MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C9063E.86025A90" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C9063E.86025A90 Content-Location: file:///C:/C9DCB229/aref.ghazvini.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" عارف قزوينی، چاووش بلند بانگ آزادی ايران

Ÿ= 3;ارف قزوينی، چاووش بلند بانگ آزادی ايران

 

محمود خوشنام
پژوهشگر موسيقی ايرانی

 

 

3D"عار&#=

عارف قزوينی (1312-1260 خورشيدی)

ابوالقاس= 05; عارف قزوينی (1312-1260 خورشيدی) ر= 75; بايد چاووش بلند بانگ آزادی ناميد. جوينده همان اکسير کميابی که جنبش مشروطيت نيز در جستجوی آن بود.

"عا= رف" و "مشروطه" پيوندی آنچنان نزديک با يکد&= #1610;گر دارند که آدمی از شنيدن نام هر کدام، به ياد ديگری می افتد. عارف آئينه دار زير و بالای جنبش مشروطيت است. از زمان برآمدن و شکفتن تا دوره از دست رفتن و رنگ باختن.

همه شهرت و محبوبيت عارف را بايد برخاسته از همين آئينه داری دانست. چون او البته بودند شاعران ريز و درشت ديگری که جانبدار مشروطه بودن&#= 1583; و توانايی های شاعرانه بيشتری نيز داشتند ولی هيچکدام در بيان احساسات و آرزوهای ملی چون عارف تاثير گذار نشدند. مردم از قشرهای مخ&= #1578;لف، از عارف عامی، به او عشق می ورزيد&= #1606;د و شعر ها و به ويژه ترانه هايش ورد زبان همگان می شد.

عار= ;ف شاعری عاشق پيشه بود. معشوق او می توانست به قول خودش "دختر فوق العاده خوشگل حاجی رضا خان افشار" از ملاکان ورشکسته قزوين باشد و يا "افتخارالس= 04;طنه" و "تاج السلطنه"، دختران با نفوذ ناصرالدين شاه.

اما= ; در ميان همه عشق های عارف، عشق به وطن شعله ای سوزا&= #1606; تر داشته است. خود می گويد: "از ايام کود&#= 1705;ی تا وقتی که عشق به وطن خود پيدا کردم، که هر ع= شق جز اين عشق، عشق نبود عاقبت ننگی بود! کم تر وقتی بوده که بی مهر و محبت زيسته باشم." <= o:p>

"م= 85;ا ز عشق وطن، دل به اين خوش اس= ت که گر
ز عشق هر که شوم کشته، زاده وطن است"

از همين عشق سوزان به وطن است که پس از بر پايی جنبش مشروطه شهر و ترانه عارف رنگ و بوی سياسی - اجتماعی به خود گرفته است. در سراسر ديوان او کم تر غزل يا ترانه ای را می توان يافت که صريحا يا تلويحا حرفی از آرمان های = ملی به ميان نيامده باشد. او عشق رد غزل های صرفا عاشقانه، باز طاقت نمی آورد و در بيتی تا نيم بيتی گريز به صحرای کربلا می زند!

مثل= ;ا درغزلی عاشقانه با عنوان"هاله زلف "که در سر آغاز استبداد صغير سروده شده در وصف معشوقه می گويد:"ز زلف بر زخ همچون قهر نقال انداخت/ فغان که هاله به رخسار آفتاب انداخت" و می رسد به جايی که ديگر جز گريز به صحرای کربلا، گريز&#= 1740; نيست، می افزايد:

"ره= ا نکرد دل از زلف خود به استبداد/ گرفت و گفت تو مشروطه ای، طناب انداخت&q= uot;

ديو= ;ان عارف سرشار از غزلياتی از اين دست است. لابلای عشق ورزی ها، حرفی، دشنام&#= 1740; و هشداری به مستبدان و واپسگرايان را جای می دهد= .

بعد ها با بازتر شدن فضای سياسی و جريان يافتن آزاری نسبی، عارف نيز از پس هاله خرم و احتياط بيرون می آيد و عريان ار به رويا رويی يا نا بکاران و به قول خودش "گرگان رد جامه ميش"می پردازد:

پي= 575;م دوشم از پير م= ی فروش آمد
نبويش باره که يک ملتی به هوش آمد
=

هز= 575;ر پرده ز ايران دريد استبداد
هزار شکر که مشروطه پرده دوش آمد
=

زخ= 575;ک پاک شهيدان را آزادی
ببين که خون شياوش چه سان به خويش آمد
<= /b>

ويا= ;:

نا= 576;ود باد ظلم ضحاک مار دوش
تا بود و هست کاوه حداد زنده باد

بر خاک عاشقان وطن گرکند عبور
عارف هر آن کسی که کند ياد، زنده باد

تر= 575;نه های بر انگيزاننده

عار= ;ف در ترانه های خود نيز نقش آينه دار مشروطه را به حد کمال ايفا می کند. از او در جمع 29 تران = 7; (تصنيف)، بر جای مانده که در آن ها نيز همان شيوه تزريق آرمان ملی را به کار بسته است.

 

اين ترانه ها البته نه از راه نت نويسی، که غا&= #1604;با سينه به سينه و شفاهی به زمان ما رسيده است. بعدها آهنگسازان برجسته ای چون روح الله خالقی و جواد معروفی آن ها را به نت در آورده و برای اجرای با ارکستر بزرگ تنظيم کرده اند.

روش= ;ن است که پيوندی از شعر و موسيقی در پيشبرد هدف های همه انقلاب های پيش آمده در تاريخ نقش اساسی ايفا کرده ولی پيشتر در فرم "مارش و سرود&q= uot; عرضه شده است. می توان گفت که انقلاب مشروطه از اين بابت يک استثنا است. عرف اگرچه يکی دو "مارش&q= uot; نيز در فهرست آثارش ديده می شود، ولی بيشترين تاثير ها را از راه تصنيف های سياسی خود برجای نهاده که غالبا در ماي&= #1607; های غم انگيز موسيقی سنتی جريان يافته است.

او "دشتی" غمگنانه را آن چنان به کار گرفته که = تاثير "حماسه" از آ= 606; به دست می آورد. مهم ترين وجه هنری عارف را بايد در همين شيوه به کارگيری مايه ها جستجو کرد.

او از روی غريزه در يافته که کدام واژه ها بر کدام گوشه از نغمه ها بناشاند که تاثير گذارت&#= 1585; شود. اين شيوه ای است که ديگران نيز در زمان ما به کار گرفته اند. مثال برجسته، سرود "ای اير&#= 1575;ن" آفريده "خالقی - گل گلاب" است که اگرچه در ماي&= #1607; دشتی است ولی به برانگيزانن= 583;ه ترين "سرود ملی" در زمان ما تبديل شده است.

از خون جوانان وطن

يکی از تاثير گذار ترين ترانه های سياسی عارف، ترانه ای است که به "خون جوانان وطن" معروف شده است.

عار= ;ف اين ترانه را که در "دوره دوم مجلس شورای ايران&q= uot; ساخته به "واسطه عشقی که "حيدرخان عمو اوغلی" بدان داشته به او تقديم کرده است. ترا= نه شش بند دارد ولی تنها دو بند آن تا کنو= ن به اجرا درآمده. ظاهرا بقيه بند ها حکومت ها را ترسانيده است. چون حرف هايی در آن هاست که چه بسا وصف الحال همه حکومتيان در همه زمان ها باشد!

ترا= ;نه با نگاهی به چشم انداز بهاری آغاز می شود که اگرچه زيباست ولی غم وطن را چاره نمی کند:=

از ابر کرم خطه ری، رشگ ختن شد
دلتنگ چو من مرغ قفس مهر وطن شد

چه کج رفتاری ای چرخ
چه بد کرداری ای چرخ

سر کمين داری ای چرخ
نه دين داری نه آئين داری ای چرخ

شاع= ;ر سبب دلتنگی خود را در بند دوم بيان می کند:

از خون جوانان وطن لاله دميده
از ماتم سر و قدشان، سرو خميده

در سايه گل، بلبل از اين غصه خزيده
گل نيز چو من در غمشان جامه دريده

عام= ;ل اصلی شور بختی ها را ولی بايد در جای ديگری جستجو کرد:

خو= 575;بند وکيلان، خوابند وزيران
برند به سرقت همه سيم ورز ايران

مار نگذارند به يک خانه ويران
ياری بستان داد فقيران ز اميران

و دž= 5; برابر عوامل شناخته شده شوربختی بايد سينه سپر کرد:

از اشک همه روی زمين زير وزير کن
مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن

غي= 585;ت کن و انديشه ايام تبر کن
اندر جلو تير عدو سينه سپر کن

عار= ;ف در بند پنجم و ششم، هشدار می دهد و مردمان را به پايداری و مبارزه فرا می خواند:

از دست عدو ناله من از سر درد است
انديشه هم آن کس کند از مرگ، نه مرد است

جا= 606;بازی عشاق نه چون بازی نرد است<= br> مردی اگرت هست، کنون وقت نبر است<= /b>

تر= 575;نه های ديگر

خشم و خروش انقلابی عارف را می توان در تصنيف ديگری از او نيز پيدا کرد که در مايه "ابو عطا" ساخته ، در موقعی که شاه مخلوع (در سال 1328 هجری قمری - چهار سال پس از برپايی مشروطه) به تح= ريک روس ها وارد گموش تپه شده بوده است.

دل هوس سبزه و صحرا ندارد
ميل به گلگشت و تماشا ندارد

چه ظلم ها که از گردش آسمان نديدم
به غير مشت دزد همره کاروان نديديم
<= o:p>

خا= 606;ه زهمسايه بد در امان نيست<= br> حب وطن در دل بد فطرتان نيست

يو= 587;ف مشروطه ز چه بر کشيديم
آه که چون گرگ، خود او را دريديم

و باز به شيوه هميشگی پس از آن که "وضعيت&q= uot; را روشن می کند به هشدار و بر انگيختن می رسد:

چن= 583; ز پلتيک اجانب به خوابيد
تا به کسی از دست عدو در عذابيد
<= o:p>

هم= 578;ی ای خلقی گر ايران پرستيد
از چه در اين م= ;رحله ايمن نشستيد

من= 578;ظر روزی ازين بدترستيد
صبر از اين بيش دگر جا ندارد

عار= ;ف در تصنيف ديگری اخراج "مورگان شوستر" آمري= 705;ايی را باز می تاباند که دولت "مستبد تزاری آن را درخواست کرده بود، خود می گويد اين تصنيف را به نام شوستر آمريکايی ساخته و روزهايی با ساز شکرالله خان خوانده و در خواندن آن چه مصيبتی داشتيم! فراموش شدنی نيست!"

گر رود شوستر از ايران، رود ايران بر باد<= br> ای جوانان مگذاريد که ايران برود

و دž= 5; ادامه آن می افزايد:

سگ چوپان شده با گرگ چو ليلی مجنون
پاسبان گله امروز شبانی است جبون

شد به دست خوری اين کعبه دل کن
يار مگذار کزين خانه ويران برود

يکی ديگر از تصنيف ها پس از ساخته شدن، اسباب ز&= #1581;متی برای عارف شده و او را مجبور به فرار از تهرا&= #1606; کرده است، رنود صورت تصنيف را با پاره ای راپرت های جعلی به سلطنت آباد برای ناصرالملک فرستاده و او یه يپرم خان دستور دستگيری عار&#= 1601; را داده است.

هما= ;ن تصنيفی است که با مصرع "گريه را به مستی بهانه کردم" آغاز می شود و در ادامه نيش خود را به ناصرالملک نايب السلطنه می زند:

شد چو ناصرالملک مملکت دار
خانه ماند و اغيار ليس نفس فی الدار<= /span>

...نا= له دروغی اثر ندارد
شام ما چو از پی سحر ندارد<= /span>

مرده بهتر آ = 6; کو هنر ندارد<= br> گريه تا سحر عاشقانه کردم

... دلا خموش چرا؟ خونم بجوش چرا؟
برون شد از پرده راز
تو پرده پوش چرا؟ ...
=

در ترانه ای ديگر، اعتراضات خشمگنانه عارف حتی رنگ و بوی جهانی و بين المللی پيدا می کند. د= ;ر آغاز از بی خبری خودکامگان می گويد:

ما خرابيم
چو صفر اند حسابيم
چو صيد اندر طنابيم
جهان را برده آب و ما به خوابيم
شد عالم غرق خون، مست شرابيم
همه بدخواه خود از شيخ و شابيم

بعد می گويد "در حقوق خويش نعره ها زديم / ولی کسی نگفت که اين ناله(نعره) از کجاست؟"
پس در اين ميان "حقوق بين الملل کجاست؟"

عار= ;ف بعد به شيوه هميشگی هشدار می دهد:=

فکر خود کنيد ای ملت صفيف
که اين همه هياهو سَرِ شماست!
هر که بهر خويش تيشه می زند
ويلهلم، ژرژ، يا که نيکلاست

سر دهد زبان سرخ برباد!

هما= ;نطور که پيش تر اشاره کرديم به ندرت می توان ترانه ای از عارف يافت که متن آن از رويداد های سياسی- اجتماعی دوره مشروطه و سال های پس از آن تاثير نپذيرفته باشد. نقل همه آن ها، از گنجايش اين بررسی کوتاه بيرون است. تنها به دو ترانه ديگر او به کوتاهی نگاه می کنيم:=

در تصنيف بيست و سوم با زبانی عريان به "حجاب زنان" پرداخته و در آن دم از انقلاب ديگری زده اس&= #1578;:

تا رخت مقيد نقاب است
دل چو پيچه است به پيچ و تاب است
=

مم= 604;کت چو نرگست خراب است
چاره خرابی، انقلاب است

 

 

 

از بی بی سی فارسی

 

 

www.perslit.com

 

------=_NextPart_01C9063E.86025A90 Content-Location: file:///C:/C9DCB229/aref.ghazvini_files/image001.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhAQABAPABAAAAAAAzACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxtc09QTVNPRkZJQ0U5LjAC8Zm0 lgAh/wtNU09GRklDRTkuMBgAAAAMY21QUEpDbXAwNzEyAAAAB09tt6UAIfkEAQAAAQAsAAAAAAEA AQAAAgJMAQA7 ------=_NextPart_01C9063E.86025A90 Content-Location: file:///C:/C9DCB229/aref.ghazvini_files/image002.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhBQABAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAAAAAAB AAEAgAAAAAECAwICRAEAOw== ------=_NextPart_01C9063E.86025A90 Content-Location: file:///C:/C9DCB229/aref.ghazvini_files/image003.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAANQAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQACAUFBQYFCAYGCAsHBgcLDQkICAkNDwwMDQwMDxEMDAwMDAwRDhEREhERDhcXGBgXFyAgICAg JCQkJCQkJCQkJAEICAgPDg8cExMcHxkUGR8kJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQk JCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQk/8AAEQgA+gDLAwERAAIRAQMRAf/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAA AAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIG AnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPBUtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6Oz NhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dn d4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZqbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQID BQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEyobHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LC B3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp0+PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaW prbG1ub2R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq +v/aAAwDAQACEQMRAD8A7/irsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsV dirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVd irsVYFpf5heb9T0u01O30DTxBfQRXUSvqswcJMgkUMBpxHKjb75HibhgJFq/+NfOlKnQtNHY/wC5 afY+H/HNwcYZflpeS5vOPnVeuhabv0/3LT/94zHjCfysvJ3+MfO9K/oHTaf9taf/ALxuDxAn8pLv DZ83+dwKnQtNoen+5af/ALxuPiBH5WXk0nnLzo8npjQ9N5Heh1aft/27MPGj8vLvCLXXvP7UJ0LS 1B7nV5/4aZh4mJwkdQqDV/zAPTRNJ/7i9x/3i8NsOAu/S/5gEEjRNJNOv+5e4/7xeDiXgWNrf5gq f+OFpZHiNXnp/wB0zHiZDF5hy6759Y0GiaV/3F7j/vF48SPCKourfmA3TRdJ/wC4vc/94vDaDAh3 6V/MGtP0JpP/AHF7n/vF42jgbGqfmB/1ZdJ/7i9z/wB4vG1MVwv/AMwj/wBKbSP+4vc/94rG2Lf1 78w/+rNpH/cXuf8AvFYVd9f/ADC/6s2kf9xe5/7xWKu+vfmH/wBWbSP+4vc/94rFXfXvzD/6s2kf 9xe5/wC8Virvr35h/wDVm0j/ALi9z/3isVd9e/MP/qzaR/3F7n/vFYqjPLGs3Gs6T9curdLO5S5v LOaCKUzoHsrqWzcpK0cJZWMPIVQdcVTTFXYq7FXYq828m2yHyN5fIahOl2RP/SPHlRdjD6QmSxkO schHp9QajIFtCtSN2op+EdK4sgpShhsDQZEpXJXiD1A8MQqaadbwyAOACwHUZMOPkNJhVONDtTud smHGMt1wPEex2Bwq3Hz4uCCD4HbIotykgVdTTxpt9+SRwnvU3X96SoO+5HcD3GAp4qRCrxNPEV+/ CEXbu5xVcgBOLGSoDTCGBb5ZJDeKt4q7FXYq7FWP+Q/+OHc/9tfW/wDurXmKsgxV2KuxV2KvN/Jf /KDeX+XT9F2VK/8AMOmUHm7GH0hM0CM4B+z2+WBtCvLFGFBTFkENNX1FD/Z4/wATkSleEdByQVjN AflgQTQZBawiOFfTXjzFScui4M5WVSWSGKJpJ3WKNBV5ZKcVHi1dskxSae41vU1aLTCNKtWPE6hO OVw4rRvRtiO9dmJ98ClR/wAGaUtu8N7LcahK4pzuZZan5mDBwNkchY15isNa8qltU0K+nAg4iWwu WaW0KeCu32TTKpzpy4CM+bIfJXnWy8xRGBoja6hBRXhVuYZepo/7Q3yWPJYpp1Gm4fV0ZYFBG32e gr2HhlxdeJt8MDLjbRBXfCEGVqnTbJMXYq4Yq3irWKuxVsYqx/yH/wAcO5/7a+t/91a8xVkGKuxV 2KuxV5x5HcDyNoCeOmWX/UOmUHm7PH9I9ybMvFK++Bmucsdx0oP1YqpMrstKYpul8TuOK+B3xRI2 E/8AVVLUSEhfSX1GZuiKo+J/oGWE0HBkLNMX0fWB5q1OW9hYHy1ps3o2cnX61MQfV5Keqg+OR4rb jDgFdSypQAo4HtQE7mnthaiHSlkUrECBw+J3IFMKIDvYJ58uoLnTZ4bW4S4ldfijRq/ZG+wOUzc/ AJB5R5I8x6xpPnKxntSqpeXK6e8Z7ISK/ryOPm2ZTxAgvpsSKGKD9k8fwB/jmUXTALwG7YQq5eVd zhQW8UOxV2KuxV2KtVbsMVbFe+KpB5D/AOOHc/8AbX1v/urXmKsgxV2KuxV2KvNvIpDeTPL67A/o yy34mo/0dMqIdhAnhCfvb1iWprVyCfEYKZWWqFEcH9np7YCkFRWRwwFSeQrgVfTi3Kv+x7H54Qq3 zNcXMvlK/bTYmnuWj9BY1+1WUhCfkta4Tya41xMc/LezOgeUbmC4mjRtJvJrJ5wvNU48XaRk78i9 MiA2ZZGUgClF/wDmLrNxrhsdG1iaffj6QsHjQVNNpGw2zjih1CYfmUvmeV9E0+1luJba/gdNShtG 9OSRgPtEHqRjM0wwUeKxyYmnljV9Lu/Rh0WKwaJaQ3UF2Z5boN1E4Pcdx2ORlHZyIZrSWOx03RPO E99q8UjWWlv9et7aAUllnYK6xKtfsqYyP9lkIrPkS+lLSaO6gS5CcDMqyFGFGXkitxf3Fcyo7uml sVcb9cki2xQYquBqcVIbxQ7FXYq4dcVdirsVSDyH/wAcO5/7a+t/91a8xVkGKuxV2KuxVgPkVx/g Ty8BWv6Lsf8AqHjyrq58OQTirFQOwPIeNTiyWSBWIRi3xdaD+OCltasKeoF3KqKCuxwFkF/1VHLK K70K7+HXELalPYi61O0ukmktobJ+c6xsVWRQpX02UfaqWGSa5bDbmlvkGC2az1ywmiLNHqc0d1Fc rTmWWOaJiK/Fs+/jjSMpJkCymLTrONhI0SGn2VCgKD2oPHGmuciUg88wTlrHVoSYn09jy9R0QlT1 6t8RyGQt2mFA+aJbULZdGF5NW4kdSVRwKrUfs4ePZMIEHZ5rBYrq/my0mjjeV0domjjXcI7KzS8t 9hwH45ULMnJlKo7vbokWOMR1LcAF5HqaDqcyRs6Y2Sv5KMNqItFlJA8cbZCLgw5GnUdMbUhUBNMb YkNcjkkO5HFW1xVs4q7FUg8h/wDHDuf+2vrf/dWvMVZBirsVdirsVYF5DC/4D8v0FZP0XZEr2p9X j75VyLm4zsm/qAHiRRzuoHQjscWxcsKyScwCae5FcVWyeoHokYA7ksTvgpQUTb27P9phGwUlKAnl TqMIDTkym6pEx2xhaokVAVUuKVJDHcb0+/JmNBrnM9zH7yysvK0+qa/bl2ju7kXOqLK3JRE0aRep F3qpRfvOQJboXOh1S3zH+avlHTdLd/ra3k06MgtlYqaMpVviWpGxyHG2fl5Xvs8d8w67e6sunXZQ TWNgy/V7X1KhYwOruxAc/PKTZcuxVBP778yNV1ezhtbaBo5kkWJitacCPlTpiyjQ5sx/J6e2a91Y ySKt/aMIgpNSsTU4gjw5d8txc3E1Z4uXJ6YrvxoeJZPhehJAbqQCR75kScCLuQf2pkWYWlmBBXeh xUr4w3It3PbFiVYlwPs1xYOJelaZK0U2N8FrS8CmSQ7FWxirH/If/HDuf+2vrf8A3VrzFWQYq7FX Yq7FWD+RYmHkHy4IyBz0qx51rX/eePplZcvGdk4ltlESsFPNAEUnwGwrgbbX24MaAH/OuKtOvNuN eLH4ge1MVuipa81xB5bvJLa4ktJ1icrLEodqgbUByUWuNGe4eN/l5+cHmGz1220/zNePqGmai5t1 aVFWWNq8Vdm6cfEZV4m+7lZcAPLm9O1HWLK5lGmThmjuzLp8cbU4SysjSxKzdApCd8HHezEY5Q9Q PJgXkKHyxrkk2j6tYW0HmHTJZPUCurEqDx5o6kg+m5APvkW48fXdkV95B8xyIUuvNcx04NQ2NAq+ n/KXUVrh4g0RJ/hFPP8AzFc6H5cubhdInadonDMz0NaDiQPfK3K2PNLvI3nu78v+axqkp5wX5W01 DiBRoq81ZOX7Qr3yUbDDJCMhQe+2XnTyvfvW1v45XdqBQQpGw2avcZfxhwjp5JwXckqFDAUoUZTW vtXDxNICwyFDupr4YUgWvhuA0gUMAd9j7DBbGQpECRnX+UjsdyfuxthTZd+NAN/fb9eG005ZBWlD 94xRSoHGStg3UYU0uGKGP+Q/+OHc/wDbX1v/ALq15irIMVdirsVdirDPy/UjyH5cO1DpNidz/wAu 0eVkOVj5J5JGWjNG6muBsUAwD8SelO3tiyCqsiMwRBydj18PpxYyKB80ahZafp8yzX0dlLNG6QvK RStByVVP22IPQYJWEYYkl51efl95NvPKYkimksbyWKSeWeaqSmRSCpEb0ZOXYZTKUfi5R4+JgPly 58y6rc/4RsL8tcX10shuZf3htwilTIwFSBwr9NMRE822UwImvqTH8yPK48marpkml/DYtGDalaxy 81FJvWd6f3p+PfpSmSYYsqQ6pq8H1JZV1G7nnm+3EZSB/wAETTK20y4uaRsyvHyqZDJ9rken0nri xVYkD3CxqKCoNKVFcmFZSmnCK0LwxH6wfiqKr0/yumAlmDWyK0XU7+O7SeO6uIJpB+7b1PhHDZuS 199sjxKYCT1byj5yN2osNSkpegcknlYASbgcAPHeuXxk4uTDXJlSXEDKxROcy/s9GB9wegw243Ab 3Si+87WljYS311HIv1dikkcKmSTb+VEqx+eG26OC0x0nzDZanZfXLGSOZKVYlhJx9n4k8W9jjYa8 mBHRmF2qlWHzyVhrIRMci14g9NsWshfz+Onf2yQLBWTphYlIPIf/ABw7n/tr63/3VrzFDIMVdirs VdirCvIxH+BPLQZSyfomw3A/5do8iXKxjZP1EXH4ARt1OQLNDXV3Z2cT3F9NHb260LSysEQDpuze +LOIvk3p17plxyltbiKSFTRnV1I59aVr4YiQ70Txz7ilvms6a2lzSvHBduVZkjnAZCUANVf9ht9v HIZJDbdnihIS5F5pof5aeZ/MkTXfmS/k0vTrhqxWK1a5mtwTUOD9geBwcA5uTkz3sAj38zeRvIOm NbeU7ZL67WQwzX7gMqgdYFuejy/5ANciZNQwk7k7Do8u8yeZda8w3r3OoXXrRSNWK3fpCK/hjbkR I7kpWCXnyRl4j7AK9flkGKrDaTuBEsbMzmvwg/TimimVlpxil4qsjzpuVUE1H8w9skCoG7M7Ws9s GElREgLKOu/WuAsikt3bCO8kRHMfqlZIZH+FRx2ZQfckZErdI6zujfy8LktbyQERtIoPNW6qyDx/ hk7YDcs28q+dHvJzpF5eo2vRUjt5FoBcJ/K/+WB098MZbtcoBF6hMsktxcwIf0lYVW9t6VYIu7Se n4Ab5IlMZUlfk+50ryvNNWcWf6YkLWVtJsjzHqXrkOJlOIL0PTbmGQCS1atuTxArWpHYe+XuJOFJ pE5kaioK+B6j55JxpolGAFDTkOtO2LXSsjVFaUyQYlIfIf8Axw7n/tr63/3VrzChkGKuxV2KuxVh vkIcvInlpPHSbD/qGjyLk45J/wCmsX2dyeoyBZXbx7884tQbzFYSwSyIkNkVktVYhJOUjHnTptXI zcvTR2t5VdRNJaq0skktxA7pHyLGsXMt2P8AMTlNW5EpE8kHJLLGTLDWElaCR3ZVQr12PXlhEGPE Rzeh63571W48t2Vq8j2FqltH+6jJ5XcoFEWNhuA2+R4ujLhrdgb3Nxck3UrEkrxT+QN/vkj+enfF BX20U0jghRsQR9+KEznsWgKyuomjm3l47cPliyR+lwokiApuQePy7Ys2r+3AVJY1WO4U85pCeqVx YlF2uoiM+jEytHKvqRsnQk/sH5UxQgnvXvfWM/wXCjkijsEIrigoU6jNF9duoG2l4J8iN6/higGk T5WiuX1D9JWyM80PxSux2I6MoPiw2HvhDIxsW9QsNVt9b02yvrO7gg1K2dzFcdoGXpBcj9qp8ckw MEl8yafPqGnSG3j9Bkaslmf7y3c9btT/ACN1yCU4/LfzxJqPpw3ixRXltM8V3ENgGPcZKE2OeGz0 i3k9CMPXlsByHQ++XhwpxtFQuHB/mO/35INJCKjBCAHrkg0lIvIf/HDuf+2vrf8A3VrzChkGKuxV 2KuxViX5fID5D8tMG4EaRYf9Q0eRbRyZCwBIatXNVr4gd8UvG/zRvrLWPMdrp9tIFWyiczH5knKs js8I9LzjzNFbWspEEoVHQVFftHpXKg2FjqRl42iqSuzEqafLChfdz3Nx6bSyMI4R6aitev8AtYqv sjRg3qE02ofDEqE6s7aNIfVP+88IO/8AlMNvxyDJF2VnFPp01uR+8I9Qj9eKuidrZBcSOzXdrRZ0 7yofsU/1RizVzKWLMx9eGX4om9j/AEO2LEoOSAxu9s8bSTKBNbMDQVk+0v0ccWBQj3L2nMKCFp8Q Jr8XfFUFbs1xFMgcxCMerJKpoyKWCEr7nlTFBZml1DpHl1La0jktre5EbRwA1eRwwPqSr79sWy6C SaDqtxo2p3FxNtplwwa5H7cbV+2PdeuIYcb1W2uI9agF3a3CfpIxAIyGsdynZJD45NWHapaDQ9ct /MdirDSXHoXCOP3sbnYbZBEHrfk/V7fUNNs4C5qqNTl9r6ffL8bj5sdWWQx8fhFKkADn9GWuMeSN UGgqa4Q48kl8hf8AHDuP+2vrf/dWvMLFkGKuxV2KuxViXkD0/wDlXvlwtQ/7ibDtv/vNHg4g3COy cu4EAKs0YUMeZG1CMjxBsiN3zvexWcOtXxnunub2WVyHYk/AWJCj2p2ymR3dmOTEPM0wmuQeCniO KCg6VORUoFkPokcKlhuBt0xQpQJxUhk4n+bv8sVRFsyrICTVQd18cShkPrRLZi047yUYrTY/PINk UyggNuYXRVHq7PViNvA4ob1iNkhWe1Cu0VQ5oOVD74qkmn3M8dyqAkht4YiTwVT249Bvigc0xvIZ Jo3miY+vb0Z2B3A8EPb6MUy5pRdTRBgxUBJhXp3Gx5e++LFBxILe9V5FEkI+Iodw3gGHcV3xYyZL 5cd9TLXV0HEyPs7Es3AfZWrb0HYYs+YUPMkSS6oY7eMpDdUikZkAXk3w8+nUeOLDhX+WNauPL7iz nlpYXLEMUJAiP86gfZPuMbZQehXFqnmDRJb24kPO3NNQKqCpl7SKnenjkzvyapRMZIPypqU+hXZg uZnuQx52twzE81bxqep74I2zmOIPXtMvILuBLqBuUTgKy9lYbNt23y8ODONbJoq0PEdF2+ffLXFC S+Qv+OHcf9tfW/8AurXmLFkGKuxV2KuxVhX5dMg8h+Xviqf0XZbNsP8AeePIEBzI8g8+8/fnBr8H mG58raTaLZyJeC1+tTksZIl+GQxI3wgOehptlUm3HAbFg93wimhmkPGaSZwwk/veLEtv+zTf4dum QBczox29krOSFZ5AzcQ1B8PI9ONMWFlC3MxkYfsEdVrSmK2h/irVnovzritqtiT9YXlT0yRRjsB8 6YlQWS2k6XOrwqKExgM8SjYIu7PyPgN8gzBT/W1FvY1uY1V3ikmhMTrL6sTf3Mo4KlPoxSgrP0rv RVv1ZorqTikqH9oKKfZOw+jFUqv7Uw3skkFY0dgeHUgUG1WqcVRUd2iKuxoSA58fnipQWuRR/WnZ H/dTcQFAGzdjhAQUruDHxNGLTRH0yTUAnrWi08MSGKY6LrMoukhooV6KCjHnt12rgTaJ1u8uppzG Fd5LWVWiHQbGtDTr9OK2iF0uM1SclzfIKoorQ/PtioR/l3X7vytqEEjpJcWqj6tPO7MUIbYloyeB +dMmNll6ubNdb0i2l0qG+0r4rKdhNAwJYLK/xFgzEnif5emLG2QeQNfVA2m3n+imY/GOoWQGgoWr /e/a9q5OMmjNAnd6FHI5NG+Fv2l8D/tZeC4BFJR5C/44Vx/219b/AO6teYWtkOKuxV2KuxVgvkJB J5C8viQjj+irELsa1+rx9d8i5seQYJ+aWiHTdZtNdt9PW8lRzJcFAWCq37RBJYH6colzciBeea7f LKY44ykqwsjRRoCJDyUGjsxP4ZEBu4kkuU+qTlyCpKk8VJLCpJoa1xYoGNTdvxUAt8TDn1oOtaUx VYyt6IkCL6bnip3rt174VcWcemi0AqKk/wAcBVlHl+5vYdQaS1kQyhOBMigqQwoVcd1I6+2QZjdM NWm1e7nt4L2SJ7mYVkFrGkMMEEP91HB6aqQrDryJ9sKQpJqS2+qPaSEAUBjCfZqR3rXAlFzKfVka dC7E1Ur0O2LKkJ6r83aeBUijAMoWuy/sMtSdz3xWl1+kbW/rABC6nbtT9lh74QWJDHP3nOqn94o6 UHxAnq3viS12tEZt72KWM0MbhxIaVqTuDTtiFBZVbyRjUvrLychLxaTnTgKfIA0+nDTJDJrMolkt LQc7kMWikXp8t8iqLGsRz26/W0WZZEIkhjFIz7pyJav04bVl35Wa9ZXIk8sXbutq68rISKKxinwJ yrTkB7ZJjMUNkdqejapZzSgFlu7Q/WEi2HrQL/u3ueS9NjTGt0QnYpm3kLzd+lbX6vfSoL9KcTvV 1oCK1PXLYScXUYaNhNfIP/HCuK9f0vrf/dWvMucAshxV2KuxV2KsP/L229TyD5eo5odJsab9D9Wj 9sAFt4lsgvMlrdR6raxidArj960gPGQD/dfHx98onGi5eGVsG8z6B5X1hZrZZLbTtRtm5JMp2J6h SoC/LrgEm95p5g8u6vp9wss1JYZvgF5HV4ga/wC7D+yab4CbQSld5D9StHDbzkhVuIaNGQeoVtqn 9WBbUbpo47eKBkMLJQoHIowPVqjp8sUodeW5pXjQgjcdcSglkujXCi4enFQQFYkdjscgziUVBcXF 68wUhIp5BDGQN0SI0bfvy/DFlaSXkgXUZJBIoQNxVianY0pitsjtLk1VGBkLU+HlQotPtbg8sWQK nqcDwy85WLQSABqHZkH2flTBabQoPrRGDmTQjgx8PCmFiZIa6tlhlWQLxr8B712ri1kIB4nlRkru hL1OwIG9PbCELhqE3piOMh+alWTlvTv23yRSZJjp4k5W5tuU8lzKIInjQoqsf53JNMggTtM7rRZL KOC61xHWGHaOytV/fH3f+X7sWaXan5m05gkWmWRtZ4puQlcuH4g9GZSu/icmEgvQJvNB1ny3D5is 2A1Dy8Ugv4VkLf6FM3GTkxHfc74sNrbezjsNTg1SxkIsVk9SIq1djuFr+OAyospC3qf5YXJu/KK3 R63Go6vKf9nql238cyxydLMVIhlOFi7FXYq7FWI/l/Mw/L3y67SejCmlWCsWTqfq0e433GAGmwKf nM69DHDf2cMd9ZWZEjRxpznIP7QToVp/lZCYJcnBMDmlMdn5I8wR+oHs/rc1Cyr8MvPuvpmhqp2y vYbFvs9FUeRbHksUMyiJW4ywMhMbbVo0bU3p+0MkKLAksC81/kel3cG50a7SwSSVudrKpaBaU+KO n2Se+NKCUmv/AMgdfhBuG1e1kjC82b02qoHYVrgIZWURo35LwWsZvtVuvUREMqPB8QIUE/Z2qfbI EJDEUe0tL+7NvS4gFOHKocBgSpK7+HjkKbY7LLC5cLT7KRh3Yjr8XSmBmlkTpy4kqy8+e679a4qy S5uFumh1SxjDyx8YJIR8LGPvKUFfh964sgjbuGFrNhIawgcl4/Efi8PbAWXRjjMkclFJrF0p0ofH ENVogtBdw8TI3PqpUVFelOuFSl727xzBVkbmA1UZdzt1pXthDFdYxWtxc+ndzpZRKpDzFfiUHrIo HXiN8kgpxf8AnZ52j03RLZbW35qDGiVaQL/u8n9nlkeFlGQDpPN2oxXyC0l+t6iyFbmcKZJHPvHT iB9OPCniCFvLrzRNHG11aLGkhChpYggYHuD1I+jJIErZN5FhhtNU1Py9yj4+YtP+rzxr8QDAF1K9 OzYbQRur+S7iSexm0y+ZvW0tnBRwACisQnHf4tsBDLiex/lCwfyHbOBQNeaoQD2rqV1mTHkHT5fq PvZfkmDsVdirsVYZ5A1TS18geX7a7liVl0rTwySuq7m2j4bE9+2RZjETyTO/1/SIYICruUumKRmy /eMVXYlvBB4nbI8Qb44JMQ83nyvZstzqUFuwvHjWxvbCMpcRtxArLIux38BgNFyoRIDVr5njstYh 0aW5bUZrhA0D+p6rB+nolgFAag5b+PXI2E8KeyXMtzayLAHSNTweSgNJB9pN96j2wgoICC1G3163 s+du/wBZgZeE4cLxETfbbrWooMSiJBLHJNZt4vLupwxu0bQ28piEhBK1FKqN/HIFtEXilrcOqqVZ vXlVTICB9kKwY5FK+zcNaXpYhSqcF3H2j9kfTkaZWl0SKsIZhQ9PpwLacaHNqSMGhXjFEno3LVAp ETUqanrv2w0yBTq2aGON4Vq8TANFU1+E9q+2BlYpK9TsvRl+topMJZVkXpUeO/hi1EbrbSa3trp0 WKsTEPGev07YplyWai8bz+swPPoCo3Cts5+hScIDFLrx1EiyIiyekvGJX3Esf7TGnb55NFp5oXly +NqHRnijYetfXHFSxi/lhIJwMWY+WtJsNGs3Ono9veSCkkrRh5KexbbFmEt8xwx3M1lBPczTszks GoCB4sBsPoxSQkWlvFp2v22qK5b6jd8Gau/pMaVPsOmLEeabsqW35kSBBJ9Tv6lxX9pvioP9iQcU vcPyhVF8h2ypUot5qgWvWg1K6pmVHk6nJ9R97L8LB2KuxV2KvGI7C9l/LPSHGlW+oSNp2m+ncRvW ZUFtEBWJKuSuVlz8UwAPchtXlHlT8nYNTjun07W7iOCMSOjF5vWQO1p6b/EgVW6ke+R4WXiXLyYD 5ffXvNlrN5divGtdQ04tfWcbHlUISs0Hjz514r1OJGzZKe6N8oaXqGjx6nqoikuTYoJ45uVWkdxy LoOrUG23hlSh6zpGsepptlr0ZMlrdQI0kQIf94dyaLXc1ycGVWnsST3Fq8znhDKOYDAmg/lp75Np Oxee+cdPXSVvbjirwX1u8alQfhJ3r7dMqlzboyeJlikSKpBdkJFD25bjAyXCTha3FI0/ePHTY74q pBTKDGDQAk17dcgqbaAmnm9ZNTkKW3D4ip2PzOTDIIy+udJW8jsbGVltCqtCxrX1DXnyPhsMiUps k1s0RsdSUSsQPSkH2SP8lujfRgVAT6Tc2y/YMccbepC1CSTSnFvahwxYyXQWySRmUvV23lqNtv2R 8+mSYlLZNJkikmkNuIxJWRFrUuo3MdOxbpixZ3oGgarewWkPrixggti84X4iVPRSBiqbaw8VhpwV pHljiP71gQD8j74soMK1C8Eurm7RwlvDapLGjqeQ5rVQ3vi2JJqrG2sTxYO9wPW5J2PKtD4HFiU9 vr6JtY0W9IpK1uGbxJqV5fhih7r+T5DeQrVh0N3qZH/cSusyo8nU5PqPvZhhYOxV2KuxV4H+Vy6/ Fp9he8BpdtJbW6Lfs4lRVjhVFJX9n1AK098rPN2UOGcQPJBfmP8AmHLfvJ5bvp7W6si8ZbU405GN 2oxmC1/49yeQH7R+DtkDPdsOERGyWflzokWn61qEOrTGwvIFjfR7tFq91MWK21xD/v5AByLDxxu9 2PCerJ/NOm3cUTa9qNoukeWYb1rm5gsJvVnvJZaRRsFH9zGoXgY/5gT3yMljKzSl+VmrW51rWPLi AC09X1tODtTjA5LRIvuIyuGDbJ6VYCa2KlqlCSD8VRQe2WBxix7z5Z3d/o90tunLmGEIHdqj+Fcr k3RfPN/GsdwUVeBgZkb/AFm2yDN15VVgQf7q/vPoxVS2KBKcAx2+/IKnWjaDp9yrSXl00C1jiRAt Q4Lda98mOTIQkeSe+ZfIttp2o8Yp2aM25lJYU2cdKeApimiOaUaTqVuQNLu2ElrIgFtIPtRuKiif PIyVN9G1iRa2cretBCfSZpd3L/yn/Y1xigw4llzc2tjqNIAZopKs4/ZjYCq/jkmPLZEWUzanexwy rGkXNZbh3JCrEpq7Ow6ADvhVlumX1hpYmEs8TxXI4xepHIkJ+U/fJMOIpN5x1W4NrFbkKkd44m5k U9SmQZ8bF7x2upLueRGRS0ce3QU2xVJ7qZheG0hHOOZgN/EbGuKpvaabd6nq1nCjGT6lGImVftgc zJT5fFir6G/KJAnkW3QCgW91RaHtTUroZlR5OpyfUfey/CwdirsVdirxHyX53vrTyZp2n3UEGqWQ sLZDFJSMBBCoCVA3IG1TlJnu7EYAYg+TEfzG8y+VNQ0CWxsdIbR72GaNYmjeNrVw55SFmpz5A1wc 2Qw8O5LvIN/f6rHBoUc7R69o0zXHlXU509VYyfhktHb7JjkC/AOgxtkYiiym6N3relyah5i0+PQv J+mygpo8xaO5u7yFi06Ka1KNKWIxYHcvPbrzW0Png+ZLFfTjublTHDTiohICC3oNv3QHX3yJbRB9 IabdQXdskigJG6LIiDcEkVJr7ZbFpnGki82jVUgdbf4vVUhCvRe5O3sMrkzx8w8I81aNFBqIvUQr DM3KQHu6mv68g2SYzJWSSV2P97J+vFKKtSqlSRWMGhB3O2LNO7QI9/FNDazPaKYyS9BGkvL7af5G Kr/Mt1K2o3UdvM81y/qGZl5sKFV2XtTFiUvSCyjNmIopnukVXZpFoBT+WmKFl3dD6xOy86lg9Y6b N9nf78VRFrJPfTppqD61dOVEcKA+o5J2Bp28caQZ8O73TyP+UelaTZLd62h1HWXUVUmkdurDa2oD RgehJGXwg4GXJxFncllYTwNayW8ElrwCpbFF4r8tsspq4S8T/Nzy7Y+VdQ0vVdOjZdKuGaKfT3qy 27EfaUsWp8sx5wc7TT72JJbW95osfpSB2+0W5UJ26kZS5M2PR3Mtvdo0QBnHNImA5AEk7nJBgOTO fKFtHpqi5cS3N9LvIUHQn9muFL2b8o2L+RrdipQte6oSrdRXUrrY/LMqPJ1OT6j72XYWDsVdirsV fM3lPRPMs/lm1CxxyW7QQyRIJ7ZpCjorLRIJZZRsejID4gZjyju7PHK4hJdduJNH1kvLZerPByW4 tZ4ykRjJ3EXqAc5R+03c4gJJKP03yvYQT22u6Xeu2nXiobaSG6FqY7tZCZEnZwQiwD9nq3UdcUA1 yTTzPreveYrwxTyQ6zb2N36Vra2lTDeytuFjUgNyaMpI/ucKY7B55rMEsGrS2c0QiurZkt5oT9lJ AB6if66tXlgpsjK3un5X+YZbjSX0r1OX1IBQz7kg9l70yQLDKLDK9VuWijCxUkhZeMkXE0B8cSGM Du871vyxca9pF6DGFv4Cz2UQ7BQW4r/rUpkKZSLx2aF0d4ZlKGLeRCKSrN/voe2BMS4M8fAirPXq eoPh9GBuZRoOnJrkqWtzex2cyURgJijyRA14yLSmLA3b0eK6tdBL2dpbw6locNust5fyqJRbMah4 TQBpFkoNh0yQDA2xrzSlrp1tLcaTZrcaheBCLeOMzxWkcoPph3VtjIASi9qGuHhYmRDDIPJPm2/5 RQaLfSE0aRmtyADWvqKeQ+HtiYrLOAHs/wCVH5cN5cc61qqk61cJ6cdko/3mQjizIpBoWXZt+mGE d3HnkMh5PUXaiDnu4H2VBrSnQ5e40Qba5qsZLIQsY5MPbFlbx/8A5yA1tH0uLRDGoDSiYt35V+18 8qm5GGNPEo7ue0mkWMlopCWBr1r3+nKSHKsory8pa85hWQAmoHTkT13xWL2HyeklxGFZR6iGhZ1q xNAa7ZILM09F/LAFfKIDfaGo6uD23/Sl3mQOTq8n1H3spwsHYq7FXYq+XIWe18v6LeQH6vPdWkEE T/YHqRxKORp1FBlJO7tMRjwhBeYfMeravYrp+oINTt4onlt5CP39tJwrDIs439Mt+yR0yLIgIbyH r1nZJd6Dr0AufL2stG0gK1SK5iFFnUg1Vj+144bYcLKdU806D5W0xrTy9K19r0XqelqcwDpbmY1b 0k+ECVVoEf8AZWg3piyEdt2L+Q/K175v1rncyt6aubi+uXNXlkmdmZ+f85atT4YhF09b1TQ30SWy u9JpCbZlibavqK3Vn6cvs5IBEp7Mza3mubVLiM/FLHzau68iP5fDCQ1g72xqGG4tHkPKsgaoPfrl UjTeBxJH5p/L7TPNUMuoaUywa/H/ALoqFWRv5iP5vfIruHlM+kXFvcSafdgQ38EnGaLrKB+0xXsK 98W1bp17bWUyStdReuW4QzqvJCgPfxPvivEGZx+e7mPUGKQRJps0EFsY3K8zLHz5zIf2RJyFdj0w 2vNOPyOtg9zq15fqjQOZLg243iPpAhSVPRhy2yyBaM45Keq/85A+YJJzFothb21rEzRA3BErNx9q pRchLIUR08fNINU/N78xLjeTUY7cEgqkEapVgf3YY1YkcqbYBlLPwI9z3CLV9RutTigjkjTTrRFe 8lZhz4ekX5M/hy6+2XRmS4s8YilGufmVpEVlqbC5j4wXiadVXB5cqDktP14ymzhgBFl4n+Y/mpPM 3mya5RT9UhFIFBpt/lda5UZEuTCAixKdyrj6stamgVt6DwyKkMh8vaY7ckFY56h+Fa+4xZRAex+T 1kSAk1WegJptVqUqPbJxC5IhmP5a8/8ACx57v+k9Y5E+P6Uu65eOTp5/UWTYWLsVdirsVfKEFy50 vTIUjkMcVjA6PKAVWQxKWZAT0OUT2dvgA4AVPVIzpvlcapJIsN55iuVijiFKLZQN8TDwHL4flgDA 7ljWn6bLxkkRj9SikMM5r8Cyj7HqdwlOrCuLIbJxqWn28WkxXzzxLZzlJLaGretcM0a8/hI2RWqg PXbJANcpyvYMi/Lnzdpvl2UrcW7C3np6gQlipBJofbfbAEyxl6N/jby/rqG0N0tkWBWF5Rt8vnkr YjHJE3HmuTy/psdvdlLon4ITbvXmOtWr0xMk+DJ5prn5jXV1dSi3/wBHJqvB2PQinUDrlRNt+MGL G4r/AFaWVZre5ui0Z4lYCeVB4VpU5Cyz2ZbceUtU1TyVeatq7iORJVeL4aXZoKASS/aII7ZM7MZT 4tmF3nl29SYwiBuTyA1ELJGQQDyQ04D6DgBY+GV11pKWtqUcCW99TkAH5OqLTgKCop1xZxHR6l+W Ecdp5I1i9mVhIls/Gvwbup2NPllkORasnMPIZOUkYdgremDQAcTua1JGVkNg2WM/ERs1Kkg1Irxp vUeOCkiW7M/Jn5jzaXqV3qGsxy6jps9t9RNstFElRxqdyasNqZMSphkx8QYjqWpwtW0s4nhhMr3C NOByZ3NVZgCQOHbIndlE0KUtNswXinl5PEUo3Dff3xYU19Tkubpo7eF3WNtuNK0r0xZEUGeeV/JW u3d1HLawSQxxcebuK1qKn7sWNjnb1Gy065sGeCVljcL6guG2oo2406dRkolIlxJ9+WEom8pCYHkJ NR1dw3jy1S7NcyBydVk+o+9lGFg7FXYq7FXx7Z3SzaVaCWRnEcEMHoqaNuqqKdqDKJ7u2wyqAVPP MYgvLaxkfmljZWmmwqA1P7pWuCnIABvUJ3O2AMaDflO5sHnhtrgLCssbW91J1K27gJNJHT4Wlovw ltsFuQNwmfm2xvvMHmNbi0kNytyI47F4kX0y6KFk4hKhAWBNMI3a5nhTmy/KLX2haOSIxlh+8lQ1 ZpP2lYdgvbHwyGoZ1j/k75i9JhGkjOrDjStaeODhLIZyFlt+V3mqS64y2s9xGopxmcg1/wAmlRjw lJ1BTay/LLzD9YEZsbe0TpzlLMw7VFAdx1GS8MsfHZpon5VWmnyW93NO93dwty3AVG/1h1w8DTxp j50tfW0q4t0LJdX7rCCF+BAB1A69MMqZwLCLH8ufKN5K0F1JfyXkK8Gna4YEuOrGH7K/IHK6beIp d/yrDQojJHZSXFweRDXC0Dq56hqn7K9u+Ckgm7KcXHqaP+U+pxKS1SsCykGpDOsRJ+RcZYBQY1cu bxqBla3Lx7hlCFyQFr16HftlXVuI6Nhrc8KuAY61KkHt2w018YBUYdL1G8uSLK1kuWr6qsOXAcd+ 22C2XFaI/wAPX8J9SWlpX+89V1Yg/wCTQk4ppGWGm308aWmmkvDcN+9uFB4Bf8mu+KDs9J8j/l5F ZXatFC9wrheUjHavctkgLRKQp63Le2Wi2HAlYwoBZVB8K9cny2cUYzOVvKPzL/Na2u9Nl061KIGf 7Y2kFNqbdshPdyY4uBnn5FuX/K/SnY1Zpb9ifEm/uTl8eQdXl+o+9nOSYOxV2KuxV8ZWxkextlho jehDR/dVGUHm7PH9I9yca/NpGsGO7W5lt9VjjFtqUUyn0bmKFBHHJA9OKu3Hp1GBl1S7yxayvZTU nSCY8ArlDKCiDi0fFAT23OAjdlA7U9c/KHQLK4W51WpFsZTDaxRo0aRuqLylCuASa7VGSg15Db1K KOK3UBU+zTk6ndz3Zhl5pxt0VJIg4caqG6nv92Cgx36qU3JJKxsQT0r0xICebV2yEK8qAgU3HX8M ioiHIIypkBNT9kE0xSwT8yfNKaNc6U8rsnKesy9fhG1RTrkZlyseILLMtrkcV5pc6M5XmYwQshBJ 2kB+y3scrBZmNe5PdH8qSTgTlWsayD1oj1fj9pv9lkxEuNk1FbBX83eUrbXPLV15ct3NisskTJMm 9AsySyV+hMtpohko2kmjfkZ5Hs7VIrq2e8uAoV5nccWp3CeOQ4Wyeck7Kt/+XvkzToXjttKgqRQN LSgrtjICmyBJYjqflzzfqNNM8v8ADStOiBEt1GFAdTsUK/aplJibbhIAI3R/yM0G1Pq6xM+o3rjl MzMQgr/KD1w8JR4rK9M0Dy1ap9Ujs0SMDltQbZPhCJSvkh/MXnny95R09Wt4vjYcEWhJJG2JkByW OEnm8d86/m1rWu847ZTZxCgZVYeFD375USXIj6RsweKVru4CStzkb4w0hxDE5OJ9R/kUpX8rtKU9 RLfg09r+4zKjydTk+o+9nOFg7FXYq7FXxRp1/bx2sJa4iCpGgaMuoaoUV2Jykg27HFOIA3dc6jaS zhmkje23aBOa1WU9S+/2a4KLM5I3zCdeVbvSlsv9IntIL68u2hjke4jRYYRGvqO4ZhxVnrQnGiiG SNncPbfLvmv8vtDsLTSrXXNNWGGJC7m9tyDI6hpN+f8AMckA1nID1T9PPnkMHl/iXSaHqDf23b/n plhaeILT+YfkGQM/+IdLVk2AN9b7/L95iEGQXN+YHkJ7YE+Y9JDnt9et6/8AJzCUCQa/5WD5BKhW 8xaUaf8AL9b/APVTIsuIKK/mP+X682fXtMan2VF5Aa/c+KmQeGfmp520TzD5gaO1uBNpUP8Adycw WD9ylD0rlcgXJBH84K/5d6fpc19azTecrbSdNhkWe6hnuooJZaH7HxuvYUxjFjlygRoF9Ax/mL+X ioEXzLpNAAATqFsdvpky5wCbd/ysX8uq/wDKSaRXx+v23/VTFQsf8w/y+LbeZdI2/wCX+2/6qYCl Itd/MfyFHWRtd0+eJaVEF1BK1a7UVXJO+QkNnLxSHexpvz38pwSNGrLLGn2XR1UGntXfIUW/ih3h fc/nP5Tmhj43cSvCfUb96nxD+Xrg37k+jvCEm/Nry8LZ4La6tWuShAlknQLX5lsd+5lAw7x83kfm fzHdaleSSXd1DOkTExrFKrLue1CcHCWRyQ7wk7ywhS3rR1YAlQ4PUfPHhLA5Y3zCO0yTTg6M91DE 9eNXZdh41rjwlkM0B1D6g/JHh/yrTTeDrKnr6hxkQgqw/SFzRlI7HMiPJ1WQ3InzZthYOxV2KuxV 2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2 KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2K uxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV//2V== ------=_NextPart_01C9063E.86025A90 Content-Location: file:///C:/C9DCB229/aref.ghazvini_files/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAALgAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQACgcHBwcHCgcHCg4JCAkOEAwKCgwQEw8PEA8PExIOEA8PEA4SEhUWFxYVEh0dHx8dHSkpKSkp Ly8vLy8vLy8vLwEKCQkKCwoNCwsNEA0ODRAUDg4ODhQXDw8RDw8XHRUSEhISFR0aHBcXFxwaICAd HSAgKCgmKCgvLy8vLy8vLy8v/8AAEQgBBADLAwEiAAIRAQMRAf/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAA AAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIG AnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPBUtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6Oz NhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dn d4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZqbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQID BQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEyobHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LC B3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp0+PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaW prbG1ub2R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq +v/aAAwDAQACEQMRAD8A7NmzZsVdmyNW/wCYXla7VWtZ7qdXAZDFp984YHoV42xrjW/MTymleVxc rTY10++FD/0jYqyfNkYH5i+UmXmtzclK05DT76levX6tm/5WL5SoD9ZuaE0B/R9918P95sVZPmyP 2/njy/d8jaG+uApo3paZqD0NK0PG1OIt+YXlVGKPPdKwNCp0++BB6dPq2KsmzZGP+VjeUq8frNzU dR9Qvq7UH/LN75R/MfyioBa6uACSATYX3UdR/vN2xVlGbIt/ysnyf/y1z79P9Avf+ybL/wCVj+UQ eJurio6j6he12/6NsVZRmyLD8yfJ7AMt3OQehFhe02NP+WbL/wCVj+Ufi/0q4+Ddv9Avtvn/AKNi rKM2Rg/mL5TEaym4uRE/2HOn33E/I/VqHKP5j+URWtzcCm5/0C+/7JsVZRmyKn8yvJyirXk4HvY3 v/ZNjv8AlZHlChb61cUBoT9QvaAnt/vNirKM2RweffLRiM4kvDCuzSDTb/gD7t9VpiX/ACsbyjWn 1m4qNiPqF91/6RsVZRmyMf8AKxfKR6XNz/3D77/smxaDz15dunaO1a9neP7ax6bfuVr/ADBbU0xV kObCX/Fel/741L/uE6l/2SYYadqNpqtot7ZMzQM0kf7yN4XDwu0MitHMqOpV0IIIxVFZs2bFXZs2 bFXjvkeULDY85CscNnE7daisSig4/Lvjbl2EsrIxVK1oDXvXeu2/emCPJFpOuhi8o0XKxhWLnQep SNancVoB9n9ePuordppG+shlKKYQKVDU35V64qoyJZ25jNqxk+y7cKlW4qKKB0298DpweKMQrxck nnLtVnau3HfbxOCNH1saZNy9IT2spMc8JUMeFTWlaEU5U2xK6jEryXVhAfqzufTh5MXQL+wVALU/ VirMvJ17CtpcWyJyS1BlMwHEmvI8CBvtxyFTXCXNw9xJXkxZyFFB8RNKr+vDHQ3UjUk+sSW6x2zO 7qKB+sg+Ib12phQlwJPSHQShR6oUgKpNSw/mqO2Koq0tWd2upkZLXkEmlqOTHtwB8abn+uVqhknk SiCO3jHp28YA/bNPjJrux74vfTIxmkgPqWtoVBm+04d6LBbrGhP2afFtuT1w90jyTfSxxy6hc/V6 fGI4xzlFR9ly3winXjvvirDZeYeqlCSS0kTKAOQbw70xWJXljYCLkQR/cxsasOx49CTnUrDy5o+n xLFHaJKabyTASMTShJLD9WGUUUcFVijWNK1ooCj6OI/Xirxd4HilDTiRHlFPjBWg25cgdtuuaSR4 41dlDSA8QGJbf7R69vwzst7Y2l7E0V3As6MKHkKmh2yG6/5Kgj02WfSDM1xCeYiZuXJP2lH0YqxO yuES1kW45iBnV0VSKBi1GPHwauGk2q6deaULJLMRyxqOEoAoKdxTqa4SQ3aqpLsoilBXm3yA5Hw/ hhjBdGytZLVbf1fS3EpFAgHw79tz74qlkvp8gqim4B5ePVhXGCvAq6FlQIDGzAjgP2OXbr2zTSmV VRyU+OnQD7XWo/tyiEYs0aseG7Ly8duu/X9WKsr0q0vr3ypOYgHDS8kjLUPBe1fFR0yM/uwzCRQj b0Kkgj28CCMmn5d3Hq6XdWi0PpTE7fapIBSo7U408cjXmKwjtL2SIVDtVY0J6FjUfZ+zsN64qq+X LpLbWLVXtTcL8USoByKlhRZHXv13OTjR9O1LS9Unb6lDHZ3/AMUjQuSI5FLUqH3oy06bVyHeRb/T rLV5G1CRY5Gi4xXDSBUDnZuQbfcDYnbJnd+dfL1nOsJuDOzNxY26mRU71dlqPuxVkQYAAE74T+VP +OXP/wBtLVv+6ld5G9b/ADDjiCLosDTlnUPNMPTQqD+wGIb78PfI9wLzy+LsKUFxe6nLxPUc9Qum p+OKshzZs2KuzZs2KvOvKKyL5DtpZABH9USopUkCNQrIP5vHCi6gitDNJbE3DTRIQTT4UP8AeUHj 2w58uz28PkSwt7ljJy0+KR7dSFcoVXiV3qN+h6YRzxfV2e4ZXWEotJGHxeCio+EUr9OKoVYbuYmS GBp3ZS8qBSab7kjGLJJEqPbXDCXojCgIBNSvz275LbfzBLpVurRwrJLJxJYsoGwrydgN6+2EcyaN qiXlw0hsNUeTlFAtDA69QEZRQcj49MVR+gvdTaLrtw78V9EALUVVgK/Af5VGwyN2zOsiMkRuwoLS IoLBRx+0zfjvkj8owS/ovXZ1iMrPEsSxMDuwB5Cp2NeWKaVo2pR6Te3t3ciGG3jZhDDx/eACrLI2 xoR8O52xVU8m+vb3UVvqFsAtwn1qOd1+J2Yckk8KBW3zoKsoFQKZzKPUZTp1vcwXFJJry3HwhiIS FSsKdaDgRscmV3fahOJV0xoLaC3+GS9uT8BYDoig/s9yTiqd1RiN8sgHY5yz/GXmWxunin1C1n4t 0RFkSlfsB42pXocmEmtaonlca2sET3RQO0QJKBSactgdx4YqyMgfdjHRQjDsVNfuzmcHm/zNfXRs /rdtbf5bBIgvI/AeUj0bp065NtKudaNbTVo4pi0fKG9tzWGWo3Vgd1/jiry9LWBhO5XjBHJJGGB+ yWLEfQSAMO52sYtHjFwG9e9iWditQrMp35YGsYikWr+vFGz26StMFbjuJk4LTsF4/d4YpJqT3ljp 1jFatJcWqjnMQKmo2AUVFN+pxVLbmxdLGOd40MEvJondqFt+hp/wuA2kAiEMHwbh5FPxUYbAcvA5 J9Qv00pY7L0Y3PpIKTIfTUtswFe59siqcElkdSKLUr0od6jrtQfPFWWeQLgNf3UD0/eJU9ftJ29+ ++B/OUtrNq1OPCS1Qo5JNW5AcQVB6dcDeVdQaLW7ZUJ4zAx8WFPhYMwI23FR2wT5wRJdTcKKOYwz CgFevfr44qx2EW7MnH905YA0HwFf5Ke+MkMifvAOEZC0HRxUEChr4jFUBlCtAeSyhgKqaVA3Y+B2 oDiLcRzRg/CPjxTjWjHq6mnI4qibCxgvrq1tKOWnkRFdhQgH7QPhtWmdT8nIseiuiV4rqGqha9aD UbsDID5RjjuNWW4VKJaAyyBjWhoQCxP2R4ZOfIc/1ny2lyOk15qUm2/2r+6b+OKsizZs2KuzZs2K vO/Kml3Fl5dttRuH5w3GmWTQbBqBYEJRqj+Y5IzcQPpKytbGaN0HONVHfvRtsLvy+1W21Xypp1i3 F5LSzt4pYz0KiNVBp9FPnh5qTTxaZOLKIyypGwSFaBiwB4qK7V9sVeeeZbi1muYWs4/Tj4gqpoU3 ZtuPZtt8KGJfcKWRQAtaLU1338MFS2uoR3AF3DJFcXAZ1jIAdSa8lVD2GICP1SfRXmsYAaEmvGrA Ekf8bGmKsj0pbmDyRqt5aNJG88xXamyBkjdkHyqK4UWECSSH9IX8ljpyuIbmZCQkhlFFjVR4/tE1 2ya6Xb2mp+To7OJ/Rhn5rzU9SJSx4E02JG2KT+W0uNKSwEaJwninWvxcmVhyZyKA1GKpRY6A1lqF ho8sxkHqtfrxUNA8cf7tDyJ5B6U6bYa6p5QTVtRNxqFy8tgp5x6enwIHpu9R3PXH6W5nvL/UiFEd vdPa20f2jGkaqjkbDjyYbLh6shkqKgDpTv8APFWLQ+QdMW3SB5JyqOXRi4DfEFHE8QPhHHvkmisb eKyWwSMfVUjEQjPTgBTicD3+q6dpojfULhbeOVxEjyHiDIeiqfHH3mt6RYKjXl7DAspCoXdfiJ8N ++KpJceRtNlRrePnFGZVmWVHpIpUMgQVqOPFqDwwx0ny/BosjfUJZVtpQOVk7c4lcH7cZb4l+g0w 3RgR47A1HTfwOYsPoxV55P5Z1u51XUYQ8NtBO3qSXDD4WR35R7LxFQdyPbL1HUNIXTJrXRJ3F1bG JJJuPplj9gFS+/7PzyQ+Y/V/SeiHkfqs100VxD+y9UZkLD2K5dtoGnvNqkV9F6kuqSmduS7Ko+GM I3YrSuKvO9Ti1M+jb3fJ3YmS2Vm+EBwSvBjVt6dCeuP1ey0+xjtIbaZp7t4gbxFPNVJ22249cU1q yvdPvJbHUi0ogqLZy1OUbVKlfu398qz0+1vNLnuGl4ToVC261qVXx/aYb9sVV/JFo8uuo6OQY42c mvI0BApv0BwZ5+ql9H6is6hVYsKVIPwrt33G+BfKFYfMUQQEGVWR6g0IpULsOo44L85vz1MLLTlG mwbavcUPYGv04qxdSOYlkBKb8QtC3bbiwpXvj/haJ+QVWZqlqmqcRT7Q8a/wzMXDljHx40pWop7+ P0nKY8CzEF0cbohO/I79qtv4Yqy6LTP0B5bub9gZ7i+VEAbaiMKDlTqo64ffltX/AAfaV6+vf9P+ Y25wJ5muFg0XT7dyqLMUEla7Kq1bbv8ALDHyDwPlqMx0KfW9R4kbCn1+6pSuKsjzZs2KuzZs2KvE PKWqzaOulagg2FrFHJGOrxlUBBP4jOrXF4XtItb0wGeNV5SwqKtJEPtKo/34O2cn0CxuLjQrSUxH 4bWNldQQeCKtfiO1SKHJR5P19tPuBptxy+o3BqsrkD0ZP8rwVvvxVlbwwateaXrdkEuoE5H1A1Co cbNT26EY3WIPLizONQhiE91GULMAGkWtePvvgHUBdeVbuTVbFPW0W5fnqFmKAwO3wtdRUrsf2lwD 5i0q61/0dZ0ef6/aThVWGgrDU0MsXQ/6wPTFW9V0vUovLem2GnIzzLM8oWE9a85IyTt2bx64OuvM t/pul27y2Uj3iKi3gl/dqlR1LDlWvtkhjEVhaRRSShUhRIhI5C/ZAXcn5ZC/M809/q6H1HuNFsgk k6QVYc13KuVFKn54qjtQuEstGbWbD6vHHdTerciBaepJIAgaRiTR1oAcVt9eitdOe9umEQRasSRu fbCCM6T5ijk05LR7e+gR54ooZCsTyv8AvFrHurb98LHjvNXtBp8C1lhJMqgVBdTT7O/4VxVFa75p fWbcackKR2pAlZ2KtKaVNQW+z9A6ZHkvGtmD28SssZjdllVZVJU9OXHce1MPD5R1eI/X9Qto7hEY crVSS7gH+dFNO2O0y20y/vBYyeXWjWYlVljllHEj2kRBirJvK/nWHXOFndp9V1IA/AoPpuF/lruv +qclSgnc96ZC9P8AIMmn6xa6lFdqLaB2lMfEhi1CtKnqKN3yZzSxwQvNIaJGpdq7CgFd8VS7zBq1 rotkt5cBXnLcLSNqVeY1px60oKk+2QnRPNmtSzVaT67szfGleCkcuQVOP3YjZa9GdUutV1aEXSXY drflWQQqfgQRr9la8QG6HErDzRPb3/1oW1tI78wyqoiIX7VBvv1+nFXStpOpyXN5ql9KsxJaKMUe OnHovWnxYXwwyRyolszAT0SOVk4hnbp8W+/y7YeW155Jvb5op7F7NLkArIxAjBNWIIU7DkMm9pa2 8dukM0URhjPK34Cqqp+yRt198VYD5ft5NM81xWt2I1kQtTieVSVboVPz64v51nWbVI44lBkhjIc1 B3rVaeBGSF9Q8qaXqbqIv9On2kZI2YgjoDtscjGuG2n1iV7pJTDuAIwqSbj7TAnkcVSB55KrzCgk ENvXkeo6Gg33GKQWbXt1b28YT1Jni4KTRuK/bDMCOgFcEXthHaLEkUy3CuPUjdFqDX9lz2ceGK6H aGfV9O9AVlWVHJahqq8qgU9sVTHzy5/TsUVQ62tvGFU78S3dfnTJT+W55eULVt97i/PxCjf723PU eOQvzM00/mDUZmY+lG/pGmx4oPwpXrk1/Lk18pWx8bi/71/4/rnvirKM2bNirs2bNirxvSAxsNFk hlLW8un2/qA0ajxxrDJHx27KOuIXts0MksNFSIMSyA7BGGyla7g96YtoMH1vyhbXoH77T4YRJx4g egyKKsA25BA67nriUyslst2qqxJ4eqTX4aEpxpXoQa4qzrydrMep2TaVfhDcwJwVDV/VgoFDEtXl T7JwoEs3kvWeEFToF8xIjcGkci9U70cdvEZHbe7ngkintmEF1bN+6NCBVuo23oRQUPbOiwzWHmrQ /UnUNHKOFyg2McqbEqTvVe2Kq7/ovzVpa1b1bR2BPVJEdezd1dehwQIdN0nTWSNFitIEJKKK/CBv 8yfxyDQ3t95M1T6rKoe0nbkVX7M0X+/U6mq9T4dMnLfUdbsVlgk9a1mFSIzTnT9lvDfFWL3Xm20E thb6TZqr+sEcsnExpU/uVVaEE0+QxLXJm8u65DqtrFSC/XlOp2VXHVR0oW64p5e0a6stYlfUYkQk sYyrepUmrfERX4gNj79MP/MWmQ6to80SCrIPUibjyo6+A7nFULaedtAngWWSYw1pVZFPw1/Z6YJb zXoCgE3sXuO9PuyFxeS5rtfUhlMZYrVJK8iN+vYHc0xHUfI93bA3DSwehGKyO54AeJLGiinhXFWc jzboTKBHdI7OBxRQak9aAAdcZe3Fprlrc6O0jxPcxlWK05RA/ZLHpv4Zy62MOnylLSUzOCfRm40+ JduSV6imGFleyIsiW7n1pJFVn36qOo60OKoOe2mtZAkyqjHkqyg1STizIJFbrTku9em2UYyVRnNA QoHFR3A7dTt0PTJBpmo2skBspoUuZIifqiuAoqA3P42pX1ABt44n5pHrfUtQS0a3ikT0iWQp02Xl QdulMVWalpMQ0+3vtBmN7EiEXYY/FGxNf3iDoK1G2HWgaV5hm06NbbUI3025RHh5CskY8AT2O+2A /J8trba6ILOUXNnd2p9UlCvpyR9fUrsdxxwbYebPL7TTaNDA9jZXDMEulbig9T7TrU/CC3Sm2Kse v7ia31q6ZpAs0c3FGRubK6U49Bt70xC/nvLmaa7uigE7CQSftNUnaPbsdj9OG2q+R7vTopbuGdZr S3Qt6rnjKwrzZm8aD78AaVcXE15bxRW31oW8gmMBFQFpRGNf4YqyLydo1tq2nXT6raAo0hFs7ghg CtGdK7g+Bw40Xy5DoV5NNz+sROAsLvu6H4ieXbpQVwNF5uuYNQXTtSsBZlqskiksnChOxpuflkmU JIiswoD8QXb5/hirENW8rLcXd3frKfq7K80kQFW5Ba8d/cAjB35bV/wdacjU+vf1I6V+u3OJeY5f MMDXX1SBV0z0/iuFoX+L7RpWooPAYI/Lun+FLfiar9Z1Ch6VH1658MVZNmzZsVdmzZsVeTeWbYWM elwnl6OoaZZPNQbGKWBVavTlxkb6MUgSVRc6A5YzekfQYgAGa2bmqJXajr+ODoLdH8neWtaj5Mun 2NtDepGKl7WSFElG38jANhbrkdxb3UepWzD1J0V4XJ5AvCQAUXsGDKaYqlCSCKX7bvEwNXLAgjdv iNDvTtth7oerQaFqvFS7aZfqguBJuY2/ZmIpvTwHbCm6iCyEiONfXQzbNRUB+Jl3puCeO+Oj9CW2 ECo8Vwm5WQ8qq2y8SleNMVZ7dWtvq4n0G/X05Yvis7iM7qrDkkinqAaUPY0yE6fqGr+UdWlhuEcA cVuLViOMqA09UO3cj7JHyw50W9eW3jCyCTUtLXiNvilsWb4oq92j2YHsMOdY0K1802C+s4j1CEFr WddqjqUbxXx8MVdfXb69osuo+WrgtcgfCBRWZtiYyHHwvTocrUVudM8nzM11KbySEKJCaOsj7AV6 9etcg9he3/lnUC1CsqSFLy1lPHmgJFD2FQOStht5y1+31uDTobNiltvcXVftrINljZe/j74qstvO OoWdqqQcLmUqKNLVKUHGhKHcgj6cKNS1fUNUc3GoStKnX0F2jVR14R1pv774DZa+nIoX4wG3JotP sg9q8cZLDKGVWJLSD1D4CvxfDT+OKuZUVg0o4UAqCajj9qoC0NB0pXFrFKSF0BoJU+ywNa7+Hbt3 xAAg82ozgEAGoIanYdfoPXBVmHVaIpK+onIjcrU/s08Tiq6WQiRlH74qf3TGoAHYDl/WuSbS9Zv2 tZdLvGS8Qrw9O7DOHcGp5tXZfDCK6uVLNb+gkcVu/PkzUrLy4FqV3BqD7YlbqsSEO/BXkUl1r8PH qymtCSMVRGq8YL0pDp7aejJ8duzNLEz7MzQuNuHEYAiCOsgcenG6c6A7lelF7fRkqsPME1uLeGaj Wqcg4kTkUUB25nvuCNxth2dB0HV1imeBFjhJZFQ8VJO3xfLFWH28Vnd6YbeaaefU4HQWFsHc0Q9U 4sSNlqcGeX9duPL0sljfoz2Kn+7qpeJ6cuQ8VPhkssvLukaXM15BHSZloJZG5cQNvgOQzzdZ2tvq hlspFaNkEsi1BVWOx+Lv/NTFU113zXpl6kKQQTzVqyPyMQDEUKGm5C9a5JfqejanbW7LdNKClIXW d1ZgRT+apOcwgihikRbxne1DBjx6lDuzx16+2H2haXFe6l6lhc+tb2j1YTAq4alVai7BWbfFU51V NR0ZYrC3up7iyu24KWq8kdOq+p1o3zw08iRiLy4kQ3Ed5qSg0p0v7odMTe+1uOzkV47e6njYq7oS FX3KtivkaWSfy8s0o4ySXupu6jszX90SPvxVkObNmxV2bNmxV5z+Wdyl55ai0ecepaNbRhe4UvGv qo1T4/ENsB3aBLBtIvoyZNGuGj5faLQSbRuSo8D9+JeV7iPS5PL91AWW01XTrSNyhognhiWCTmO+ 675JfNGnE3cd0ZxbQXUTW9zKB9mUAtBI3+T1Q/PFWO29vLfWaBo/VNmWilkBq68/jDSg7speo8Nu mFYcRSLxg406UqCrk0dTSnUb4O8s3UNnqf1S7jK2uox/VbnkSCGJLIxPfetPniet2bWN/c2ygQlW BYtWgWn94le2Krba7k0y+g1FEKtCSZozvzieiOEj6cSNxkutL8addTqXMlpNwurJuQp6MmzUov7J yH2SSXhFnbk/WQvL1Dxqqp71NAKCp+WCG1L6jbR2Ppx3EsbNHDMRyWJX3aOEA/EGO/gMVT7zkmi3 TwyTANqdAjJCwDmHqVkanwgGhB65Dp7hZ7h5gKEx8BTqgp8KciBRf9XFZmkQOWZpJZHB5EAtJUgF DTegpjYYIJi8l1y+r2hqQCAXZvsLviqHJZd2QfvVRq7E0qQBVlIO65Tx/EEkLwj7Dd1PhQsT9rBF xJOWBdwsY4itAVXZSAg/2O2IyPVlIpRgW9QDlUg0qVPQnFVhHqAyMVogAABLUAZuKrX4femCLdyr c2f94HTkwHE0B6tv9rEEJYl/UarA1Zl+FST9kbYLgVkURk1LyIiMDQ7nYfFirVyskNxPMic45Hko Wow5MaqWb7VfAnH21FjWkYEjARnlT4kA3+I1+L3AxG4mnMk0HMBGlBoy1HVgK03FOx6ZoWjLqFk6 UEfJakk9q+GKowmPhEApbiykEVXkGBZANyPhCmp7/TgrSdU+qmZ1JLLD8EJJ9IutOTke5PXAUXqs 7OahIuoG3xKaD1PpPbAEySpI5HJlJHJnAAYeBAP6sVZynmKRXQTygwRr8bGhd2IBK8QKcaeG9MK7 /SNO1OtzolyfrkhL/UZyQjg7cYW+0g36Vpkf9do4+SMUbjUSCm1duh/Xi8VzIZQ0FVkiC0kU8TTq ABvucVTW+8uazBpkF1cyxTC1iYCIkK0ak7CjU5UxNLLXrCxXVYGW3tXZaemSHep+FmjUbj54Me5s tfs1XVpWieEkF4q8o6dOa9Gr4YHtfMktlZT6Xbn1HNDbyyDlxSu5YH2HTFU9udO1vUY0T1BZQuFa 4mrwZu/LiNh9+G3kxVTRGRDVFv8AVAp26DULun2dsj2lreeaLd7ea+CQwfaKfEXb9k9enth95Ftx Z+XVtA3MW97qUXI9+F/dLX8MVZDmzZsVdmzZsVeN+XI21HypBZx73WmxW99b1PIcDGqSqo7Hau2d A06WLzBoMluKh+DQSCSpo6j4W2oSBXIF5Bb6uNLaSjRvbRxyUIVgk0a7e6+2SDQ2udB1ye0kYGNp fRnjrT4WP+j3KV7b8CPfFUiu4WtrkGc8bktUEBgUlRqs/XxHXDvXTBq+jW+uwr6lxbMsdx15Ag04 kDYCpqds3nWAQavHPTktxCAq1oQVb4qL37YU2uoSQ6NfWi1DXBSpFKlAfioevz8MVS9pVjBCN6fq Csp41rSh+F614g9u+P5RoxD0bZWUlK8kHVgwPH76nGrGIyOTkjeiMRTkD0p7ZbrJLIwVyqqAyqD8 TEihKgbVGKr2KzMqu3HkOcQoDxGwp3PXrXGxQ1UugK27MwbjsTXfKBHxsTTkpDNXYPx+0xH+V0xJ ZAhXcsVFWdmO9dxQdMVXSQq8SiEkKh51qOI4k1Xi21O1McoMwLcfT9KnJQtSUIp8e7VFPGuMLq3C R2Vgx+Km4FRstPltj4ploDGFKGhPLYBVP2eRxVQ9D4ats8YcsOR+IGgRVIJG1a44vEsIjYOjxFTu F2PL9puNScfMwdChUhwFdqVA3Ox9um5zeoCGjlCyI5JcrU/7eKogxxGWUyksoYsOoqFFeA3Ap7ZY itwiNAAXYig35KOuyqfprWuIqgePlCSz8jsVJpXp9/fwyouW45FWBHJkBAFT+x338MVRTlQjwslH ZgGIJNeR+fh4YC9Gb1jEjAGg49SK9uu2+SG88uS6fpkuoX1ysKoqG3hC1Z2Y7K4G9QOlMIjKppFy APLqB8RCdAv68VUX+DYMpBrVnIJqAQRTwwQlI2HBvj2NKAGh6dBSm/hiJ5CNl4AGSpRUFCzddz2z ENxNSwkFeR6A/s1P0ruMVR9vdNbkB+TEhkYAgB1FTtQChPth7beUbhS8sBivLO6hohbZ0r8Qf4uX xk9x4ZGIzwXjOpINRxpVdxTmO9RXJ35YMupadAWlaOCzlZYQjULqBQLJ7CuKu0G007RzeWgu0kvS QXicqoXaoA+zXBXkZ2l8vCRxRnvdTZgDXc6hdE7jG6xoWmXMcs8tsTMgMgaMkM7hSB8zTGfl4APK sAUcVF1qAC9KD69c7YqybNmzYq7NmzYq8a0+2jtNGs0RS081hp9wjA7Ij28fMsDTq2GuqzyTWdlr ij1LiHlp2oxAEcvhJTnTpyX4a++2VeQRr5R8q6gVYldPtoHddgK28bIX9hvi+if7mbG80OaYuZoS YUccSJF+KMLIN/hpXFU41+JdQ8uQ3yH1JbACVWpVvTK8XqPE7VyAQGs7H4SSDQ7cip3Yr03p4/dk 18nakZfX0udSIVVl4MN/5HFev35GdV0yTTNVuLKRFkWHi0THctEx5IWbp12xVTDKAp5gA1AZ0oGU HuPj8DjOaFeVAgPIIeO7sNwW6kfLKVY5W+IAlCGLqabKPsgHuuKIsTcpK1DN8ZBIrTooXtTx74qp SSURk+wvIMyD4Rx/yaAHY9sDxiAXLL1Cn4yq1ZQe59sXlBchnkHpdADUliRxNfDp1ykTjNIfVUrT g9DUmvsOwxVU+NSskZ7lUHgR41qp5Dpii2/PhRUkmlFaEgMS3ZAAo29ziJLRxMtAEBoprVgQF3/y RXvjRSNEYN9p6syj4ge58ffFW2F0FeIp6ciU5xMBGQKHqDWo+WMUuo5A9T3p9mtR0GCRueUzeorn krEEgndOanq3w7Y4xrymRwxBHxR1B28UYd8VchFHj5FCSQ1DQ1A2A8fCmHnk/RPr139duAGsrUBU DUUGVeqsvxD4O+R+KXq49R1UbKqguApA+z05E5Mz5fuLry7Z6ZBdfUnIE13GmzSF/wBgldxv1xVj mvazcX2rSvK3KOImJQrH0xxJB4ezL+PthWksJYKDy2JJps1TVtjsaGvzy7mA21zLatIvGCQRkqta kbU/ytsYlY+Eig+tsq1pUEDcmnQUOKoiuyyBqiTYAmq0BqPtU2K4yZ5JqqBU8QyhmqPi7/Oo6Y2r iUgORvQsaEUG4ovhXriwgR7UmXnzboq9WFei0/XiqgqHiY+TB1FK12bY1r4VBptkr8oT3FvSK3AM RcmaCvxKp/bJ8P8APwyLsrHjIKnxDVaoG256dMkPl+GWS6jLTyxNdF4nA2KhaOOLdd+hxVlGr+Yt O02P05gZrhtooUHxlh+rK8jyGXy+JTGYTJe6mxibqldQujwPy6YSecLQWWoabfwmkisKlhyqyEMP pP6sO/I8zXPl4XDgB5r3U5GA3FW1C6Y0+/FWQ5s2bFXZs2bFXnul8778sLJHFZbayt5EFT0jVQle /wBnfCTQL2W1vobscPSRhzZyVABrzLdy3gdz9GHH5bXayaFbaRcHmfqMckTEbmKRaMj/AOq32fbC K/spdNvXt33M4MyLJuDx5L6Zp2I74qn+rsmgea4tQpxs7oGWTjUlg/7uQV5UPxfF1wp8x3Lz63PN CqyovFEctVTGg2K8SSOu+SjU7E6n5btriNS91p6Jc24r9rio5o3iCtfpyDzW7wgu7OrSsHWM/CGD 7lqYqvgieiU4tG61B3BNDRfhViD+unhic8PpoHI/eFz8KGrCmxIJxNQSS0bFStC8YBPEqaBwfbbF 5OazemADVmfqAFI+IMQOte+KocJNHyBZftB2ry3dm+19penL7sciFZatQvyoacSKdwwoVNBiZiMz lQfTIB9SN+nE1Wo/4HbFViPpFeJQAfaICjkehX+Y0xVqRuJaRWD1AjXipVVFP8v1Due1cyb8mkak qq3o8m+Lc/FXjsB4DHtAr89y4Zl5UYKQ46/RictY2KQNVlJrShk4jbfuQcVXBqcW4lQlKEN8RWn7 B8KkbY8SLHSVWditfRooPxHt0ah37DE5Y51iiLGvNia9Cu/JNu2wxwdFaWR/srRlcOCXI+KlD03x VOPKsVvPq1tBcMUMZaSMcePKRB9kqwpUVO/tkk84axDptu9naHhqVwg5TKtSkZJ+JjT7XgMKtZS4 0o2Gt2XBZbqAKCQKpK8deQTpx49T4jCDS9I1bzDczSLK4YD1Lm7mBWMOTv8AF+1iqD+KS3IWR2J3 kZmDV9+lfni/J14yShwtBV2oC+w2A+0T88SmiEU8kRdXmifhJIjfCyitONfauKoS6hblqFuLFgAS KD7sVdEzM1Qu9aKBsVH7PVutOvTFvX9RFHbwpRhUnj05UPtjGtVmYnmV+IA7U5UodvfF2ieOgkXl 6oAUjrQkk0PfftiqGKFQrkn0w1VQgAsQD8NAN9/HDzRHnOo2pq/BHrUoAlOArF8PTxrgNvSCLIZA GiQhEccAz1pVx4CuOi9eCNbWGRXYN60c4f7R3Kkg9iexxVkGpCa+1pBqgcWkH9yIfs8m6Bz15e2G 3kmJYdBMKghY77U0ANK0XULob0wg0CaPWbpWvrib9JhvVeErxXgo40Rhtki8oU/Q8lBQfpHVaDw/ 3I3eKp5mzZsVdmzZsVeWeQkMWnaHd+oFjSH07mQ16PHG0aliem9KYc+abB75Jfqy8ryzPqqqmjvE RRl4t1p27YR+VLcz+VrdreQNPFaQSG1YfDKqxo3yqpU/dkxX0Gv9O1AESLfwG3eRfssaCRTXsKrT FUt8m6ibqSaArxh3rG++42bovwq3XiSf4ZH9a0xbLUprNHLgNyiY1ICMCwQ0NCR49sPksIbC5D3M bwNFI7R3ULcCVRmMSTJ+1VTx5ZHL13uby4vJEJldjKrV5UJNOPhxPbFUGZWr6ZHNlHVuyluvIbHr 445UUD4yHXYFqcQOJ+Cjct/kM3CQ1mCgOteCdDsSpXn0AFOmOgb1GUU/b+FKkMvfevX6MVUwYFFW KlgeJC9aUHXr149sUTgyxAsaVaoIIJTryII8MbNGY5ynEIm6kAKdj2B7fDv9OJTH0j6SUJc7SHeg OwHL3xVXupYSr2sbcl5Cj7k0Vf2hTpWhr2xCH4ZhLElUXke1QAOvQUB65YR1UmPlEiUDIQGWgG6A dxyONVbo/F6oV1pGlR9nff3+jFUbp+ry2V0jrQwtRZY2QSD0/skAS9x7Yb+ZdLtVtDrelBJtNlA9 cxsSYz0LL7HuO3hkblj4gVdnepBHRTuATt2K/wAMkPky4v5bqewiAkspkL3UEhpxrt6iH+Y9DiqV XetT3FtYWdzJGRbEmKZloeAIohbodtthXxxO/wBU1W8j9N5lhhlAEVvABFGFJ+yyp9o+9clt1r3l aysxZLAt9JbBliQRFlD/AGaO56e5yHy/6RI7ELHvzKp9gbAFFI8MVUlESRLBCwuJkYoUKH3YVb7J 4kdAPpy4U9Sdo5SUVhUFtmp7t7/j4YrKROw4s8agBhHsCeO3fscdV2J4gNIQGlJrsfAU9umKrQAC I1DchvyDVWvieQ/V88cJJLkenHIdkV5ABQA1JoB3p4D7sT+ruD6zqxU/aWpLBT1ap9yDi8kcIeIH 4CwG/wBmoA/WOvyxVUgf9zLLIA/AERhvs9P2id6Ab0PftjLS+i+u24nSsMjhZqrHT02+Isy+HL32 xt1IYoJEt5TcB6cgRxrUV5fhTbtiFjFJNdwxmJpZOQaGEdZOPF+Br+zir0uz0m0hkee1Qq8m7tUc TtsFA2GX5O/44z/9tDVff/pY3eXpsd8siz3UwDFAJLVaFFbqDy67DbN5RIbSJWGwOo6qQD1/46N3 iqeZs2bFXZs2bFXk3l1pbfRNOu7c8Rb2VrM7NWP+7ijJPDl8a/GRyC5Lb+1laCCXT4zLEt1bXtuq fZUOwEqqFYUHFifDCfyrLpdv5Y0sRwm8uZLK3RhM1UEhgV/TAP7O3bwySWlxdXtknqfuJGUpxg+w aigK+FO2Kr/MQY6ZJFEqtdzgJFEWVXf4gTxDMtaddjkEurTU9MQiW3mi+0Nh8AFPtclNPemNglvQ ZbaSvp8h66u3IllNHkUv9luQBphjp3mPWrPjbvIt3C7OVFyK7AbJ6gxVJYmgul9VnBPUpXgCSTyO 9CdvbF43SF9gKqOaty5IorQjkAN6dMNZtZ0edq3+hKXAoskDKK07Edvpx8OseX4YTHpmjBpCtDHI R36g98VSO54o7IkYMiCisXUEgheRBPVsRitikpt0qtzLsIwC0h33K0XcDww3kmtjbSWltotpCspI 9SNyxVvHx/ZGA1vLiK3MNuqQpcgxSzoD67KOvKQ7qPlirVraWMcnCe441biYUU8h14FX5n7XvXKn oZarE8Zp6aKDzUr3EjEL8WPEMdvCglJHpoI/UqOIWlKk/a/a64w7q00jfZpEeLUWh6bt1an7WKqE dvEiu7hkLAIzblqEclH2iQppQk++TXyXawwaddXyb3TEo5JUnjGPgGw8Micr8gHWQL6YYBSaHlXo W/a3oMGaPrN1p1tdpGyy28y/vOPw+k7rQSAdQpxVD2EmiAyXmrK19dM7vHZBeMZYktXrQUG3euGT a9ZyIUTSrVUIKxMWUkNSnZD26HCFISvHktfRAZgSdm6U5Dr03r0rlAAP+8XjGAyoP5gNlbb9XXFV 6rIrMsYFQvEmlVBO68dvnvi0cJ5cpAVnTdyhG3Dr8PTk1MTkJiCyRgs67M7EgV7UXwGNuL6SFniq xcIKsCPbpTFUaLUPGzW0qmUsX5sV5KTRqPQYFlKxzcY09Almk5NRXBI/bPXqdhTHQTAlUkJDsRWp HL/JavvjJ0IrNHw5CiFK1pQ1rx8MVUgU5ANMEjY1JqBViN+dF/zGGvlpEj1WB5kKhVf0XDAD1W7G lK7HCl2kaKvFXFW9NQB26lWO/XJV5K0yOS4l1C4AL24WKFeoUmrc6/LbFWSQQhbowhD8KiRnboSe 1cT8oqF0mVR0XUdVA+jUbvDXgakqaNhV5Sr+ipq9f0lq1f8AuI3eKp3mzZsVdmzZsVeaeTDcDyjp 3oBGmSOJoa0LNSJKqAx6/F9OGulaxIBSchlqyqyAIEatODfykHB3kySwvfKOjIDHP6NhaLIlQSrr DHWvga4cRaTpscvrxQIr8jJyX+Yih9sVYVq0VhqV1fvZRhb+0K3DVYfvomFJHVOo4N9o4QKYpKlK xxMWUMjCnIqa/arv9Odckt7dmDvGvJagGgrQ9RXwpkNufJ9+LmZLQxm0BLwhiRsTyEZp4Hp2xVjL lRA0IoxOxV0Ip8XGpP7XvT38MUt1njjaZuYMakBjRlVem/WntvlvGqs3rJJGQeMig0KtU1+Lx+Cm WknCQiNiq9+ZqBttv2piq4XEJWNEI5JVl6g1A/aJ5UrTEgJCgYuAPiABBIHEftOtQ3jtvlukhDTS sXUgEGm7Gg+Ig9q064mqwRrVzQgjmx2Wp8B1J8cVRZZJEBZQSeUfIcSxao3Vd+zbVriQgT02miZS 9GJ5jdSopwdTv864p9YiRyYz6jEkHmvwsmxpy7E0H4YkzBHaJQef96xBGxrWtD1+eKqKRvGzVjVg VBKkgVLN1V+tfoGOtrl0S5Nuw/0njGWZBXiNwOJ3Phsc3FGK+kYzJGG5Fqq3IkGQrT9o5XNBwjVa UFWoPhr0rXucVWKCq0jDMWZyJF/aDb/Z3ofmcv15CVWWjq29FUnh/LUcepxe0sZbkerAi+mAxLE0 VvAjvtTocZ6Xo+kGlLSsxUHjQA/aPIn9rFVOOeTmI5lDBWqyx9d+S9jsD4HBEM8SK8dwVkRn4sZA FFeoIoMV4Wl1b8LiMyKtfRMQoy7/ABMWPU1PTEGhSL1JlYNF0EZoWUb777Yq3LBKeE0AE8VKgEjm CDWlVp8O1fH2xEzRhgQhjkFRwpUmp2Cty+LbKBhkSGINwlQ/u+FQDsSGp9O9dsWlhe6mhjMxCytR pVAc0Yj4kUd69MVWI8L/ABrxjkjPB22DDcGlCQMn3lS1W10WKQj45yZX67k7Dr4ADBi6Xp0Vl9RF ujW5FHQqKkkbsffFoIIrez+rWw4RxJxiXwA6D6MVRClmPyws8p/8cqb/ALaWrf8AdRu8EWUzSkSM aCnxD36YH8p/8cqb/tpat/3UbvFU6zZs2KuzZs2KvGvLMRuNL002Zo5tYAVjZllaRI1BUgceQpv1 w9ax80adctd2rSMsxqTAzTRDb7LLQkU7/D9OF3lq0k/Q+kywErytLYo1V+Cb0kHwmnwcgOuKzPeJ ytZrqRIBK3KNZQodmG4env1rirI9M1++nULcXEKKoChpQ3JiK1+yuHdtq1rcTraw+pJKBuwUovuf iyP6dcaRqREF5bx2spCxx+i3Inbl9oeOG0eh3tk5nsbv1Aq/BDcD4a1qBVegxVFX+gaffTrdyK0c 6gglGorVG3qLQg0yNnydq0iTN6kMMhJZATyVmGwJ+HbbJhZSXUkIN5CIJlADKG5qf9U+GCaYq8qv bPU9NaSG+DRchQkLyRht8aMFZaVIFDicSvGf2DFsOIFeFOreFc6u8SSLwkAdTsVYVBHvXIzqfk2C WUT6WUtQd5YgtOR7cW/ZxVhhurWKoZVDO3xKynai1Dc0+EHflv18csRRSEFEDMQeBUPRj896N86Z JLPQtRs+TXenRzqV5NIJxVeI4gUpT3OAbjU5Z3rESIAQsaoQDsfi+LqScVS2PTZrkoAQNucyqAWV SeJUA78h8hhkbGytJIvVaqlOS8vhcMR/u0kMq/LL024d9RjgQkNEAJnX/LLMysT9HTK1iVorwqXK iJwURem23ELiqt9a9JgbaIv6ag+qp+Mgfs0Pwt9+ItLb3clGCwmJTyZvhPhRhxAB5fhicCsGiMpq 1G5HuteqBvauVICI+b8aAkCp2PseVeXzOKqAtZIWf1UFXXkkisAOVaCocgD2wK6sxkdCQ3EqAyj4 iPtV6N1wRMfrIDMC0irxXiSFCdain2iKVpgWZGZJEli3pRaMFpTsGHTrirklVkVuKxy0py2QEHip 2enTriLM6Sh4mCSB1RSD0daAUAB6HA9xzji5svw8uLAitTxpx37DxyrYymZPiIePcShuKBtm+bHf vir1mxF79WRdSMZuAAWaKtOneo64x5vTmozkREcOAHUnvhd5TvtVv4J5dQbnGknC3coE+EDcjj9p ffDuWAMFYHcdjiqAmSSzcTwjjB/uyldvfGeTJPV0NpQa87/VGr89QujhuAGHFt6/SMK/KKhNJlRe i6jqoHyGo3eKp3mzZsVdmzZsVYN5dTXNJ0Sx0278u3jzWtvFDJJFJp1C8aKhKlr4E9NiRiMmmXTu xHlm+4O5lb97p4bkepqNQyf5sVedPpeqgcLfyxeRopBWlxYqSB+yaX2ww30/UPNFkscT6BfSwUId TLYckr04Mb88vpyXZsVST9Oap/1Lmpf8jNN/7yOb9Oap/wBS5qX/ACM03/vI4d5sVST9Oap/1Lmp D/npp3/eRyv03qtajy5qXv8AvNO/7yOHmbFUj/TeqV/5RvUjXrWXTv8AvI5G9Zttdu5Y20zy3d2y ISWrNp4LE71ot6aUPvnQM2KvNbLTvM0N9Fcz6FfemrFpVW4sG5DsPivBXfEbjSvNs9zJcjQ7sOZm eMmewJCFqgH/AEwds6hmxV5s1p5ubdtCu2O1CZ7D4afy/wCmVxsOm+ZVj9Oby/dNWtT61gTtUL/x +iu2dLzYq8ubQfMPAsmiXxmYjrNYBaAcQNr7w9sS/QXm0oqHR7xl+0UM1gACDVQtL2vEe+dWzYq8 ok8ueYJirzeXrsyKPh4z2QAYmpYf6d1zDy/5ljb93oF0VpQlp7AH6f8ATG2OdXzYqxHRrnWtN06G zl8u35eKu6zaeVG9QFrfqaYP/S+qkgny5qVB29XTv+8hh/mxVIRrGqhuS+XdS+Xqad/3kcX8sW93 baUVvoGtJ5ru/uTBIyM6Jc3lxcxhjC8iV4SCtGOG+bFXZs2bFXZs2bFXZs2bFXZs2bFXZs2bFXZs 2bFXZs2bFXZs2bFXZs2bFXZs2bFXZs2bFXZs2bFXZs2bFXZs2bFX/9l= ------=_NextPart_01C9063E.86025A90 Content-Location: file:///C:/C9DCB229/aref.ghazvini_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C9063E.86025A90--