دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
    سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۳ آپريل ۲۰۱۳
تماس سردبیر: gilavaei@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب: perslit@gmail.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

برای زنانِ قربا نی ؛ در« جهاد نِکاح» داعشی های
عراق ، ایران ، افغانستان نیجریه وو و...                                                                    
کابوسِ ماهِ تاریک                                        

                                                   حسن حسام

مُنجیانِ پیروزِ مست
بر تلِ آبادی های فتح شده
بر مناره هاومعبر ها
به بانگ بلند ،
ندا می دهند:
دختران
           همسرانِ ِکا فران
                                بیوگان
 حَرم های مردانِِ مغلوب !
ما فا تحا نیم
                به شمشیرِِ آخته
آنک
      حلال ما ئید
                     وحرام دوزخیان
با خلیفه ی مسلمین جهان
ا بوبکر ا لبغدادی
بیعت کنید

 فاتحان :
فا تحا ن را
        از چشمه سارتا ن
                             سیرا ب نمایید
چشمه سارا نی که خدای آفرید
از برای شُرب مردانِِ جهادگر
دختران
          همسرانِ ِکافران
                              بیوگان
کِشتزارانِِ مردانِِ پیروز !
با فا تحانِِ مسلمان
به حجله درآیید
آراسته در عفاف حجاب

راویان :
پس آنگاه
مردا نی بی چهره
پیچیده در سیاه جامه      
                           دُژم
                                تیره چشم
                                            وخیره سر
  باخنجری خون آلود
                       برشال کمر
و سرِِ بریده مغلو بان
                       دردست
به حجله ا ندر شد ند
تاکام از غنا ئم جنگی بستا نند

شا هدان :
زنانِِ آسیمه سر
                      ا ما
                          دربدر
در صحرای هول و شقاوت
برشطی از خون و ادرار
آهوا نی بودند
                  تک افتاده
                              بی یار
به چون بید بُنان ،
                  درمعبرتوفان
می لرزید ند
                  می لرزیدند
                                می لرزیدند
ودر هراسِِ تبدار خود
                          می سوختند
پژمرده می شد ند
                        می مُرد ند
وزمین
از چرا یی بودنِِ خود
                         شرمگین بود .....

                                                حسن حسام
                                       نه ژوئیه دوهزارو چهارده پاریس          
 

 

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست