ماه

روزا

 

ماه

بر دامنش

لکه ننگی نشسته است

باید فکر چاره بود.

من فکر میکنم

چندین هزار سال پیش

نه

چندین سال پیش

شاید در عصر ما

شاید

شاید

همین دیروز

که من هیفده ساله بودم

همین دیروز که زن شدن

در تار پودم

زبانه می کشید

و حس زیبای بارور شدن

را در رگ پستنهایم

احساس می کردم

خلقی بزرگوار

با کار نامه

کردار نیک ،پندار نیک ،گفتار نیک

خسته و ره گم کرده

سیمای

مجنونی را

بر دامن ماه به تصویر

کشیده اند.

روزا

پائیز 60

 

 

www.perslit.com