هنر و ادبیات پرس لیت

www.perslit.com

بیست و دومین بخش از برنامه بازآفرینی و بازشناساندن زبان و ادبیات گیلکی در برگیرنده چهاردانه هایی از کتاب : شورم، شه ، شواله، شون ؛ اثر گیل آوایی

برای دیدن این ویدئو کلیپ و دیگر بخشهای این برنامه دربرگیرنده 25 بخش ، همینجا کلیک نمایید

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما
توجه: بازانتشار مطالب با پیوند آن و نام بردن نشانی مجاز است و برای موارد اختصاصی مشروط به گرفتن اجازه کتبی از سر دبیر می باشد