دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
    سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۳ آپريل ۲۰۱۳
تماس سردبیر: gilavaei@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب: perslit@gmail.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

«سخره خلق»
منوچهر برومند- م ب «سُها»  

خبـث طينت لاعـلاج و درد بــي درمــان بـود              خسّـت و جـهل و حـقارت مـوجب حـرمان بـود
تا كه نـا اهل از هـنر دور و ز حكمـت در گريــز               در تـظـاهـر كـوشـد و انـدر پــي عـنوان بـود
بـي كمـالي بـي سـواد و بـي وقـاري نـا شكيب              نـام استـادي نـهد بـر خويـش كايـن آسان بـود
نـاظـمـي دور اَز ادب وز حـسـنِ آدابــي بَـري              نـادم از احســان و لطفـي در حـق مـهمان بـود
سست رايي،نابجا قـولي،مـذبذب خُـلق و خـوي               مكتسب از نـقـض عـهدي در پــي پيـمان بـود
حاسدي ،خـود بــاوري، معـروف ابـناي وطــن               نـامبـارز، مــردكي دون پـايه در مـيـدان بـود
منفعـت جـو، عـافيت خـو، بـر حذراز عزم جزم               مـغتفر چابـك گـريـزي  از كـك تـنبـان بــود
خودپسندي، خودنما و خود نـگر،نـازان خـويش               ذره كوتـه تـر از كـاهــي كــه بـر كـيوان بـود
حين لاف ازعـدل ونصفت،عـادلي همچون عـلي               حين تمكين از عـدالت چــون ابـو سفـيان بـود
بـهركـسب مـال و مكنت، فـارِسي چابك سوار                گاه مزدِ گازُري ،چـون مــرده اي بــي جان بـود
مي كـند هـر دم تفـقـد در تغوط هاي خويـش                تـــا بـيـابد لـوبـيايـي گـر مـيـان آن بـــود
بهره ور از طبع پـويايش كـازيـن فـحص مـدام                مي خورد قـوتي كـه او را قـوت او بنـيـان بــود
نــام ايــران را كنـد پـيـراهـن زرق و فريــب             تا شـود مـحبـوب خـلقـي كاشـق ايــران بـود
عـزّ نـام و حُب مال و ميلِ جاه و عشـقِ خويـش               در ضميرش آنـچنان تـازان كـه او پـيچـان بـود
پـيچـش پيـچـك شنيـدي در مـيان باغ وراغ                كـو صنوبر بـيـندو بــر گــرد او گــردان بــود
آوخـــا دردا دريــغــا كــانــدر اقليـم ادب               دلـقك عشقي كـند دعــوي كـه ايـران بان بـود
گــه تـشرف جـويد از نـام مـصـدّق در شـعار               گه بگويد همـچو عـارف بــي سـر و سـامان بـود
از وكالـت مـانده اي وز صـدر دولـت رانـده اي                 ديــده بــر در مضظر از مـحـرومـي دوران بـود
چـون زدانش بـر كنارو هـم زبينش بـي نـصيب               از شرارِ  حـقـد پنهـان حاســدك سـوزان بــود
سايـه بـان سطـوت مــلّي بـه سر بـر برج عاج               بيـنـوا در پــرده اوهــام خــود پــنهـان بـود
ويحـكـا هـنگام هـيـجا بــينم آن لـرزان رزم               جاي دفع خصـم دسـت افشـان و پا كوبـان بــود
گـر نــوازد روبــهي رقــصـد دمـي بوزينه اي              هم بـه ساز ايـن و هـم بر سان آن رقـصـان بـود
چـون نويسد صخره را بـا سين ني با صـاد عـدو               سخره گردد پيش خلقـي كــاز عجب خندان بود
آفرين بـر كـلك نقـادي كـه بـنمايـد بـه طـنز              نـقش آن نـامـردمـي كــاو رهـرو شيـطان بـود   
نـابـكاري گــر بــگويـد از «سُـها» بـاشد اجل             در بــن چــاه جـهـالـت بـنـدي خـذلان بــود

منوچهر برومند- م ب «سُها»                                                                                                           تهران ولنجك11/2/93

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست