من بهایی ام....

گیل آوایی

من بهایی ام
نامم رضاست
برگرفته از همان امامی
که وسوسه ی حکومت
زهرآگین اش نمود
وغریب اش نامیدید
شهید هم


من یهودی ام
از همان تباری که
وامدارشانید
به هزار تزویر وحی نام تان

من
مسیحی ام
همان باوری که ستیز فریبکارانه تان
از قافله ی انسانی زیستن
دورمان داشت

من کافرم
همان کفری که انکارتان است
از همان آغاز

من ایرانی ام
همان غارت شده ای
که ماندگاریتان را
خشت نهاد از پی هم
چونان ماری در آستین پروریدن

من
همانم
همانی که
شیطان و کفر و الحادش دانسته اید

من
انکارتان را وارثم
چونان آفتاب خیزی
که سیاهی می درد

دشمنی کورتان
نیک پنداری من است نشانه

من
انسانم
همانی که رشک می برید
به ندبه و ضجه و زاری
و ستیزیست بین مان
از بندگی و جهالت
تا رهایی و انسان بودن
به راستی

 

 

www.perslit.com