دیوانگی

 

فاضل

 

به راستی

       این

        چه

                     اوضاع یست؟

من فکر میکنم.

تو فکر میکنی.

او..............

فکر می کند.

کسی دیوانه است،

یک کسی دیوانه است.

            تو بگو،

چه کسی دیوانه است.

من...............

تو.................

یا ما دیوانه  هستیم.

.....................

..........................

عشق می ورزییم.

می جنگیم.        

می سازیم .        

ویران می کنیم .      

وباز روز را

از نو

اغاز می کنیم.

 

 

سپتامبر 2000

 فاضل

             

 

www.perslit.com