهرا= 06; به 11 سال زندان محكوم شد. محك&#= 1608;میت وی شامل 10 سال زندان به خاط= 585; «اقدام علیه امنیت كشور» به دلیل تاسی= 587; سازمان حقوق بشر كردستان= 48; و یك سال زندان به اتهام «تبلی= 94; علیه نظام» بوده است. وی به عنوان ریی= 587; سازمان حقوق بشر كردستان = 608; به عنوان یك روزنامه ‌نگ= 75;ر فعالیت داشت.

 

- سامان رسول‌ پور، روزنامه ‌نگ= 75;ر و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان = 705;ه روز یک شنبه 6 مرداد 1387، از س = 8;ی ماموران امن= 40;تی در مهاباد بازداشت شد، به بازداشتگاه اداره اطلاع= 75;ت ارومیه منتق= 04; شده است. اتهام و دلیل بازداشت سامان رسول پور، مشخص نی= 587;ت، اما گفته می شود وی برای ادامه بازجو= 40;ی به اداره اطلاعات ارو= 05;یه انتقال یافت= 07; است.

 

- صبح روز دوشنبه 14 مرداد ماه 1387 برابر با 4 آکوست 2008، یعقو= ;ب مهرنهاد نوی= 87;نده وبلاگ مهرنهاد و دب= 740;ر انجمن جوانا= 06; صدای عدالت د= 585; زندان مرکزی زاهدان اعدا= 05; شد. در بهمن ماه امسال پس از یک دادگاه غیرعلنی و مبهم حکم اعد= 575;م او صادر شده بود. پس از اعتراضات بی= 06; المللی ابرا= 07;یم، برادر 16 ساله آقای مهرنها= 83; نیز دستگیر ش= 583; که هم اکنون در زندان زاهدان به سر می‌برد. مهرنهاد 28 ساله و صاحب سه فرزند بود.

 

- شعبه 101 دادگاه جزای= 40; سنندج، روز 15 مرداد 1387 - 5 آگوست 2008، برای چهارتن از کا= 585;گران شرکت کننده د= 585; مراسم اول ما= 607; مه (روز جهانی كارگر) امسال این شهر، احکام شلاق و زندان صادر کرد. بر اساس ا&= #1740;ن حکم، سوسن رازانی به 9 ماه حبس و 70 ضربه شلاق، ش= 740;وا خیرآبادی به 4 ماه زندان و 15 ضربه شلاق، عبدالله خان= 40; (عبه نجار) به 91 روز زندان و 40 ضربه شلاق و س&#= 1740;د غالب حسینی ب= 607; 6 ماه زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده ‌ا= 606;د. احکام صادره به اين چهارت= 606; ابلاغ گردید= 07; است.

 

- بنا به گزارش وبلاگ تبریز نیوز، شعبه دوم دادگاه تجدی= 83; نظر کیفری استان آذربا= 40;جان شرقی، 15 مرداد = 1387 - 5 آکوست 2008، علی داداشی روزنامه نگا= 85; در تبریز را به 50 ضربه شلاق تعزیری محکو= 05; کرد.

 

- بنا به گزارش خبرنامه دانشجویی ام= 40;رکبیر، 16 مرداد 1387 - 6 آکوست 2008، نزدی= ;ک به ۴۰ نفر از دانشجویان تربیت معلم د= 585; تابستان به ک= 605;یته انضباطی احضار شدند. برای ۷ نفر دی&#= 1711;ر نیز حکم محرو= 605;یت از تحصیل صاد= 585; شده است. محمد شریفی، فارو= 02; معروفی، امی= 85; سالاری، سیو= 75;ن فرخزاد، مصل= 81; فتاح پور، ام= 740;ن آریا، عباس ر= 588;یدی و خانم صداقت= 740; به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده اند.

- بنا به گزارش روزنامه اعتماد ملی، روزنامه مهد= 40; کروبی رییس سابق مجلس شورای اسلام= 40;، روز 17 مرداد 1387 - 7 آکوست 2008، در سال گذشته بر= 575;ی بيش از 35 نشريه دادگاه تشكي= 04; شد. در كنار اين دادگاه ‌= 607;ا هيات نظارت ب= 585; مطبوعات 21 نشريه و روزنامه را لغو امتياز كرده است.

 

آن= <= /b>چه که ملاحظه کر= 583;ید فقط نمونه ها و گوشه هایی از انبوه جنا= 740;ت، سانسور و جنگ حکومت اسلا= 05;ی علیه آزادی اندیشه، بیا= 06;، قلم و تشکل است.

 

- با صدور حکم اعدام برای حبيب الله لطيفی دانشج= 08;ی کرد سنندجی=  در تار= ;یخ 23 مرداد 1387 براب= 585; با 13 آگوست 2008، به 8 نفر رسید.= حبيب الله لطيفی، 26 ساله، اهل سنندج و دانشجوی حقو= 02; دانشگاه ايلام، از مه= 585; ماه سال گذشت= 607; در بازداشت ب= 607; سر می برد. در زمان بازداش= 78; حبیب الله لط= 740;فی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج، چندی= 06; بار در اثر شکنجه های اعمال شده دچار خونریز= 40; های داخلی شد= 607; و در بعضی موارد موجب ب= 740; هوشی وی و انتقال نامبرده به ب= 740;مارستان گردید، طوری که در چند مرحله در بیم= 575;رستان توحید و بیما= 585;ستان تامین اجتما= 93;ی سنندج بستری شد.

 

قبل از ای= 06; نیز عدنان حس= 606; پور(روزنامه نگار)، هیوا بوتیمار(فعا= 04; مدنی و روزنامه نگار)، فرزاد کمانگر(معلم = 608; فعال مدنی)، انور حسین پناهی(معلم و فعال مدنی)، فرهاد وکیلی(= 601;عال مدنی)، علی حی&#= 1583;ریان(فعال مدنی)، ارسلا= 606; اولیایی(فعا= 04; مدنی)، به اعدام محکوم شده اند.

 

یاران!

کانون نو®= 0;سندگان ایران (در تبع&#= 1740;د)، در راستای اهداف و منشو= 585; کانون نويسندگان ايران، در دف= 575;ع از آزادی بيان، انديش= 07; و مبارزه با سانسور و اختناق، ضمن محکوم کردن اين سرکوب ­ه= 5;، دستگيری ­ها  = 8; احکام زندان = 608; شکنجه و اعدا= 605; از مبارزات ن= 608;یسندگان، کارگران، دانش ­جويان، زنان و فعالا= 606; اجتماعی ديگ= 85; پيگيرانه حمايت می کند.

 

کانون نو®= 0;سندگان ایران (در تبع&#= 1740;د)، که یک نهاد مستقل و دمکراتیک نو= 40;سندگان ایران به ویژ= 607; در کشورهای غربی است همواره مخال= 01; هرگونه محاصره اقتصادی ایر= 75;ن و حمله نظامی به این کشور است. روشن است که تحولات داخل ایران ب= 585; علیه حکومت ب= 575;ید مستقیما توس= 91; مردم آزادی خواه ایران و با حمایت و پشتیبانی مردم آزادی خواه و انسان دوست جهان صورت گیرد نه با دخالت نیر= 608;ی خارجی.

 

جامعه ایž= 5;ان در حال حاضر، وضعیت بسیار حساسی را از سر می گذراند. اوضاع ایران بسیار خطرناک، از جمله ما عمیق= 575; نگران گسترد= 07; تر شدن سرکوب های حکومت اسلامی و هم چنین توطئه ه= 575;ی جدید این حکومت بر علی= 607; اعضای کانون نویسندگان ا= 40;ران هستیم.

 

از این رو= 48; از شما تقاضا داریم از همه تشکل های عضو انجمن جهانی قلم در همه کشورهای جها= 06; درخواست کنی= 83; تا با یک همبستگی بین المللی صدای اعتراض ما را به گوش افکار عمومی جهان و سازمان های ذ= 740;ربط برسانند تا ضمن محکوم نمودن جنایا= 78; حکومت اسلام= 40; علیه بشریت، از هر طریق ممکن به حمای= 578; از تلاش ها و مبارزات بر حق، عادلانه = 608; آزادی خواهانه روشنفکران، کانون نویسن= 83;گان، فعالین جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری = 608; حقوق اقلیت ه= 575;ی ملی و مذهبی در ایران برخ= 740;زند.

 

پیشاپیش از توجه و همبستگی و یا= 585;ی رسانی تان در حمایت از مبارزات بر ح= 602; و عادلانه نو= 740;سندگان و مردم آزادی خواه و عدالت خواه جامعه ا= 740;ران، سپاسگزاریم = 08; بی صبرانه در انتظار پاسخ = 608; اقدامات انس= 75;ن دوستانه شما هستیم.

 

با احترام

هیات دبی= ;ران کانون نویسن= 83;گان ایران (در تبع&#= 1740;د)

سی ام مرداد 1387 - بیست= 05; آکوست 2008

 =

شهلا آقاپور، آلمان: shahla@aghapour.de

ستار لقایی، بریت= 75;نیا: bookpressuk@aol.com

بهرام رحمانی، سوئ= 83;: bamdadpress@ownit.nu

 

www.iwae.org

 

کپی به:=

- رسانه ها= 740; گروهی

- گزارشگران بدون مرز

- سازمان عفو بین المل= 604;

- کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل=

- کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا

- نهادهای دمکراتیک نو= 40;سندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان، کارگران، دانشجویان، زنان و...

- سازمان ه= 575; و احزاب سیاس= 740;

 

 

 

 

www.perslit.com=

 

 

 

------=_NextPart_01C90462.FE3F09A0 Content-Location: file:///C:/63124108/iwae.pen.int.nameh_files/image001.emz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/x-emz H4sIAAAAAAACC+1dPYpUQRDuxd1IEAMPsOEGHsDQRDMXBQM3EzQUxEzQWyxioudQEG+wsYEYeAo1 2vG1TmnR9E91d1V1vZkeKNhlft7r+rr+q+sdOOeeuf+vJ1uC16urzj1c6PjOvbvOHbhb75274vxf wetooUPnXi9v3AzefHxx5L6fH7oHy98f36WvBa+nW7q/0MlCLxe6vf3esbv49/4J+uzB8o5Dn8Ov y8vLjVX6/OnDZrlFFjo7e7T59fPHxvJ6rRM3HpOnE4+Jx8Rj4jHxmHjo09s35xOPHcbj29cvLDLL 8Tv7joenXj7675+env6htWDiech1r35PW8EDsIDfWgMmXpY9D7l0gxU8QiwwJn7NFrHw94z514uJ z21w49HCuxQWljEJscCYtN6r/01OLFrwKGFhERO/j188f571a7xNqc3lSeDh76NG91KwsIRJCQtM /nM1mHDGgrV41GJhARPP21p/tMamSODh9wRlTS1YhJho5vZbsAj1l3bsUYrRe9aUkkUNTDju2/Ol pL808ajRu5ZqYNx7KOd/ef5w+7sxfSnhV4c6UiJu5MaC4n+l/OhW/RHyherP9hK3nZfCgrKPODBJ 4S29ph7/ciQWpXxGz/VzfJCIcVLysTYscravVceX/GsNPLjkglt/99aLWuKRUrwhjYdEDlgLk9Je bpGRkg2VxEMyVpfyz2v5V3MPFN9fIgeglTeR9tMp+qWGf5QcgNQeq8lbWpYTTp1V0ttSsQen/bYg JyUZoewHiq6S8BtH1XAl5aQkIxQ+UvwqbtkYXf+Q9LtyMk+xISW+SMiGls0YhUmKpxQftRQDcsuG ts0YgUlKb5XsV8l2cMuGxb4f6PPR0luler2WbFju95HCJLbe3B5P6fEeH8Tz3X/X3wsmCzZjRI01 1Ac5m57ary2xuMeBs99yVI8D9BwDwV5qlZ9Qb2HewjXgt2N41OqpteNQg5fnV4vewJgA7rjOBDok tDe1ekqqvqrBW7z/a3pc4Lu1NfIWfU3VUz19OrB+4EeP7xvqFsxfbLeAoF86xscWX6NGXlr8/JJN A1vd02sd8gLzCPMO8zTkOZBmrqOkx1KyAvqpZd/Bd2HfxuyE5Zw3Vw9PD+/CNXLFvlh39cZxoG8t YxGziy28xDqA6ywJ/t0eLFrsnjVcWs7cYd+Z2w+p3SPYL1wrDqkeUcDG8iwR8P92DQMKPjh+HIFR GLPuC/+pGFH733sJ+L7rvAd+hvFLzdo1zu7X3EtqTdb9q1KMgGPNWHyJ4yeN3CfWT+H1cdxmoX9z xHn7NZJWDzD3WQfwGUO7GRLYeM2z8ql7KOXl1hAT4vWEOsnS7JcaPRNb0z74YZr+VYufsQ9858pT c8V/+7T3Mf/XUjvrqWtaxcB6foQqP2vFpifnHuYxuH3T3n1RqtVY9K165/pwz23CuXau+riUr5vy wVvwL/Uxt6yRK9+O/VusR0f1lad4TulXiOU5Ql+xZy+n6oKeenUX1DvCWi0XLhCfx+LJMO+CKaY3 uc7gtvKrRhe34k3pL+nBpWf91nzJ2pi9ds21vd5cemxNubcW3yQ25yTMv4IujX2ut5aZkwvr/Mbx BlfdM5Y/CftD4f/ws7058VgfFbadVjGROgcSq6ngawH/4f+YjydZp7CIifb8KFxzAHnEfp61M4+7 gkVqjTmbkPue5Pk6C5hI7rlczr2ke3Ix5K5iIq2Tc7FRiZ8jzteOxGSkfaTsb8oc0ZFzJtZwLo16 xoPSP0CZzyA9t6hnNnctFiP1L3UvUPandK+ONCbSeX9K3Zx6fQofNM5vcNSCRmBBkY0aHUPN/UvN wJKaj5zLhWvO9anlHdWmap5x4qjVafVDlvSLxLy+Nc191ZrRVzM/TOqZalo6q3d+uGbdvoRHy96g +jcaeHA+300Dkxzfeu6Boh+k8eCODzV8q9y8K4554aPWJxWDSN2zNBbUZyZJ9O+sLR7M8UjCx6bM L+Vco+a5CemYVcoHpehxDlnRej5Or/2jxkQSNrbG3+yRlREzeFue5VWzZ6TwkO4LlX5GEUe82GLX JM7ltZ67osrK6JotBZPWnM3o50G2yIr1Gbw9elQiz8fBr1R+1foMXg7/wsLzhCl+5iibQT0/zFV/ sYwH3odWexS55yNxxyASsbL1OUWW+yb2cX7ExGN3iTsmnHjYwcOy3d1XPCZPJx4Tj4nHxGPiod1r o0XXlpu94f6+rm///g33V9nFOJ0AAJ== ------=_NextPart_01C90462.FE3F09A0 Content-Location: file:///C:/63124108/iwae.pen.int.nameh_files/image002.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODdhVABWAHcAACH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACwAAAAAVABWAIf///8x MTEhGSEpKSnO5sUQWoQQWs4QGRAQGVqtrZzvtWu1tRAQGTrOtWuUtRCU5mvWtRDW3uachIxzpVq1 Ot61Olq1Opy1Ohm1EN61EFq1EJy1EBkQrVoQrd4QrRkQrZwQGaUQGe9zzt5zzloQ71oQ797vY5xz zpxzzhkQ7xkQ75xzGYRzGc61Y961Y1q1YxkxjFoxjN4xjBkxjJwxGYQxGc6UOt6UOlqUOpyUOhmU EN6UEFqUEJyUEBlSzt5SzloQzloQzt7OY5xSzpxSzhkQzhkQzpxSGYRSGc6UY96UY1qUYxnFxcWl vb1KSkpzhJTv5u/v5mu15hDO5muU5hCUrWvW5hBze2PmOu/mOmtzWqXmOq3mOinvtZy1tUJzWinm EO/mEGvmEK3mECkQWqUQWu+lY61zWs7mY+/mY2vmYylSKVJSKRkxWoQxWs7mOs7mOkpSWqXmOozm OgjOtZyUtUJzWgjmEM7mEErmEIzmEAilY4xSWs7mY87mY0rmYwhSCFJSCBmU5pzWtUJzWnspQkpr Y1pz795z71ox71ox794xrVoxrd5zpd7vhJwxrRkxrZxz75xz7xkx7xkx75wxGaUxGe9zpRlzpZxz GaVzGe+1hN61hFq1hBlSpVpSpZxSpd5SpRlS795S71oxzloxzt5zhN7OhJxS75xS7xkxzhkxzpxz hBlSGaVSGe+UhN6UhFqUhBlShFpShJxShN5ShBm15mv3tRDv5py15kLO5pyU5kLOpcVzSlLW5kLO pe+cpe+U5u+U5sVKY1KUpZxKUilzWu/mhO/mhGspY1IxWqUxWu/mhClzKVKlhK1zKRkpYxkIY1II YxlSWnsICBBKWghSWu/mhM7mhErmhAhzCFJzCBkpQhkIQlIIQhm1rWv35hC15pz3tUL3te/3tcUQ jGsQjO8QjCkQjK0QKYQQKc4QjEoQjM4QjAgQjIwQCIQQCM4xGVKcpb335kLOxe+cxe+15u+15sX3 5sUpEAjW7+YpKRD3/9YxEDHv//86MTEI/wABCBxIsKDBgwWZCAjAsKFDhgOcQEFIsaLFixgJJlj4 sGOAYRMzihxJkqBCjw8jhizJsiXCjSgfgnRJsyaAJgNiNoxosydLmDohSvBJNCOTnAydJA3wr1Ax hgKGFp1KEWjQAZiotlyJkVjQhlFJ+tPqbxghAhklcERZSChJQ2OnGhIg4F+Ei/6IIW3b8B9DvwH2 PRmpdpjctQIuRlgLuBBghwOIGQV7heiVtQwPMKkYYV9Hv00fCzDE9eUBhxJ7qkXJpPTACKf7emwa oHJFfXQfCphJkwC1mAeG3TUYIV8Ap7PBOhluEEqCx7oN0YQyLCffjv2cSCUIxQnmAMUcy/9eiJb4 MAFIPQqwzbL61wAHrpSOoPTv9YcJmBO84v0hX9oBUOMaRsP045Bf9XU0gHQFRQCdbFAd5I8h6R3o USFizaXTgwEwwN5AUDwEXWIHrSbiiRAFMOBB1H333gDbEXThPwJsdtATnjEkHkPhcRjAchg5yBhT 9x33FFgxDmSIhX5phpAEFdr3mXL6UQSFBFMC1hhgWCEUm0wUXRHllB2lllETdd0HoEcMGiTmjgEM 4AxCTPD1H4RrBmamSAkcABqErB3Ey3c1IkSMcUxZaOFThf7k4l+JInmQPjkCJkACBxWnJpEQFjJA oyyF2FCPOnJITZUAQPFdkgOZ2JB4HOb/ZKNL+vwzQJGg3bfeQV41tE9WBsnzZaIPQsdLT0ygCKlD uxbkDGKsApAjSn7B2QRRi0Xq35ERJjTApwI4MetAT0RZ32OWYlpUBL+R+VCbAjVBTRN5ORFXq9N+ 5SRVzuyDHl3fOnTdAB8C0MtmCThREJp9Ffntv5dqZaiPAQggmUD+XLEZLx8m0K5uShHDFaoS73de Soagem+qw0I1DLwli3RlfxBRE61J1KQX7hUkl3xlzwRFkEBD0zAB9EBMXBHnPsTQg5F8R4MYQQRQ RECAE8Ng3UvW/WUEW3wiOWNz1AQF5wTWw2T9skT6VC1qnAwZCDdiKwpK9kD6lJdRgt/2/4NUbkiN qdMBQMZsEX2Y/fneVwPEx8S4hgPwuCEHCL745RVbnF/dNgld7qOyUYxitdxmTpcAB4RryBUSaMw5 RlDIwzp/Avh7+pDQIUctW4AxQcDUCVyWugDU/DaA3iWBhzrxBxzwhNG/D415TA+SWNBYETDRxOOQ k5SAPNxPNOCBsG7I43WiRX59RYkrKyL6urkGBffEECNBay35w0QCEhATfnMc0dKO8nS5yCTAGU1I wBOckA/UFa8QhSsJE5xQiANQo4HBuUICvpcAXlhOUWTK1YhOl4/hXcEZGyTA6wpSGihAgRi8IMYV hgcuAXgjhHBySHiSo54AbI8JK5vK4/8GhZ6O5BBdOKTYAKjRPcP5Qx8SaBkSL6cl8FxHXRbB0gqR drGLUIh6ROLSQhaSkzGiDHbEOADTRHIFm2VkSQqaW8UqJoEntK6OrLOjWbyDOsUQA3BPSMDrEsCE aQxgjQSiy8sMcUc7zq6OfkxAFxESgWEgiiH7EFBFoHDBnOTEEPK4yAvz448gUuUKhuBQWLKImXAZ Rn0XIYatolQIwSCtUEyA2TA6spC7FYWTwxvecRQELyYEE2ZWcUg+Ihi5P1JvYJM8CUNeSZBeKegA hjCa1bbIkigG5TFJciZD4GIQ0X3qAPmgBm+KIk4egoWFu3TIsQrSq1wZsWIKK4qryPf/oHxcizvD sthB2oei0RDlKGWa0gAGw8JWRksvu3sINy2SRvMxC1UE+M4VTAmA05QvhxBhJkuMibnI8Oo7Bwil QRIwAOhMESqkcUkyqbWjiBnkY2BpYnEuJ9CRokQpoVlWRFClKo/s6TUBHCCnUNPEiuSliGC0EMwE oqFSZQZVmlrWcRRHJZK0Mya6gwghDgLCwHQvW0wCFFQCUJLLWHWHg/vnQE6GkgMQ55I6yWExfNmq hXBIgH2ZJADo86rSMSQfDUpPFbVVvbGSxK1lTZRBE0KzVzUmToVw4UCkZ1XL8lICHL0IZFE0gGEw lDvVWSyg+kFNgSRLq8QyElQ26hIxzG01JUdF2iWV2pGYBg2qP6qrYFlCiLosNSJNxY1aFVQwgUAR dHESl0/cI9l/cCYfm4ptQ07rJoL+iK8YcYInBxA1tKKrLWta5ZNmM9GMdKcuTeVORP9kUopkrEJO 0IdWImAIuWaxQhQ7wM0I8oQxSldiEy2wFfGkIxiFliBzGUZ8YblZ746nuRK6H4UvwoR83TZBH+Hm gzc8EHl8x0e5JbFMFwJSmbRXxRQ5yUt3kmIYl8Qq1VLtOm3cEoRGNrov5nFBrALXHE8zyCMJCAA7 ------=_NextPart_01C90462.FE3F09A0 Content-Location: file:///C:/63124108/iwae.pen.int.nameh_files/image003.png Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAA1CAMAAADf/zF9AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAO wwAADsQBiC4+owAAAXpQTFRFAAAAEhISBAQEFRUVAQEBCAgIExMTBgYGAwMDEBAQAgICFBQUDg4O BwcHBQUFCgoKERERHh4eCQkJDAwMGxsbDw8PGhoaCwsLDQ0NGRkZFhYWFxcXGBgYHx8fHR0dIiIi KysrIyMjISEhMTExJiYmLi4uPT09KSkpNzc3MjIyLCwsNDQ0Ozs7KCgoLS0tOjo6OTk5JCQkNTU1 KioqPz8/ODg4MDAwNjY2JycnMzMzPDw8Ly8vICAgJSUlPj4+RERERUVFQkJCSkpKQUFBTk5OS0tL QEBATExMRkZGQ0NDR0dHSUlJUFBQSEhIUVFRT09PVFRUU1NTV1dX3d3d0NDQ29vb3t7ewcHB39/f 3Nzc1NTU0tLS2dnZ2tra/v7+/Pz87e3t8/Pz+/v7/f39+vr69vb27u7u9PT09/f3+fn58vLy9fX1 8fHx+Pj48PDw6+vr7Ozs4uLi6Ojo6enp7+/v6urq5eXl5+fn4eHh5ubm4+Pj5OTk4ODg////B+sk mAAAFI5JREFUaN69Wvt7E8eSbQsRCYHtBPIgJAEZWVgvP2VLloUNhA2BZLOv7GZz793t9nT3aKZn pmUHy3BJUv/7nmoZSO5vyfctCo7t0TyqT506daplQUQSX0rRsZIRRZqk4f8bHFf4sqT4Zx2+WRtP KJEppeTIGJIyI5NTkeLdi1dO5MnzqaRxo5xyOyGaalwilXF0TGRUZl+fTjb8M7ifTegEDzT8nktw c01OGk0+p1My3sqfND3H+8aIedAyRFlQLOVUaayBwm097pUYHfFJKp0iDr5/obVOKDV4G3FlZA0/ 7fXLYZ3eRyRTlThFuUspwYI1nQlcbY1Jrc3fLpLXjrs7nGa1NLFktGZ4OuDQVpnUA6XE0QxwZAVp rWwqLq60Vs08bgVUvE0sQjPahahVgE/nnA/cWSJerMhk+D2mMz+RdE7fY3EXL77qPymsG1eemQL/ 88hGtlASQN1a74CKe7tIROnCk7D0WOJ7whidG34YjuGJ9pisAsgAIiYvbS5kuFI5DtM5iffwRB2w Z7RzlRMuksyZKI6xfrJSe58zPnHGWbI0u1O8BQ7g1s+NkQrLzPg/vfBfOH5J6ARJAQMpLZu35zv+ l9KUJMC4PEX0Srosl1POgU3jEHvZv1eYmFJFJ8yli6CNK7CYMh2fA1pZICOv2UYVV72UMlUjgH9G U/uciitAUROeMo2jU0eq9lvoyCJ9TisG+wWiceJqYUUau2spikHKpCrEb+ihuVg0FccIZnHJo6ZI GVAfefe8qJdKicqyKONH4HotklJx0DLUmzkV+On9cxXglHOu43ZikYR1gWPyhw+SmAMiQROH8vjv FRAHv5d+E7I2spZnqJdIudklA8SKEgghr9eq1ukrP0bkrtHZb5YomYIx7m6JyRrJU2teLMzkhFRG cYCuZlUFiH9/oyam3vmLoAmhVpcoT6tXj9UpcSGAEIqpkuJ2AUiHhYsaEEAlXRFSzuTfPxQl1JRW wsrXL7BJllHWXmf+ZKEqKIo5lqwGeFNA8JGk2IOMr8/HzYM48VPSDGVcoMT//rG4cgxeh3QZD4Ug YSgui7LRjPSF5EGMql6RFMhDbpe0kqKGmiDhTbKUWo4Mt46WxRKipqlazFEQ5DmQ1IEPb4K+dkJp TVoToXYDURCSQFA3OL9S31gUjioZEn3xUv56RrpQrgqMoC9Sa+Q1L6GacCAyqow7CCNLuEJUEabS 7kI9pCRRIYcqWVyaUVZZtLUl8clzUks4X3wSkUoYL0U3kRpcScBtpjVCUwsBBpSWTxcdEzglUTAQ x1RInPDRhCpnkLqb5RwiopZKlspVVpegyDHZ6qe5MnapvETZJ7xISMRzDqmKaFVcFSXKlkVakVjL tRoLF70J2lcEWJSZkwpEtxAkLkOiJsrfnEgtcJxeVivIanQLLQcyVBGKXAlUQZUYs8jMw82WEGw5 VyWKjXQUv5+SP8byahQpZcRVCEd+XIEKV1B0TGMhrxk5BYgegSCU4rLj9Z7eQAa0KKdK8nFN0xoo AUZNypdjNKq3QZerWEQFgJ4D0FoO5BFehotO8KVAr0VBVUclC10EL0qxFTGLSLmWS6GcThl+UAZI 1s7wBC0Fqz5Va6ZaQIqNzjh8jk0LIKsly5Xwga4ky/RZnkxvoGNxDXCzuwkioeTNrTyJFuh6PnVc MriXehO0vLI8i6W4IsQlgVdJLF25LkoVURFLn1SRZQhpVV0XN0uQRsC2JMheQ33GzFu1xPIEqMtC IMPgHBbmss/A3FRFnDUhlsRi+dJEiNrSorhcreLQMjJfrZSEuInmo5fx0E+uCGZQ9lnMTiAXllJ/ Q5RLl6/VrLhRLZdquAxIvg2alfCnq2LpsvikWl4S4u4rsQx5rN5AzTquvhuClq6JW/7UoxUJcLtW gGFKVbB0ll1wuYrrSj/ra6AltBBIISlqOTOAAI+7LGh5UXxUFqVrUJ2lkijLmqhUxEdsGKxYQHzQ FkhmGT4B3qPCtsPWFhaFWEY+qpcFlsnwvy3Ey8tTRYktUnR67o8/U+FykjmsFCpY/vJRqUazGIeR swjgFbxMBC2EZ7hzoxCZZ5NFp9yUflHVGnxSBE4T98+U48DaNYoQjY7bFdqKVCpNaw6W5JJAfz2G b5FUqUh4HWQHleKuoqxphgDhZIyKKE3eFuLchni+06Kplk2s2NUwhApsrYqbkFxIJU5hzdY1xRRe FLVFEIUrc6lavsGcXRY6owLSAPUGtiXwhc0KLlKaBStCm2dLZi2qD0okFAgFDooqRUnwSXhquYx0 XC9pHMdjdWTBtzQ8XXNfeYu0vVGGLqI5pLXK5DrMXaFOF0q3fsSpXstF8fnfDbwHy10EPVk2Tp8s gPHVSy+0RYc/vyreS8z1xclCkHSbS/Pjx4i4fOtXSmdzg0NmbkkNXTgefCtdT5aRNPH5MWdAGqzf T26JSllUTmi2ID6fwuf64Ak0P50zKbjv41qs41RAphMczSONQkrQhybv/8p0w43ADz8/ky+LbpyC GTJBquX380P0Em5P+hmdWU2naC044RUYQS9gJgMqik2zCT9eeITwhbbNDfcHUhOYGxbUnP7C4Z8D 9XPQ0UXzK96+RPD/KHP0dLqu4bYpl/65N2xzHTQrhctFGmJeGBhsjsF7WoKtkDBtPA2QzECqCaxl bCKDGLO51ULOIC5TtuYyFCyPC4b+4YUDuZ1x1EgHVsFGhH1I4MK5ZquKX5X6h6BzDs4kTJvYaAPD nrLHU4gbTS1CjfAww3mRMU8BOVrORYKtsglnPKgEsR+XBc4GgR0XGJvXMNPkfIEPGbGvQZt/x2hh 2eN4pFaxIYhtMKPcxqQL3swAG61/hzXaDd8NeUmmPCLFDIphtgSXdIJ3TBokIdd8N5zscTL4dzLl Jhyauksc+I7HajwIygz/hxPhhdh2wsLx9BaIfrFYCOxF0LxEDDZM9XyaxCYMGjwEJLg80RaQQxKS 4O5/R49gA4JpikMUKUOHkSXmMSnGQnhMtPxcPJY1mlCQKph3nB9xQTsKliqciFUyOWywbsoykUP5 zmeg12V/MeVJgzILGCfhUM5pJTg9JDTh69C0DJfh75GGLuowQPhTyDRcoAzTj5JMBdQEYGdLZgP3 4dh5HmTHDTOaGyZrZiWSyJiCiLmZG01Wd4mUYwYOioHexuBK+/ug57MLZlCcDTNrQ0XHIR+cqWOw RLFSkP09pxVnmMvbzaFhAmhkGFQwQbWJJ2K8MkZRcaIws6QJ7DJbbquCGqEjYC2WUdM5T6FwN3Cd HCjmAcvfAWEYmeVrMxyEROp0zk8Ai5rQBYfnWXWmYUgOchck/eI1D7qx2rzHugYhs6FnaavNfKJd a+FOivlhuJehWGPcwTbbna7srW9sNtRW+4HiZWja3gnTDWZqDo8rOTCY14kZOMZd0aCbBoXHQge6 Q5WCLHBakCSNJ5r+Bot5GriBO6W768SzS0Fv7HeQH+j03oDLJmXBSHggR1kxFjh32A4JczzX6Eyz iiXgxcnDfXB6c7SPprn3K4tS6opHKwB+g+SJvxiTE1YhBnFi4Uyn4EfafJRAk2MMtzZMVzxx88gM HVWOc9beyS0zFbn96UtE8eGWSUL5FkloJTIPUIs8b/edR5IinF9MwCDPjcIFKngWooL5gUEYTcBb bv7qxeMh7rGzISlfNxbaiJy/0ta26ryhk79EYZkgynAT+i+EiZC56tPhFweEytFOB5LGoKSMQ4y4 fULzGf3MBon6py+oQKEoLl/IB50xxoUKzILn3d6i6YP+mHqN6Vc79z6Q9sl7X9rGRjL58tIWuXr9 6zukG41132lhLsSakK/ttVxSc+ylGepRa8s1G+OdTfN4pbW+n05bTwb7Uq3trhf9Prn1p1+MHO8w kanrbrtgeDd6622j7z76dDOxa89u7WU022k0btOjO00b3et+8CzKu6ujUe/+/jhTf/1mbfvb3DXb Tb3WC+JLYiq3VnOtN5vrWevwXv7y60GstsaHxVHdqlY9Gg10vLlV2NXhVrL3qQY5Ac1kozUsduzO WI4AQv2wS23TbDrf6IFLu7dys7Vu0tvNr2YPX3afTeQQ3ZgLvZ7R3X2bTIYPT2iNRgOT7FD722N9 0D9/2FF7g1PT3qT6zitaPYjl2hrK8midjp82gc8e6ZVRg7qNeSFOaTQGDOtjFvRc//NCi1Qd9dDc 8mavDh2YPN5fIequUlp/JKdQ5SkabHODurS6ZdtwKv09Zv6dkc6P7lifjndkclAn2t1OQbPBB0/0 DHID2hSPqNj7LiHduv0N6uDbj4dgzOAOycNHZrCvz8D+gwY4TA8/hDJsdCNK6iNJu2PK1ltGtcak 73Tnkuep0cAz95oZoF8d5kcjS/12Sitdyhr1RPa/nPQeTqi94cxhV0F/4Oim1Dlwd6jXpz6aX70n bWS/vE+0g2fQs6uP64MtabePeDdJ7d3toc5YeLt31h5urKC2o916CzXRH40V0kR4lN5ch6QXtHeY y8ZYd48itdaAIxntKmiVp821KBl2Utra570vHv/qdTj94Toaw63HyOGhpEFD6611cG8vbjXJjyEW jYMZfXwEM4WSneG6zp5J7WgdgjXb2AQ6bnuoXB+B093dY+6mNEZVYoqIx4Ous0giIc2Z7nUhAu6L YR8HOvUt2W4lfnNd4YnsA1daqo64ureJRnUzM90+IG+QaWwQ7Y8tDTqQKIzIXt5ro1jHm3A/Gztk x2OSzTbpD7YMtduyBWq1tp7TfoNso88eVYX9qToUlJpr3CIGI253nbbSw23q+EYT3QRp3B9pqA5Y t/oIamD8kxcyQXNY3017GTUbrjuzh0fReDilz59N2g1Kd1/RYMM9WiXX7BtCLHvJoKvoX24Zaq6T aW5Y2xlkhveG6P72sPXz7viL3US6tWaj02zuDdbas3+9Njjav7KbPbi/s7J/7/DB6kgO2o9PzEUv 7vXgxlqjqaPd1eYjQ/u9S19Z9/jQW937cPh0pgZH6/dAi369/u3fwCH78PaXhx6KM/ri3v1vNjpe D446u99r3f/m44aiSavbOpGt1eazH55c3ey3Gye005juDtvj49Ov7374IKONp4ffPT8YPP0b761w 55C81Y1O6adhU1r6eWNOWdATbuYzFwcryuZIhq3f+Fj+Qgnsmw5GOmwVBkeloevJCfkkWH72P7DU +IfsvDDsMDHNZxrKPiE0hXPIEdwFJuQMPRMNFWM4JpApu/eUToOr/p7NptW5imGuYPjTHAMcmxre aZyG/fEYRkSjDWHsimE146Do8AeFimATQ6+cb79JxEeRwd1yjRWee+XzmPeBg9NK0VwcRNnyvOJ0 MJsEs43RpoBLyIMGQioy7tEzdj0Azr0IlgPSInPN+95T8gwn+s7EJOh/fKPCz8cthBqMj57vBAar FAfnkrNnCB6JJjJif0rBeVJmvHV5FhwxLzsKI3cW0Sxc5tDx4XThS+D1XEgAnYQZjm0rZimsCTIE 4wmHlLnwCYFmg1eoqaIZ+1N3Ejauw948TDXmwAgLnDE5BX8OwgZQK4eEYIQIdlrPN22JB00EBRfN oKvIv/4EBpdIpxBa5nFKqgEK/CsCkpFBT1aZwdhd8CYGgEzR/llydCK1VppNe8QfsTjKkSMf9npP ADIzKmML7GUMwmXs3g2bNP5kBffmUZ5BDeNWwkmHcZExAENwkB99mvMHB8zgxMEA8YY2z2NhCGYL h+TCr0W8M8aDcsFJVCoMBE5anuz4Q4EMiM4R4A8fTNiNxpL4YIr1XHCcstTxUsNE5DEIYMSN4WcS Ti2ShTaAn3l7kFNnFZqLD9MlB4P2YqI3Y2T4dAc2iOZGOLPzfQ/eZMHvMZeOCXtD4QoV8mh5ixyr dexiGWo22Myf4M50Fqo7YIB3uXw8EIx12BIItNPho6hADK61YPLnKwMEPgTA+x5qPkiwAw7DG9t+ jj74Xj7s30yh+s2ORcBI58G/a6aZgg2LFC8XZP5l/qg8iIqcj3EYG6FEPNni5ogHZk67MO28ngre TChh+XxIz2MKH3/NSy69cHl//MXY02y2GfOGyDF8fmeg6SWvF+qBWe1//u12f7zXRRszDlTGpNkc Jk9Xti29wpCsp06fbR6z4cYq6M+8/nDQMsxjCHwzghOOeJKyz5p8EFMW60wa0w9Pt3n0eVzwPHti cr33qXSN7/x5oLZhzJ/8kvBQEnLx/x80P5OhbhzyVGDYnWf6xfwg85c/cqDWupZmpqQyqAQZGpMa 7PMA7zEUyzOpm32aHYfSfCdBB84ZP+YqSwPoT+8+io5W27QyiELpRbT9hPIdpfv3Vg7o0qg3aq54 GrYTs9HtHECXAbHbPA4fU74reoQ62alL/lyNNxPS6UFHJ8O1I986gt/mFnZ/NOzALSrXO4yfoF0/ WKOseVe2NlO5vefDnlD/mTfO/Dmo/3DQhjcBtB5v52SnvC+bJnTYl/RgG4NIJ1DE0uFGSg28kTZa jTOo1N0DT90tf3crotZO2OSN+xuKe5x8V/QAUmr0JOMfC8y1dL45gpd+ApHoGBOhu/r2KOaNPbBn n9chRxsakxa17j/urDWDjJpRPQ1bhO8I6fAHCxu9sGMlgwQMUJRrXWPvPIXDV9a7nQEbR4PmdbQK a60Oh963OnbzMGyfhPusst1OSL8bpDE6IPT2Xa7BxLCtzI/qlGyuxNRb456k6dfeIHbypPfCtMxW c2YVpinXbdr6CJzqhb8WcJ17U3lC7wjp4ATxrDZ8JVDHHPjzv99uNYefHz14vrGPaTnXf/2PjU57 r9kYPthum8fvHTWba1udvfW1A1MftFpOezR56p2R8mnwY+8A6TRsJ2Z7nxI9lyA12Ylh9JP5RjV3 i1dwFsY63jDzE6aDI1CfrRjBzvLfSZj7PU7Tn5PpP0MPmif13itvzjzlJ2HfWZ7yB8u80ZwqNmz8 IfxZ+LsI9xzjOxwGrC+PImFH2cvv/hdMSuQ7Cjp4MUwJLv+aNy3RTGwaPP6Ep7OE95Ln5RXcVTxn FEbdHO6IUZ9iIHG0Pgtbdl7aPxP0/wGRfY6KP6kk2wAAAABJRU5ErkJggk== ------=_NextPart_01C90462.FE3F09A0 Content-Location: file:///C:/63124108/iwae.pen.int.nameh_files/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCAAkAHgBAREA/8QAHwAAAQUBAQEB AQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1Fh ByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZ WmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXG x8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APaPE2sf2DoM9+sYkkDJ FEjZCmSR1RN2OcbmGfasR/HNpp2oanZ6i9sRZNCEliuY8zBjsclCcqyOrZX0xiqi/EnT9V0OO606 UWc81xLAguzHlTHuPKmQcMEIU5wGIzWnqXiuPT9CtJleKW/urH7TbC4/cRTsAmVLHIQneMAnv3xU k3ieO2utCmlCx2OrwOy7/vQusRmySOCuwNn0IHrUUviC5WWGznVLe+kuIZUWMMyvatOIwSWUYYgj K9RkVd1HxVp9jqR0tmf7buiXYQBxLuCMMkbhuXB25IzyMU2PVLxvDWmS24t59UvLaJ4453KLI20M 5JUHHGT0x0HeuP8AEHima+sNUSw1NUjS6iURyP8AZ5Y4vuS8DDsFZGOFwTnAOK1JvG0P9tfZf7Rt ILOC6t8XEU0UguYZFZSGDMChWReSMnBU9M1rXnj3w3a2xlTVLa4f7P8AaEhilXc6YzxkgZwDwSDV XX/F1rZ6gdNju5LW6iNvOzGNG82NpArIoZgc4IJwM46ZIxWlq+unS5nmKxvY2cbS6g43tJCuMptU A7s4JIzkDmsnxR4tgtJp9Lt7+WxvYlhm84RRybkZwpVFdhk4IPTp0yRik0fxZNfa9pllJcaf9nuL BZTJFIHea425ePAPybRzg9ecdDXQaxYWniLR7nT2nXaWH7yMhjFIrBlbHTIYA4PpWbqXgjRNYkiu LuwtEut4knlhtYszN33FlJIz70SeC/Ds+sJcHTNMKRQeU1p9hgKnJG1j8u4YCkDnGKVPBGj/ANpy Xlys19GYvJhs7txLb26cErHGRgAkDrnoAMDinarpGlX97bC9ubeO2soZIktldU2mRPLLZzkYQlQB /ePtUGieEbCxmlmbWNS1ciEW6/broSiFQQ2F2gYOQpyeeBzUNn4B0hdUi1k3t5e3gkEgubmVJmZR jagYrwo5Hy4zuOSTzWrrXhuDWbezRby906SzYtBNYSCNkG0qV5BG3HbHYVDa+C9BhsYLa80+HVHi 3H7TqUSXEzFmLMSzDuzE+lWH8KeGrhzNJoGkyuertZxsT2649qq6p4H8Pala+T/Zlpa5kMpkt7WJ WLEYPJU9eOevA5qOHwZolrqT6nfhtQuBtWCTUmWX7MoOVSMkfKNx68n3o1rwXba3qE102q6vZi4i WG5gs7kJHOq5wGGCehIyCOKWy8GaGmpNqc6tqk4wtvJfMs/2VVbISIkfKAc88n3rUt/DmhWl99ut tG06G8yW+0R2qLJk9TuAzzk5+tcZZ2Osw6o0NtDqNjbXWt3clxJDGozC0fyMSQf4wuD9aghm8YPc xwyrq8UbXNszMERiiHzBMN2MEf6sjAA5OOlVkPjBkmnNnqUd5LZ26yzJFGD5yJKCPVhuMfAIHJPT IrW0e48VPrttNdx6iLOS4RZo5YkCIhthuI7gecPwHsan8X+E5dX1ZDbxIYNRtns74mMMq7fnjkPf IIKg9fmHpUFnZ640+mNKt/Yi8tpp9SFoiKFmAQRg8HDYUjjr+NZenWHimy0qSWC3v4rptNtI0jBV UjZJGEwCDgNtORgdyRWzZxeJTqUaXN7qfkJp7yeZHCgVphKxRSrck7MAgkZxzg1Z0yfX7fwXKbyC 7k1ZmaJGYbjz8ol29VX+LackdOeKw1g8UaVYNo1hbXhjtbzdA0C4SWBusQkbJUqxJDEEEAA8VJcN 4z3Xu3+0mi+0ybJEVFdk8uQxhU7Yk2AkEhhg8c065t/E8+mXbahHfT3ou7fZbxpG1uYxJGxYDHJw Hz9B3xUJi8V30uy5j1ZIIry1uNoZQwG5xKoYYDY/dnoB1x0p1jH4rtoLCGC3vIUWVztMaKCxu8sZ MdjASc9znvWv4Ul8RJquzVBfvaPDNhrlF+RxO3ljI55iK/X6iu0wKNoo2ijaKzNV1P7DcafaRqrX F9ceTHuzgAKXZj9FU4Hc4qLXNWfShp+yMN9qvEtz8u7hgeByME44PT1qPQfE1j4iRvsaXEbLDHPt nj2kpJnaeCf7rfl6YNYel+L7+TS7rVL+2L2toZfPW2s3B2pI6BkZnw2NhLADjNLqfjaeGQNZ26rE YYJ1FzHkyRyXCxblKvwMNkZGa1tL8U2viC2vDpALTQRrIomACuGzt5BOM7TwcEdxWno+ow6xpFpq MAxFcxLKoPUZHSr20UbRRtGMUbRS0UUVjeILdDb2190uLK4SWFhjgk7GB9irEGrGoaRaausKXiyM IJRNGUlZCrjo2VI5GTUOl+HdM0Vt1hC8RMCW/Mrt8iElRyT03HnrzUUXhLSoIRDGLtYQzN5X2yXY Sx3NkbsHJJz9TVceBPD4jjj+zT7I41iRftUuFRWDqoG7oGAIHqKfcWNv4e8P3f8AZitCBFhAXZhG M4AUMTgDJIHStbTbGDTNPt7G1TZBbxrGg9gKt0UUV//Z ------=_NextPart_01C90462.FE3F09A0 Content-Location: file:///C:/63124108/iwae.pen.int.nameh_files/oledata.mso Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/x-mso 0M8R4KGxGuEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgADAP7/CQAGAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAA EAAA/v///wAAAAD+////AAAAAAAAAAD///////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////9 /////v///wMAAAAEAAAABQAAAAYAAAAHAAAACAAAAAkAAAAKAAAACwAAAAwAAAANAAAADgAAAA8A AAAQAAAAEQAAABIAAAD+//////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////1IA bwBvAHQAIABFAG4AdAByAHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAWAAUA//////////8BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDcEDtSBMkB /v///wAAAAAAAAAAXwAxADIAOAAwADkAMgAwADMAMQAzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAgH///////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAATyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP///////////////wAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////// ////////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAA AHic7Z3Js13VdYevJPpWPQIiUEcjBKIRiFayQICFjQEbKh6mKnFcccoJCWaS/B3JKKPMMk0qf0A8 zMiUi4ltEEiyjNx3NJLeu3fne+fT/nm9856EhJsKtjZ1Hueeu5u1V7/WXufqjW+tefff//OmI5NR 2z9ZNZm1KyeXlWcrzlxDWz2ZrDzzedZa64/bxfapalOuS87QsF8LNL+c6wquK7mu4rqa6xqua7mu 47peFpis4VrLtY5rPdcGro1cN3Bt4rqR6yaum7n+jGsz1y1ct3Jt4drKtY1rO9cOrtu4bue6g+tO rp1cd3Ht4rqb6x6u3Vz3ct3HdT/XA1x7uB7keohrL9fDXI9wPcr1GNfjXE9w7Rt42/1ebK19afIq /70OLZ6Z/D3/f23yT2NVcM62cXJpZH5BHxx49F/WHN77rTX/un/yP/9xYOcPa98Df/HWY1+65H9X rFq4P6NIVkxenHx98tcXtGZtV01Wrqj7Od9x6yd9/YPs/+8m/wAcfzn52wtefy3rL2xlQYbOd/2F /q+duV91Zt3nwP5XgeQTrD+50P0v4L/r9dkZulX5v9j+dBq8uPKKC+a637QVcM6qq+T9sexv4fsv fO2vXnv1G69+9fUtL/3Nq6+/uuWZr3zt9Vdf27Jn9333PPW1r39lsCVfeHn4zq8GK5Mnu/dM3n/0 v/7x3Ny84lxff0xbgPu3GP6pbwfRPy9MXkH7L/x9+YLHL+i/BX1y6eT8cbnQd+U3ll//z7Hk913A +ps+gf5b0NXrP7bX+bcLXf933X6b9VdN/nvwmfDgcPEO/c5hu9gutk9XW/kx3//b2n++NOI2m/3G YZofGjc//elPueGrX//613zk79zcnJ2n02l94ke/cqz3p0+fdsLaxyH14emhffjhhz/72c/4+P77 7zP2o48+4t6/p06dsrP9Z0P71a9+5cMPPviAm1/+8pd2DgBLmz1pJ0+e9G8FQNiyNTvzl68EjPaL X/xC+F3L/TJECMGY3XjCcyB02rO1fJsbV3c2HoIKbn784x8HpXSoc9KTPkGLsPHQnn5km+7lJz/5 iUvwhEnoc/ToUfucOHEi8wfPWTQ3I3KDc/5COCkCcti1fUKIEQbEvBsUcvrLYFmFgaCX2UKUihwW netN/NDZr5w8RJRDmMSPQePZmnhz0ZNDEzC5EahYjj7uC5RyLxvwPPwstD/84ULIGMiFgUZ/mU2K nINXW2H4YObU0FyUSZhfkkmCKoY///nPg/lICv15KMcyiehS3NwaHxnYuqQwUBKLbQYy3NWXguq+ 6MMMzuzuIjtyHQsJmNAKlUu3wh4VMwJDN26qpgoq5EyZoXWWY2bgT39QJF1YApB8/qMf/Yi/b7/9 dus8uWyrEL7xxhut8KRwBlrmZ12RluWio4Bn7dq1l1xyJspWt9jo5q4jwmcDxhZyyxIVe+F2uSLP wU8VNPaeGUJTnwSrAKZOk7KtK4rIhVhlfjuPCBQURYH7V5jt6YRBaRAbbdOKDmF+ZhOZgU3lE71N +3BorXO+nZ1QuWaGKll0tmeAd0U4edu2baHmsk1VL2y7du0SqzT1WBDi/PkLJHDC9773vcyzYcMG NQZkiuKK8ZUoK1asqNy1bAszeCMp0aXuLjJyxRVX+LAN5NPQM4SlhTnfuh0FX6xWhgEkhq9btw6o VEQuKk5gwmralvKGzMDYMBgTtsGSKpsKBQPdtcqq0qgtNjGXXXYZQ1atWgU+BTJGX0yqcBBM0cJY OZD5V69e3bosy3tBFz3ZGjNgQ0Us3VauXNnOQ1SFcNIDHPqrS/3ozfHjx0MmOtB5/fr1ooV7Mc/z 66677qOhiWQ5HyDZr15d+zibkqXlf7fJQooSD5nk8ssvv/TSSyFr/D2ndYg9o+G9ydbee+89HUjm gRZXXbWQdZemdogSYC/g0y1IYvvUm2hy0O7u/HbNmjWwB6NGYl4ZLPfZqVtrQ3TJzCFc7CNDDh8+ fMstt4BSZw69HNUGc+ZAvalvfvOb27dvj4VKf5T8OagQWrgojMQMWivFDcyoNlFBcDJPIo8Qi8lj KRhy5ZVXMgM84KZ4Die/8847Mrxs0wZjdG54VDit2F+RIJDSYlLidMkHHnRv4GF0GgDzUKOvD+w8 I2kFYEVegZWlMcTXXHMNX7EK+9UmalyW0jfUZ+OwaxsknXn4iOwYvEij6gvFUkRMqj8fHVWFWhi8 XwisBqn3Sdw5EM5XMrMYOHLkyM03LxwXQaw4e0qf7Dc7e4uB4x7ZidetSIJSblCtYFvBlxZiIwSi m5j0iRtUCq6//nq3yRCRnL0v24KWURBXMcb80lrLrrrWMwcVN920cHoGltQeWsmRGnSDrYcV7sUV gXPFcD6hBdTvnZVgc8QbicjAj9bNDmJDdaT3BecIht+CsThLAqD/xkd6Su5KymAD/KvrZMUwjDER akerGs+fDpUu/AXgmIlz8AaybCDDEKB1TjVG605yW2xxQjWfSDsErarl2eAd8RBQ6Sb2kE1oGo29 bNMEoIKkPpNAPnUXyI+gJRpyISMRVwFgtaXeXYawI+cXTsGQJZjEIcLAQ9YK0aXOsnZZHDoPu3Pv cbE0fEZAbIcOPAFO8Mxzhlx99dV6CyzhE4HxK+cxTqyS6HauvfZaVUTlz9ZTnW1QU2Im1GQgMj4S h3iAoB0eAEKnitsgR3Fvt8iFosdDJdolUAXqajargZCdgBa06ydHfbFl0K4I8C04r3HQbHF2QnXE R7rdeOONEtcOzMNwJQU8g7rKq7MeViQ0cBeyU7Q3fdR+cgLzKIBsn70oF2IGkVFp18DzbLwBVhku pcSMIoDQyTBKH2gUZv7iSyemY4gSAQINM1W5mYcbfCQg1/AJD7TYuHFjFFriLyHxIZ1ZJXYnLpYs IaO6kWQ8oo7kAQnKQDEGAsW2YPARt8qlWQVuCWeKPX0SiSinuRxDmJb+ol1rK67s2YojIWKhiEuj HiPIbi1YdXLwDHqNEbIRzDqaKvpHDLM70RIBb0XtsBC7EGmtGDtoxECWEMLk987GG7J9GIltRtgN WCSWHl3reiaUVUkKg4wUpz0GUQ3cBuMlaRS6hMytmw+e61lxL/wJXoBTGNROKmSeJ3CTuLFHkWtG qQdEkaY2vB2EABs96cONpDGodxdss3JOJajEih5w/hr6aXMzalqSWna44YYbgBm0QyzZQIRU/2dW cpUqXjEZT57nSJzzwNioWZ5jxXjCtKI6zlj2uGxslZ64N6gg+N/Eiw6PeDa6T1NdsH06sKhPFHb/ 8hVaUaOmok4Iz0PAcBRbk3CxmzKStklVoPMfGW/FN1CltxLHRXXobmnX7Kx9ad1b8AZCQ454CAog AFfd6DyCBG8zM9iAl3yubZXn6bxqaBkIPqPk1Zmizr0ntwZZVf6BWcxX4yWoerytJ//5Vilogx7j IRylMmEhYNB2iDG+Aga/0rUWyCraZ+ONSYmCjx49ivIUJ84grbWJbmHr1q0/+MEPxECCaProtvlR mkZYhJwbJgFs7uFwvkVb6gPb3/mlILuQsePWGpF5n63Z4lcYcIWTjx07Bv5ZMYY74XDkLoqLCdmO pjBSEEz6l270kSXwT9wvnd2U8ZSuiHiYDRG0sqP4MCpgm3bmITIe4iYCSgxunBUHrHX728oBiq4g 8wib1ImmAi3CH44dqZ1leaMNuTjmMVJoQ+jBQp5nzXpmvmZQQXgbLCMPBUw1lZO7+Mw8//73v89m 5dg2OJnSyEkCm0pGEugihmPDG245mlas6iL6raQ0YK+cY4ogHwGJb7UgMbgqjZiJmqEFD5UoYXiJ lT7J2CTjl0yX8HiuZNxktKULoXJOBhhPJmdAEki+8t6potNcSOusUMddNw/gqJwciSuxDSRJMC7L GyZdg5NWhN2twYeaYONiMJD0eMKuGmLH+suiqNAkEBJoZ6EaQIFn3Sc/un2lgOfGTYEz7isPhS2q SSZUoekntIGTEz4kQxJtoBxphuoRT8DTA6zRn55q6xFlPUeQ6KIxsZhYiqWLCVaWZc6cW7Wu6oPh Fb0JLaaZvyyaeYJkEwXOoxnN2WUwr0cUNjgbb7gdzUHi5VnPHcnkAICdBZ7WD1tFNfLoORQG4p13 3snq5peYRMpu2rTpyJEj8lUc+KDd5VTyENSv+GhiatI9GVPxx48fN+RPEh5vWXlZt26dsAEn6wIw w0cJlhwt0Q2AzSZJL7bPLt599113bfBeW5TA0rP4qJSlQ/JQggIhe4xiFDkoiqp/BC/M7zkjsIkK 2YMb3X7gFEvMY6ozfuzoaCB+bNh7BH/N0rdyGm7OPMkNZSdyYfFGfDm/VXcBNpGgKG3dgGZfrZuV nLaPcBgIWQL+NAcr8jVn0dt89Ox1NLANMXLr57MiU8oSm3jw7QaT9coSeE0xFm04WMnJtU8iPjnR qLa1dkjLx2k5w/I+OfBWksaHDx92fiOmZCwT3Sukb731VuUcN6tu8V4bbYZqKVTn0+ISxEVPXr0N 8Q6ApSykDYwhtk+cOCFP2pzNUW7KXGgyseI/J87pEDybfYoWRSvmgEOucOO17EfMm+72I0vnjNv0 hUnCEDonp/YP14nwBEEGU/O9QCXwjzDmqLPli87RMsQks6wb9oiaCjslnsqhhl+NTANcEesgHtI5 YJ9ni48U5g9p1AmiV1FKfYseS3XmwyStJxihSJyriPlIfTl/Le8RHrNnbTnNbJBrAUlV5qP4og2q NaeTs+EkIpDEbXCP8QkzFqhGVWRJSkc/p/OIf5a2pc9nvbopgbaTKJLRS62cCIio0cl7zRzOegav lcPK6VD90rrzXJ2Kc7e5XjOWJ1FfplxaqZdLINCKOo0BClc7j4YvTKXeq0xrIF+3GTBkM8GIzWXC nIoKSTy6UFnHOz5MMOxUqZGIT64yzNKzfvhVz81zPFoLIEfuSluOh5MNaMvxRuXS1ovKqtNibsqz 6aqURFet7dGaC7wGV36b9fNlI4V0WzY+PXeLx143Mu0VIJUcka+ar+DePtEt8rn7DUe1XudW8ePD mtNweFKgoxqYwBNvoXLm6ERvtHTYtRVrEqLU449IdBat3nJbUtU2aufwOvzKsCV0r1piFEVq76r6 9W8iU5VtRoWlY1urF3r+XofxcuWlUByxSnIjh7yhQg3lgt6cyyeejQ/TSlVSBgZg6TgtNZ+1SiQn 76Komn7rdVULc70areYQ4iNVSFoxYQHDSYL5VBdUcU7WsSqEyl2VoGfjjVET8pwetq4EjOwqb9vi P2TOqvcw6DE0QWmVwWVhWNoCyQgJ1XJVUWpF80uClLIEk6NMSGAeqTJoWmU5kIS+beBJHZu5XlyR 2Vp3PEZBWVJDYbCIf+vKxArh1ktqp/3IadoPzSvdU/wTd2LW85Otuw2jw9bscaSBR4GMmx3Z09aJ rhKIv+TxfaWsnJM5Y3BbqTNvJW4dJViWbSPeuP/++2+//fbdu3fv27cviwYGEyZh0USd2oXqlUXB 7ty58+GHH87WotVjl2clixi/V5vYunsDPA888MDdd9/94IMP0v/xxx+/884777nnnsceewyA6fno o4/S4emnn5Yc4ShvduzY8dBDD41qzFK5XSkbhATObLYybYqZldmIs0gAWnvqW2ZO+UHwEq+1xSFD VV9RdHNDrWzrNXt33XUXe28lnVKrK1OH7+64+cxnPgO6hCGufgzQ9Oyt8oYfH3nkkfvuuy+M0YpH oRzFpsz3g/JUs7cuHQFg7969UG2kCRObBLfW6LYSPLpHcYvUP/PMM3fccUfr/gZcsWfPHp7M9wQs YJtCSaSmsQaGp556avv27a0rGRHrtFWt1bxEMGz8VQWZoMntmPZUQjUr/IUxWI5RyVHoBqtRq0RU 3lPTRl/53PhOwKpWBJ+wuqFuK0Y/2vjo0aOf+9znQpGbb74Z2dE1bYu9ZZATt6TGEeYlqur4YGgs DWdaoRct58s7oTj4ieUK3swvJVCNXYha9kmqZeKNpKf4VFPNl5Q+98ePH3/yySfhtGwE/EBlZwY2 RENVn/A5Kt38lSoIJbZr164gxyyoFbbBz3RxmiKnGExifqn1ys9q960dAsJbb731iSeeaEPgE20Q /6caAtkm4bYFyZXQQY4UnC6pVDd31xaHdS+88AIwtP5ez3w/wKreckKV1t+wyJwmtNsSjwiio4Fh szbYLLQ0fHLvvffyEU2OAufh5z//eeiC0bnlllvk/wMHDqxbtw5e5Z4+kIx1mYonGzZscDYA2zW0 559/ftu2bWLs/qFBVnaEyYBwsqumX8aLGgQwLFReDUBCAUzGY2sQhf4oEyZhRZajA5PTB2jRM/SB u1AgdGBFdI5vS/ER+FGVPNFhYBX1MFi6a2jCz5Nnn30WtLOKRKx1L8zP7viI4UO+JGLUAjjRFPKV dN+6dSsa5sYbbwQ2jSnrHjx4cOPGjehAGRI8ALxY2rx5M08YAvbYmocCUIHlIAQDlV8+4hXsGRor btmyhX2BBD26N99887Of/SwLgcznnntOX0uTzV+g4itGzRZnGNwpD0Esk5twoAE5o9gUk4PG2267 DXiUNagMSvUNGAUAfAtO9u/fD5aUfeUUsAGVzkxIf+akv94Ua0FWPoIfcAKuxHaC5WRWQS+z0ZmB YIyx/GVRYGbyCALLAQYoaoP61QGgqQlBMnt3vzyBB6x1oRswqHzgGQjBEKQA6mDO2CwTgn/r1lRf JqJb8dVZWppCdyhiRo4h9GcS/WGQz1+xoZ5nF4IKsTw3Qe3AkMzPKESGrWnoUUQMoScIdDnGohW5 B42MUhHtHFrrXivk0N9gcnibfUW4mFYZRGQACeTwkZ1yM1Iamk76gPCIA9OqN6LZZJuXXnpp7dq1 EEsYgDMOEouCZxUjq6vDVQUgCuEFbzoAQsK+2qDP6YlczPrbN3prvntiZ2Z2FUnPQBaCBKBrvp/s gFUWrR4OgsamDElAFB81PayoVpkNyT1wK6g0eAbJ0p5qKyEN4omGYR5LVVs/VWyDpdCxUScDwKFD h0QXPcESzIbAxheCDW666SZ5TEiYX3UKMPA2UzGz2myuv7AjAoET2sV/oMFCOBUJH0AR+NEi04dN sX1pzb6kJjwMZQFM48uNz1kLMERvbUKuBgti2SYU0TP3iZIunllUKkARCCQyobuTM4qpgE2Pjj5Y GXaH5LIdD1kYxV70wJV3Pd6kH1s/0+EGIQIzdBaNzKPC96/uCsupFdW6/GVRVKt7hBOCKBqqYP36 9bAroyAEnOZAGIPdzcq7aQovCoHJ4yi2klIAcqBCYNkaOwIJccKZBKKwhKKkIACzYuhOVXd+KwJV 2oq8jq52CjDoqW3VaGrIAFj3GBh4nhMZVmF1Iy/Nh4Rmcnp67g9Bwa3kAwkyZN1gNABt1ktxGCV4 Kl40MJiMCgVIx4JY4NEMqZxbt7PsBUkBLQAmGtlOgg5GQW43giixwdbP7+IJ+60LsQUmnPZ3kNm4 a7kXehrbRqaAAUKzC50xKBI+aYPyB28SOrlcGhDGZU15Et/ynJ1CCF3uKNI26LTkQAAGFqJbnH/6 46gAhmzsEPbCKjIkJDPYBz+yBAAHq4kaeKjLJKVCRNbSIWmD5ucr1gUb/OUrF1WlKPg81zP0uT6J nMyiANZ6WDffX2nhI6oJOKNJGAKoOdJiNu0j9/cOzUlkSGmE7jVoUi3Q6MB2YgR1F62ZByqh1Y9l F/X4voa9TsiuE61LEadNSM7WQE4r6Up2qtEBNqgDq/hQ90OaGuNElwKVZijxVAwrahOFn7hAvGFr iKS0TckdASeMBxjwiX6I7jF7YSGLzxEu5Z35gU31uGnTJn0bwBY5pil0LdigmhYwNMf6k6BODIRG CBHwyMxi8otf/CLSbTfdSLegsTaUAzMMse5xvhS3IFNKGeQ7duyY5gmG58ZdAwa0cI9Mopunp8Rz 9sKWX3zxxeuuu44n7Bokr169muGsRdTD/IAN5/McJgQzPNSvZnKGMAN6CbdtWg6ja9z3+NBy/gic jLVGug321Nyd9loq059wCcfS81bmZ10jZQUcY82W8dMAXmnVfwPC2A4wr0bFVfj2t7/dugljEowI MovlctrWYygAA3VMwq5xNkC+DMmiLsFHAH777bfVtyxBN5SnCb02eBdsEMryF5woYm4Q5jl8+DA8 iU1EeLXpDNTjNboBLcxvigl42AswE0GgLdkymJdjAYy9Azw+EgKLGgc8nrDNHFzWlJR0CWaSXOWm 5mNbz0vXbFgSGkmaqVr13CJxECKpocyWBOOsZKRtUexANRvKgVr/hYEkQkelGjVndaq/KZCF5vqb yMq7WDW5F0MQjZTUXAo5chOdhuqY9iPjrJJUqlrIrIu+VtJEhjw5TExiyhnymlvu80sacppZccPM IFzkG9q0UtGR8if3Kx70H6xUn/ZSrtaTrr6z0BafK+Uvw0VF/fET8R9qJu2WWkHDW3EV2JJaydmB Tyw5kBCjLOt0yYuiKpMQ2nKdbNNIKiwK5nVurbhOdUHS160cC8rGKexJmuJ0/4WT1uWoHgnFvUlZ SErLTEBN+xlf4K8VMkFsrfJt5fSqdTlllC/1t3JokvBHLzHMKcvZzXev0j/JNPnTs6rWy2yyLvBE 3AJPqD86w8qomvMZnazVV7ZbqYEPIWaLD9HaIEEGBfXIvpUf5MmE2kEtgl5i3p6oaiEcnkAjZ6/0 92Et+BRIBTBJ0QjyrL/NZIewbuVPxHBUEhmwBSac7/wJweb76XmOz4CwLlEVV+saQIFK5X/C6lk/ GVctpEylLfnBGadltpR3CpL8aXFdPSWvMhsfVW/EnH/MhCVJo+KN0enqXCnLDwuFdqnQqIpFCKuF iq6o3Djff5DEm/x+jioxVYJz/eW+oEJ3q/WTNRVOUtPzw3tA0/4DC0HUXH8NRADAm1r9dP9FoxBF /TnrbzGrNmu5Sw5WpMip/o5ztFxukuLOL1OxkWrsUmdeTXneYGq9YiF4jnGpOc/6go9piuw92K5n ea1wfux+qOyvoOTbnJeJ7bmhmtTfYWjFkwxi8x5E/JwYr1Ol7LAOqYd9p3v93rQclOenD+p5Qeuv oreiRcXk3OL6n1P9V79qRWWYsHVlFeSMRKCVX0MKJwe2cF0druUKOy31T1zU48LKvXOL699O9h8y 4kkqjaV+NFhVxVGASf6kz7S8CFxVpSDFvWmLS1srjZIBm/Y3FqdnqUpNt5iPyGxbUuqQ39AbOU71 HZ/012bFQwuorVQUVKjqTUhwuvwKStjYrEXrwlVVR8AYma1kHkL3nOBXlq6CkJmrw3ayv5jp8+wr lmJkW9VL3gcD1YJUv3FUfrOUFSMF8UVDgvSf7wdwdb+5r9+O8g8+yUKjuoU6STReXSJPqrOxtENb LGVz/ScyajwSbq8we9SY194DdlwLo54R9hTJOnlc4lobmULTxGLzpZw4aAmxcng613/aYlpq0pbF fIWtLanXGnF+HZghlXZVmmblWC2da4rp/3mr2qYN5p5GUK8CyUaMbVWPJnDc7HvvvVeZOXFKwvbv fOc7r7zyyubNmz10fuSRRzxvMm2o3MWpSAXs7t279+7dy8dnn312+/btO3bsON1faZn2emnjO30q WAKYAXJaSkTCTn94rH6qW3wzPyaAasNZgNGWHTSdcY24P3jwYFL0Dk/hX42S8o7q4cOHIbEp0xRZ Pfnkk77SG5BMyhknemqsJYKRDh06xMAczrYSifhRNjhw4AA6Ku5cyhSrdrrYzqdV186b2XDA5LHU rJcDpZu2w0STmajR8FZ8hvl+nGc36zrm+o+7miOd9Z8ajkekt1z1ranUO+64I1xkPUDqn+kMYPKk ye02cGl+SPOi3vjELfZU+fJoIy5iXL4oFjSAlTPQff/+/bfffrtnPWh+iFijeJtPUBoIdRvcjIce ekgWgo779u1joKVcGzZssGaGv1CZ58q7eWmtg0fkHhknX9G6irCgMT/9KgBxuS+282yjGNCHUM1j 4lZ+krG+oWA1F3SBOmYbINzOnTthEuiIcuAm9SE1VbhlyxYo7ml1zpcNMWAGnrCKzGMu8emnn/aY j3XhE7hxNpx3QHqdDZgNu2PolACkDUczmDwjAiOXi6rjQtu0v/2XPAANpQHO82MjULn+1EB+LwJS QgIHQkSGTHuRlQfQNpWDhGMIIq8WwmxlKm74CNH5CzcmuIMZ4ED1BorCciYecqMiYoj1adWjYLiF 4uH55Eb+UHj9o2qROzCJaCO8o18Z8hQjySscQgvR53vNBkMSXMAb5kjzy4oSDqPAkOQV5ckYLNyJ ylSzoRAREmvILAJsAz+gf3Bi6eyBdVscv7OW9RUJr6aL34+72M6n1eRPVK5FuacWv8QX5Mftx6+I vwqNkGuZZ9u2bXgjKbkx0Wr+Hxln1KwcQE/7ywJ0029JgQdPmB8DdHJosATMQE94UntUX7oZ7cua hBSHpHTw94rMP74266VHfpwOlbQIqR/nStHmtJxrW69o4RbfQi+cRm0BfJVaoBzF8vHdd9/lK0uj TaETrvLEYMe6SowFesCaHEBKwZ61OtZ+W5wZk8cMNY9qsgsuwr/1SL2eiF1s599GZ75BoNXjyR21 ngvVcB87duzll1/evHmzVYiI9qZNm2AVvI4TJ06gdqw0S+aTsW+++eaXv/xla2+Y3BJZ+jBWX8UV sRTr1q1jKiua4DG4xRpFmISPuB/T4U0EeOzhoZn1Ui8lKoFh8nqLhcSjg8iL7XxaMHa6v5WMp2HS yeeQWyrrctjTOKLqnPozWXlXqKabTGaaTlel5JB3rv/0RP4dqDpPnJxWTh791vqBj8o/dcHMeCO+ BBF1dzFC+WQtjsRI66KToaaunf/STRuUQI6zc+Jmfizz+OP84RPPN+tBZ0opWomR53rNJGBY5jod St9zApIahlZKrWw5fPEM/dChQ9/97ndbN2r1N20utvNvo5PH1suHFMnnn3/+ZHmPO7msnLDUwhtE vhYoWs4dN2apNzg68quHkm3x2ah1bjkyq7pFXZF/aKYNL/vUH2uSt0/2f97od4W330eb/Em3/wPF gkoIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== ------=_NextPart_01C90462.FE3F09A0 Content-Location: file:///C:/63124108/iwae.pen.int.nameh_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C90462.FE3F09A0--