تماس با ما و ارسال مطلب    > info@perslit.com

خانم آقاپور

به شما درود مى فرستم .

كارهايت را دنبال مى كنم : واژه و رنگ !

در كارهايت رنگ ، واژه مي شود ، يا رنگ،  واژه مى گردد ، هم واژه و هم رنگ سخنورند . اين چنين در آرامش رنگ و واژه چهار زانو بر زمين مى نشينى با بارى سنگين از مسئوليت انسانى ، شايد بى مناسبت نباشد كه لبخند هميشگي ات  را به واژه و رنگ بيفزايم .

در كارهايت رنگ سبز ميدان دارست ، سبز : رنگ رويش ، آغازگر ، رنگ بودن و شدن

خواستم با واژگانى كوتاه سپاسگزارى بكنم و يكى از آبى هايم را روانه ى خانه ات بكنم ، اميد كه در باز باشد !

                                          با مهر هميشگى

                                         تورج پارسى

                                         اپسالا . سوئد

                                         ۱۲ ۱كتبر۲۰۰۹

رنگ من ، رنگ درون من ، رنگ درون انديشه ى من آبى است . اين رنگ مرا با خود مى برد، اسيرش نيستم اما جزيى از من است يا شايد جزيى از اويم . در سرشتم شرىك است ، در نوشته ها و شعرهايم صاحب خانه است ، اىن رنگ مرا به جايى مى برد كه شرابم نمى برد.

رنگ من

روى سقف فردا

روياهايم را رنگ مى كنم

تنها ، تنها ،

يك رنگ دارم

روياهايم آبى مى شوند.

آوازى در " شور " به گوش مى رسد

آواز را نقاشى مى كنم

آواز آبى مى شود.

باران بى تكبر مى بارد

يك دنيا خيس مى شوم

آه كه چقدر خوشبخت آبى شدم.

مى خواهم ، مى خواهم

روى پنجره ى عريان سكوت

تپش قلبم را نقاشى بكنم

آيا تو ، تو آبى جان

قلب آبى دوست دارى ؟

 

لوند جون ۲۰۰۴

 

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما