دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس با سردبیر > perslit@gmail.com بایگانی پیوندکده سیاسی  بیانیه ها و برنامه ها کتابخانه صدا و ویدئو ادبیات بومی هنر داستان شعر

شاعرانی که زن به شمار آمده اند
احمد گلچین معانی

 


(بخش نخست)
 تذكره نویسی ظاهرن كاریست كه مایه نمی ‌خواهد،همچنان كه از قرن ها پیش تا كنون عده ای بی ‌مایه دست بدین كار زده ‌اند و عده‌ ای دیگر نسنجیده به گفته ی آنان اعتماد كرده و استناد جسته‌ اند، ولی اگر بنا باشد كه كسی یك تذكره ی سودمند و درخور اعتماد بنویسد افزون بر اسباب جمع، اطلاعات و معلومات زیادی هم درین زمینه باید كسب كرده باشد.
درباره ی روش كار تذكره ‌نویسان و ارزیابی اثر هر یك از ایشان آن چه به نظر بنده رسیده است، در دو مجلد «تاریخ تذكره‌ های فارسی» نوشته ‌ام و درین مختصر اجمالن عرض می ‌كنم این كه پژوهشگران برای آگاهی یافتن از احوال و آثار هر شاعری ناگزیرند دیوان او را از آغاز تا انجام بخوانند.
كسانی كه تذكره ی عمومی نوشته ‌اند غالبن درباره ی شاعران پیش از خود اطلاعات دقیقی در اختیار ما نگذاشته ‌اند. هر یك از عبارت های زیر به اصطلاح ترجمه ی حال شاعریست كه صاحب ریاض ‌الشعراء زحمت نگارش آن را به خود داده است:
ناقد هروی دهانش كج بوده.
ملانثاری تونی در ریاضی ریاضت بسیار كشیده.
ناقد گیلانی راست.
مولانا نجمی شاعر بوده.
ندیمی بدخشانی در هند بوده.
مولانا ضیاء نزهتی راست.
و در زیر  نام شاعران فخری تخلص نوشته است:
فخری بغدادی راست.
فخری دیگری بوده كه این دو بیت اوراست.
فخری دیگری بوده كه صاحب این رباعی است.
مولانا فخری كاشفی ولد مولانا حسین واعظ سبزواریست.
(این یك نامش علی و لقبش فخرالدین و تخلصش صفی بوده است، بنابراین در حرف صاد بایستی ذكر می شد).
فخری بنارسی از شاعران هندوستان بوده به اقسام سخن قادر.
مولانا فخری از شاعران هندوستان بوده و به اقسام سخن قادر.
مولانا فخری از سخنوران مملكت هندوستان بوده و صاحب دیوانست، غالبن كه همان فخری اولست، (شعرهایی را كه در زیر نام فخری اخیر درج كرده از فخری هروی است).
و در بخش شاعران معاصر خود نیز خالی از حب و بغض نبوده ‌اند، بدین معنی كه اگر با صاحب ترجمه دوستی داشته و با هم معاصر و محشور بوده ‌اند چندان درباره ‌اش غلو كرده‌اند كه دریافت حقیقت از خلال الفاظ تملق‌آمیز ایشان دشوار شده است، و چنان چه از وی كدورت خاطری داشته‌اند، در ترجمه ی حال او آن چنان از راه صواب منحرف شده‌اند كه نوشته ی آنان باعث گمراهی دیگران شده است.
بد نیست كه برای نمونه بخشی از دو ترجمه به قلم یك تذكره ‌نویس را بیاورم:
«كامل رشید، فاضل سعید،علامه ی علمای زمان،فهّامه ی فضلای دوران،سر دفتر افاضل كامكار، برگزیده ی اكابر نامدار،افصح فصحای عرصه ی سخندانی،ابلغ بلغای كشور معانی،مولانا حزنی اصفهانی،نام وی تقی‌الدین محمد است والحق دستور فضلا و شعرا،استاد علما و عرفاست،نهال گلشن كمالات ازرشحات سحاب طبعش چون نخل قد دلبران شاداب و سیراب،سراب بادیه ی دانش و حالات از فیض قطرات فطرتش چون گوهر دیده ی عشاق خوشاب و پرآب،گوهر وجودش در درج ادراك، چون گوهر یتیم یگانه،اختر عروجش در برج افلاك چون تابش خورشید در میانه،دانشمندی متبحر در غایت تنقیح، متتبعی متصرف در نهایت توضیح، غوامض رسوم و عقاید علوم در مرآت خاطرش كه جام گیتی ‌نما بود با حسن وجهی جلوه‌ كردی،حل عقده ی ما لاینحل مشكلات علمی و دقت خیالی جز بسرانگشت خامه ی ادراكش كه گرهگشای مدرّس عقل بود در مدرس بیان نگشودی… الخ».
همین تذكره ‌نویس كه تقی‌الدین محمد اوحدی مؤلف عرفات ‌العاشقین باشد در ترجمه ی حال عتابی تكّلو كه شاعری عالم و عارف و زاهد بوده است چنین می‌نویسد:
«در طفولیت هر دو چشمش از آبله قصوری بهم رسانیده، اما یكی در اصل بحدقه خشك شده، و وی اشعار بسیار گفته حاصل مزرعه ی طبعش از كشته و ناكشته بسیارست اعم از نارسیده و رسیده و سخنان خوب هم در كلام وی وافی، فرهاد و شیرینی باتمام رسانیده و از هر كتاب چند بیت گفته در پیش داشت، الحق بغایت بی ‌حیا، نادره‌ گو، متهتّك، همیشه در همه فنی رندانه زیستی… الخ».
ناگفته نماند كه چنان چه از پاره‌ای غقلت های مؤلف عرفات بگذریم تذكره ی عظیم او از تذكره‌ های عمومی خوب به شمار می رود.
برخی از تذكره ‌نویسان بی ‌مایه كه از جُنگ ها و بیاض‌ ها بیش تر استفاده كرده‌اند و از منابع عمده و اصیل كم تر، اگر به نام هایی از قبیل: حجابی، همدمی، عصمت، و مانند این ها برخورده ‌اند، در نتیجه ی بی‌اطلاعی و كم تتبعی آنان را زن پنداشته ‌اند و در عالم خیال حسن و جمال و غنج و دلال هم به ایشان ارزانی داشته‌ اند.
بدبختانه این غلط‌كاری ها در طی قرون و اعصار از تذكره ‌ای به تذكره ی دیگر راه یافته است و اصلاح شدنی هم نیست.
اکنون شاعرانی را كه تذكره‌ نویسان به مناسبت تخلصشان زن پنداشته ‌اند با ذكر مأخذ معرفی می‌ كنم:
1
حجابی گلپایگانی
در تذكره ی روز روشن (برگ ۱٦۷) آمده است كه: «حجابی جربادقانی از زمره ی اناث بود و در حسن صورت و موزونی طبیعت شهره ی آفاق.
حفظ  ناموس  تو  شد مانع رسوایی من / ورنه مجنون تو رسواتر ازین میبایست
*   *   *          
به عمر‌ خویش ‌كسی‌ كز تو یك‌ سخن ‌نشنود / اگر كند گله‌ ای از تو، شرمسار تو نیست» (۲)
در تذكره ی اختر تابان (برگ ۱۳) آمده است كه:
«حجابی جربادقانیه شعر به آب و تاب می گفت، تو گویی گوهر می سفت، قولها… الخ».
محمد حسنخان اعتمادالسطنه در تذكره ی "خیرات حسان" كه ترجمه ی كتاب "مشاهیرالنساء" تألیف محمد ذهنی افندی است و اضافاتی هم از خود وی دارد (ج ۱ برگ ۹۹) می نویسد:
«حجابی از نسوان گلپایگان و شاعره ‌ای صبیح ‌المنظر بوده… الخ».
در تذكره ‌الخواتین كه به خود نسبت دادن خیرات حسان است به تردستی میرزامحمد ملك ‌الكتاب شیرازی، ذكر حجابی با همان عبارت در (برگ ۸۸) آمده است.
مرحوم مشیر سلیمی در تذكره ی زنان سخنور (ج ۱ برگ ۱٦۸) و آقای كشاورز صدر در كتاب از رابعه تا پروین (یرگ ۱۰۹) نیز نام حجابی را در شمار زنان سخنور آورده و با تردید تذكار داده‌ اند كه: مؤلف عرفات ‌العاشقین او را در شمار مردان دانسته است و مولانا حجابی نوشته است.
ماگه ی رحمانی افغانی در تذكره ی "پرده ‌نشینان سخن گوی" (برگ ۸۷) ذیل نام حجابی از شاعرات مجهول ‌الزمان می نویسد:
«این شاعره از گلپایگان است و در سرودن اشعار مهارت به سزا داشت، دو بیت ذیل را در تذكره ها به نام او آورده ‌اند…الخ».
آقای شیخ ذبیح محلاتی نیز در كتاب "ریاحین ‌الشریعه" (ج ۴ برگ های ۱۴۰-۱۴۱) عبارت خیرات حسان را نقل كرده است.
تقی‌الدین اوحدی صاحب تذكره ی "عرفات‌العاشقین" (تالیف شده در ۱۰۲۲-۱۰۲۴ هـ .ق) از حجابی اطلاع زیادی در دست نداشته، چنان كه نوشته است:
«محرم پرده ی بی ‌حجابی مولانا حجابی مولد و منشاء وی جربادقانست، خوش طبیعت خوش كلام و دو سه حجابی دیگر بوده و هستند و این شعر اوراست….الخ» (۳)
تنها تذكره ‌نویسی كه با این شاعر معاصر بوده و ترجمه ی حال دقیقی از وی به قلم آورده است، تقی‌الدین محمد ذكری كاشانی صاحب خلاصه ‌الشعار و زبده ‌الافكار است كه در خاتمه ی آن كتاب كه مخصوص معاصرانست، ضمن پیوست دوم از اصل دهم چنین نوشته است:
«مولانا حجابی – اصل وی از قصبه ی جرفادقان است و از جمله شاعران نورسیده ی این زمان، در اوایل حال كه به حسن صورت و صفای طلعت آراسته بود، و دل های اهل ذوق را به خود رام ساخته، اقوال و افعالش مقبول می نمود، و در آن اثناء به واسطه ی موزونیت به شعر گفتن می ‌پرداخت، و با وجود حالت معشوقی ابیات عاشقانه از بحر خاطر به ساحل ظهور می ‌انداخت چنانچه بیتی چند مستعدان از منظومات وی در سفاین خود ثبت نمودند.
آخرالامر به واسطه ی وقوف در عمل دیوان،به مصاحبت و ملازمت سلاطین تركمان افتاد،و نزد عمده ‌الامراء ابوالمعصوم سلطان كه یكی از خویشان نزدیك پادشاه جمجاه ابوالمؤید سلطان محمد پادشاه بود(۴)راه تقرّب یافته وزیر سلطان مشارالیه گردید،چون الكای جرفادقان به تیول وی مقرر بود،رتق و فتق مهمات دیوان و تصدی محصولات و مستغلات سركار نواب سلطانی باو مفوّض و مرجوع شد.
القصه مولانا به واسطه ی جمع مال و حرص اموال، دل رعایا و تركانی را كه در آن نواحی ساكنند از خود رنجانید، و در اندك زمانی مضرّت بسیار به ایشان رسانید، مجملن چون به اندك چیزی قناعت نمی كرد و طلب مرتبه ی زیاد از حد می نمود، آن جماعت تاب تسلط وی نیاوردند، و به امر یكی از اكابر طغائیه او را به زخم تیغ جان ‌ستان از پای درآورده همراه پیك اجل ساختند، و كان ذلك فی شهور سنه ثمان و ثمانین و تسعمائه (988 هـ ).
شعر :
جهان سرای غرورست، نه سرای سرور / طمع مدار سرور اندرین سرای غرور
به عاقبت به حسام هوان شود مجروح / دلی كه آن به حطام جهان شود مسرور
اما اشعار غزل وی آنچه به فقیر فرستاده بود، همین است كه انتخاب نموده درین اوراق ثبت گردید، والحق در شاعری سلیقه ‌اش بد نبود، و اگر ثبات قدم می نمود در طریق شاعری گوی سبقت از اقران خود می ‌ربود، لیكن چون بخت مساعدت نكرد، در آن وادی نیز چندان كاری نساخت».
انتخاب غزلیاته:
جانب او نتوان دید، ز بیم نگهش / الحذر الحذر از فتنه ی چشم سیهش
كشدم بی ‌گنه آن شوخ ‌و ازین ‌خوشحالم / ز آنكه طفلست و مكافات ندارد گنهش
*   *    *         
ز اعجاز محبت‌ در دلش جاكرده‌ ام‌ نوعی / كه ‌یكدل گشته با من با وجود بد گمانی ها
*   *    *         
حفظ ناموس ‌تو شد باعث رسوایی ‌من / ورنه مجنون تو رسواتر ازین می بایست
*   *    *         
پر زور بود ساغر عشق تو در دلم / مستانه ‌ساغری زد و خود را دگر نیافت
به عمر خویش ‌كسی ‌كز تو روی ‌لطف ‌ندید / اگر كند گله ‌ای از تو،شرمسار تو  نیست(۵)
*   *    *         
با  هر نگاه بلهوس از راه میروی / هرگز ندیده كس ز تو عاشق ندیده‌ تر
*   *    *         
تو دشمن‌ دوست‌ دایم ‌داشتی ‌قصد ‌هلاك‌من / دل‌ خود را ز كینم عاقبت پرداختی،رفتی
*   *    *
غ                                           / هر دشمنی كه بود خبردار  كرده  بود
امروز چون‌ رسید به من منفعل‌ گذشت / از بس كه شب حمایت اغیار كرده بود
شب زان ‌هجوم‌ مدعیان، بی‌ كسی‌ خود / شد روشنم كه در دل او كار كرده بود
رنجیده بود یار حجابی ز شكوه ‌ات / كز دست تو شكایت بسیار كرده بود
*   *    *         
دل ‌داشت‌ شب به یاد تو آسایشی، ولی /  آسایشی كه  باعث صد اضطراب بود
شب  كز فراق  او به لبم میرسد جان / بلخی روز مرگ، كجا در حساب بود
*   *    *         
گر بخواهند از تو چون ‌از عهده‌ می ‌آیی‌ برون / روز محشر انتقام آنچه با ما كرده ‌ای
*   *    *
گر رشك قرب غیر، هلاكم‌ كند رواست / تا خود ترا به غیر، چرا آشنا كنم
*   *    *         
باز دوش انجمن آرای حریفان بودی / صبر غارت‌ كن دل های پریشان بودی
صبر كنم، مدت هجران تو بی ‌اندازه / كاشكی صبر،به اندازه ی هجران بودی
*   *    *
نكرد یاد من ار یار،من بدین خود را / دهم فریب،كه بر قاصد اعتماد نكرد (٦)
*   *    *
فریبم ‌میدهد هر لحظه یار از وعده ی ‌دیگر / كمال سادگی های مرا فهمیده ‌پنداری
*   *    *
هرگز نظر  به حال  حجابی نمی ‌كنی / دانسته ‌ای كه از تو شكایت نمی ‌كند
*   *    *
عاشق ‌كشی از نرگس فتان تو سر زد / هر فتنه كه دیدم،زچشمان تو سرزد
گفتی كه تو كی پرده ی ناموس‌ دریدی / آن روز كه عصمت ز گریبان تو سر زد
*   *    *
خاكم ‌به سر كه ‌گذشت‌ یقین این زمان‌ مرا / كز اختلاط  ناخوشم  آزار می كشد
*   *    *
ز مزرع  دل ما جز گیاه  نمی ‌روید / گیاه خرمی از خاك ما نمی ‌روید
شهید گشت‌ حجابی‌ و بر سرخاكش / به غیر لاله ی حسرت گیاه نمی ‌روید»


1 - در روزگار ما نیز یكی از كانون ‌های بانوان دفتری نشر داد و در آن دفتر عده‌ای از شاعران سرشناس معاصر را در شمار شاعران زن آورد، چون آن افراد بحمدالله از نعمت حیات و تن درستی برخوردارند درین مبحث متعرض نام آنان نمی شوم.
۲- چون این دو بیت را تذكره‌ نویسان دیگر هم عینن نقل كرده‌اند،از تكرار آن خودداری می ‌كنم. 
۳- استاد سعید نفیسی عقیده داشته كه عرفات ‌العاشقین تلخیص و تقلیدی از تذكره ی خلاصه ‌الشعار است(رك: تاریخ نظم و نثر در ایران، برگ ۳۷۹ و سال نامه ی پارس، سال ۱۳۲۸ برگ های ۳۳-۳۴ با عنوان: تاریخچه ی مختصر ادبیات ایران) و حال آن كه مندرجات این دو تذكره به هیچ روی مشابهتی با یكدیگر ندارد.
۴- سلطان محمد خدابنده ی صفوی (۹۸۵-۹۹٦هـ ).
۵- مصراع اول این بیت با نقل روز روشن و سایر تذكره ‌ها اختلاف دارد، ولی باید توجه داشت كه تقی ‌الدین كاشی می گوید: اشعار غزل وی آن چه به فقیر فرستاده بود همینست…،
٦- صاحب خلاصه ‌الاشعار این بیت را اشتباهن به نام جعفری تبریزی هم ثبت كرده است.
از: مجله ی هنر و مردم، شماره ی ۱٦۸ مهر ماه ۱۳۵۵
دنباله:
عصمت بخارایی
خواجه عصمت‌الله بن خواجه مسعود بخارایی، از شاعران مشهور نیمه ی اول سده ی نهم هجری است كه در قصیده «نصیری» تخلص می ‌كرد و در غزل «عصمت» و اختیار تخلص نصیری به مناسبت انتساب وی به دربار سلطان نصیرالدین خلیل بن میرانشاه بن تیمور گوركان بوده است كه پس از مرگ تیمور (از ۸۰۷ تا ۸۱۲ هجری) در ماوراء النهر سلطنت داشت.
عصمت در دربار سلطان خلیل بسیار معزّز و محترم بود و به وی علاقه ی زایدالوصفی داشت، و چون سلطان خلیل بر اثر عصیان اركان دولتش به بهانه ی این كه اختیار ملك را به دست محبوبه ی خود شادملك ‌آغا سپرده بود به زندان افتاد، عصمت از این واقعه سخت دلتنگ شد و به یاد ایام صحبت غزلی سرود كه برخی از بیت های آن اینست:
كاش فرمودی به شمشیر جدایی كشتنم / تا به خواری در چنین روزی ندیدی دشمنم
باغبان گو در ته دیوار گلزارم بكش / بی‌ وجودش گر كشد خاطر به سرو و سوسنم
شهسوارم  كی خرامد باز،تا  دیوانه ‌وار / خاك و خون آلوده خود را بر سر راه افگنم
تازه عصمت كی شود  آثار دوران خلیل / كاین بتانی را كه ناحق می‌پرستم بشكنم
بخش بزرگ تر عمر عصمت به ستایشگری فرزندان و نوادگان تیمور و امیران و صدور زمان ایشان گذشته است. ولی در آخر كتاب دست از مداحی ارباب دولت كشیده و دامن خاندان عصمت را گرفته و به مدح و ستایش آنان پرداخته است.
وی شیعه ی پاك نهاد و نیك اعتقادی بود و چون در میان مردمی حنفی ‌مذهب به سر می برد، مدت ها تقیه می كرد و مذهب خود را پنهان می داشت، ولی سرانجام كاسه ی صبرش لبریز شد و تشیع خود را آشكار كرد، چنان كه در این باب گفته است:
دست در فتراك آل مصطفی باید زدن / هر دو عالم را به همت پشت ‌پا باید زدن
این سرا و آن سرا جای فریبست و هوی / كوس مهر خواجه ی هر دو سرا  باید زدن
تا  به كی طبل ارادت میزنی زیر گلیم / بعد از این كوس محبت برملا باید زدن
عصمت‌ از حّب‌ علی ‌چون ‌مست ‌گشتی، دمبدم / تا  قیامت گرد این گلشن نوا باید زدن
مرگ عصمت در سال ۸۴۰ هجری روی داده و سند آن گفته ی مورخ نام دار خواندمیر است در نقل ماده ی تاریخ زیر :
تاریخ وفات خواجه عصمت- هر كس كه شنید، گفت : تمّت .
برای اطلاع از نسخه‌ های خطی دیوان عصمت نگاه کنید به فهرست نسخه‌ های خطی فارسی (ج ۳ برگ های ۲۴۴۴-۲۴۴۵).
اکنون ببینیم كه تذكره ‌نویسان چه بر سر او آورده‌ اند:
در تذكره ی اختر تابان (برگ ۳۴) و تذكره ‌الخواتین (برگ ۱۵۳) و از رابعه تا پروین (برگ ۱۷۵) زیر نام«عصمتی سمرقندیه»و در تذكره ی زنان سخنور (ج ۱ برگ ۱۷٦) زیر  نام «حیاتی بی ‌بی‌ عصمتی» و نیز در همان تذكره «ج ۱ برگ ۳۲۸) زیر  نام «عصمت سمرقندیه» این مطلع ذكر شده است:
تا فگنده است مرا بخت بد از یار جدا / غم جدا می‌كُشدم، چرخ ‌ستمكار جدا
بقیه ی بیت های غزل اینست و از خواجه عصمت بخارایی است:
 آنچه این بار كشیدم ز جفاهای فراق / گر كشندم  نشوم  از تو دگر بار جدا
بی تو هر قطره ی خونی كه فتاد از نظرم / پاره‌ای بود كه گشت از دل افگار جدا
یارم  از هجر به درد و غم ایام افگند / او جدا كرد ستم، چرخ ستمكار جدا
عصمت ‌از بخت‌ بد و طالع ‌سرگشته به خویش / گشت از یار و كام دل اغیار جدا
صاحب تذكره ی زنان سخنور در زیر نام «عصمت بخارایی» (ج ۱ برگ ۳۲٦) نوشته است:
«بیت های زیر در خیرات حسان از زنی به نام عصمت بخارایی گرد آمده بدون آنكه در مقام معرفی وی برآمده باشد كه كی و از كجا و چه زمانیست (كذا) به هر گونه از سروده‌ های او به خوبی نمایانست كه سخن سرای توانا و با ذوقی بوده است».
و هشت بیت از غزلیات خواجه عصمت را درج كرده است در صورتی كه مؤلف خیرات حسان مطلقن عصمت بخارایی را در شمار نسوان نیاورده و گفته ی زنان سخنور دروغ محض است.
سپس افزوده است: چامه ی زیبا و دلنشین زیر از این بانوی سخنور در سال دوازدهم مجله ی ارمغان به چاپ رسیده است:
سرخوش از كوی‌ خرابات گذر كردم دوش / به طلبكاری ترسا بچه ی باده فروش
پیشم آمد به سر كوچه پری رخساری / كافری،عشوه‌ گری، زلف‌ چو زنّار بدوش
گفتم ‌این‌ كوی چه‌ كویست و ترا خانه‌ كجاست / ای مه نو خم  ابروی ترا حلقه به گوش
گفت تسبیح به خاك افكن و زنّار ببند / سنگ در شیشه ی تقوی ‌زن ‌و پیمانه بنوش
بعد از آن پیش من آ،تا به تو  گویم  سخنی / راه اینست اگر بر سخنم داری گوش
دل ز كف داده  و مدهوش دویدم در  پیش / تا رسیدم‌ به مقامی ‌كه ‌نه دین ‌ماند و نه ‌هوش
دیدم  از دور گروهی همه دیوانه و مست / و ز تف باده ی عشق ‌آمده در جوش ‌و خروش
بی‌دف و ساقی ‌و مطرب‌ همه‌ در رقص ‌و سماع / بی‌ می ‌و جام و صراحی همه در نوشانوش
چون سر رشته ی ناموس برفت از دستم / خواستم ‌تا سخنی‌ پرسم ازو، گفت خموش
این نه كعبه است كه بی ‌پا و سر آیی به ‌طواف / وین ‌نه‌ مسجد كه‌ درو بی ‌ادب ‌آیی‌ به ‌خروش
این خرابات مغانست و درو مستانند / از دم صبح ازل تا به قیامت مدهوش
گر ترا هست ‌درین شیوه سر یك رنگی / دین‌ و دنیا به ‌یكی‌ جرعه‌ چو عصمت‌ بفروش
و توجه نكرده است كه اگر گوینده از نسوان می‌ بود در مجله ی ارمغان مذكور می ‌شد.
و نیز وی در همان تذكره (ج ۱ برگ ۳۲۸) زیر نام (عصمت سمرقندی) نوشته است:
«خیرات حسان شعرهای زیر را از بانوی سخنوری به نام عصمت سمرقندی نمونه ‌آورده بدون آن كه از چه گونگی سرگذشت او چیزی نوشته باشد ولی از شیوه ی سخن و مایه ی توانایی او در سخنوری پیداست كه سخن‌ سرای با ذوق و مایه ‌داری بوده است:
آنكه دایم هوس سوختن ما می‌ كرد / كاش می ‌آمد و از دور تماشا می ‌كرد
سخت دلتنگ شدم، خانه ی صیاد خراب / كاش روی ‌قفسم جانب صحرا می‌ كرد
این‌ همان ‌وادی ‌عشق ‌است ‌كه ‌هر لحظه ‌فلك / بهر مجنون ستمی تازه مهیا می ‌كرد
خویشتن ‌را به سر كوی شهادت می دید / عصمت آن روز كه وصل تو تمنا می ‌كرد
گذشته از آن كه این چهار بیت در خیرات حسان آمده نیست، هر بیت آن هم به شرحی كه گفته می شود از یك شاعر است:
۱- بیت اول به ضبط تذكره ی نصرآبادی (برگ ۲۹٦) از ملاطاهری نایینی است و شأن نزولی دارد كه اینست:
«مسموع شد كه به یكی از خانه ‌زادهای شاه عباس ماضی تعشقی به هم رسانیده او را به حجره برد، این معنی به سمع مبارك شاه رسید او را طلب داشت به هنگامی كه به كنار بخاری نشسته بود بعد از پرسش و جواب های نامسموع، آتش ‌كش سرخ شده را بر لب و دهان او گذاشته بسوخت و به این ترتیب اعضای او را سوخت، به التماس یكی از خواص او را بخشید، غزلی كه مطلعش اینست ازوست كه در این باب گفته:
آنكه دایم هوس سوختن ما می‌ كرد / كاش می ‌آمد و از دور تماشا می ‌كرد»
۲- بیت دوم به ضبط آتشكده در زیر اصفهان از میرزا هادی حسینی خلف میرزا شاه تقی شیخ ‌الاسلام مشهد است و صحیح آن چنین است:
بس گرفته است دلم، خانه ی صیاد خراب / …. الخ
۳- بیت آخر از خواجه عصمت بخارایی است و بیت سوم را ندانستم از كیست.
كوكب خراسانی
مؤلف تذكره ی زنان سخنور در (ج ۲ برگ ۱۰۷) وی را چنین معرفی كرده است:
«این بانوی با ذوق و پرمایه كه درجه ی دانش و توانایی او در جهان سخنوری از نمونه ی شعرهای او كه در زیر نوشته می شود به خوبی نمایانست از مردم خراسان بوده……الخ»
و این بیت ها را به او نسبت داده است:
گل ‌صبحدم از شاخ برآشفت و بریخت / با باد صبا حكایتی گفت و بریخت
بد عهدی عمر بین كه یكهفته ز شاخ / گل ‌سر زد و غنچه‌ كرد و بشگفت ‌و بریخت
*  *  *
چشم بد روزگار دیدی كه چه كرد /  بی ‌مهری  آن نگار دیدی كه چه كرد
از حرف رقیب عاقبت خونم ‌ریخت / دیدی كه چه كرد یار، دیدی كه ‌چه كرد
*  *  *
اگر كه یار بكشتن  نكرد یاری ما / امیدها  بود از زخم های كاری ما
*  *  *
چه نالم از جفای قاتل خویش / كه دیدم آنچه دیدم از دل خویش
*  *  *
به من چشم عنایت دارد آن ماه / اگر بر هم گذارد آسمان چشم
رباعی اول (گل صبحدم) از مجیرالدین بیلقانی شاعر مشهور سده ی ششم هجری است. (ر ك : آتشكده و دیوان شاعر)
رباعی دوم از دو رباعی زیر تشکیل شده است :
۱- میرسیدعلی مشتاق اصفهانی درگذشته در ۱۱۷۱ هجری:
گردون ستیزه كار دیدی‌ كه چه كرد /  ناسازگاری روزگار دیدی كه چه كرد
از حرف رقیب عاقبت خونم ‌ریخت / دیدی كه چه كرد یار، دیدی كه‌ چه كرد (ر ك : آتشكده و دیوان چاپی شاعر، برگ ۱۹۰)
۲- در تذكره ی اسحق بیگ عذری برادر آذر بیگدلی پیش از رباعی مشتاق آمده و صاحبش معلوم نیست:
ایام فراق یار دیدی كه چه كرد / با ما غم آن نگار دیدی كه چه كرد
یاری كه نشسته بود با ما شب ‌و روز / چشم بد روزگار دیدی كه چه كرد
بیت پنجم و هفتم از كوكب خراسانی است به ضبط مجمع ‌الفصحا (ج ۲ برگ ۴۲٦) و وی نامش میرزا عبدالعلی و فرزند میرزا حسن خراسانی است كه به استدعای تقی ‌خان یزدی از خراسان به یزد رفته و كوكب در یزد زاده شده و به تحصیل كمالات پرداخته و در دولت فتحعلی شاه قاجار به منصب جلیل صدارت سربلند شده است.
بیت ششم (چه نالم از جفای) معلوم نشد از كیست.
حكیم پرتوی شیرازی
حكیم پرتوی شیرازی درگذشته در ۹۴۱ هجری در غالب تذكره‌ ها ذكرش آمده و در تذكره ی میخانه (برگ های ۱۲۴-۱۴۰)ترجمه ی حالش به تفصیل بیش تر آمده است. ساقی ‌نامه‌اش به عقیده ی مؤلف عرفات ‌العاشقین و صاحب میخانه بهترین ساقی ‌نامه ‌هاست،غزل های نغز و پرمغزی هم دارد كه برخی از آن ها را نگارنده در حواشی میخانه آورده است. از جمله مطلع و غزل زیر:
آتشی افكنده عشقم در دل از هر آرزو / آرزو سوزست‌ عشق و من ‌سراسر آرزو
* * *
منم ز نیك و بد دهر دم فرو  برده / سر وجود به جیب عدم فرو  برده
چه صورتم ز بد و نیك ‌روزگار خموش / گشاده چشم تماشا و دم فرو برده
بنفشه ‌وار ز هر سو سیاه‌ بختی چند / به گرد كوی تو سرها به هم فرو برده
صفاست ‌پرتوی از اشك خاكساران ‌را / كه بی‌غبار بود خاك نم فرو برده
سلطان محمد فخری هروی مؤلف تذكره ی جواهرالعجایب از مطلع حكیم پرتوی شاعر زنی ساخته است به نام (بی‌بی آرزوی سمرقندی) و نوشته است كه:
«مسماه بی ‌بی آرزو سمرقندی از خوش‌ گویان سلیم طبع این طایفه در آن دیار بود، اگر چه كم گفته است اما اشعار او دیده شد نیك بود، این مطلع او گفته است:
مانده ‌داغ عشق ‌او بر جانم از هر آرزو / آرزو سوزست‌ عشق و من‌ سراسر آرزو
رك: جواهرالعجایب چاپ لكهنو (برگ ۱۹) و چاپ كراچی (برگ ۱۳۷) و چندین تذكره ی نسوان كه از نیمه ی دوم سده ی دهم هجری تا روزگار ما تألیف شده است.
تقی‌الدین اوحدی مؤلف تذكره ی عرفات ‌العاشقین غزل حكیمانه ی پرتوی را از زنی دانسته و نوشته است:
«پرتوی طلاكش زنی بوده در غایت فهم، لها: منم ز نیك و بد دهر…...الخ». (نسخه ی خدابخش پتنه، برگ ۱۴٦)
و این زن رفته‌ رفته (بی‌بی پرتوی) شده و سرانجام غزل مزبور نصیب شاعره ی ساختگی دیگری به نام (پرتوی تبریزی) شده است.
رك: سفینه ی فرخ چاپ اول (برگ ۴۴۸) و چاپ دوم (ج ۲ برگ ٦۲) و تذكره ی زنان سخنور (ج ۱ برگ ۷۴) و از رابعه تا پروین (برگ ٦٦).
بد نیست كه پرتوی تبریزی را هم بشناسیم:
سلطان محمد فخری هروی در تذكره ی جواهرالعجایب كه به سال ۹٦۳ هجری تألیف كرده نوشته است كه:
«مسماه پرتوی- از خطه ی پاك تبریز است كیفیت حالتش معلوم نشد، اما به لطافت طبع از مشاهیر این طایفه است و این مطلع او شهرت عظیم دارد:
جامه گلگونی درآمد مست در كاشانه‌ام / خیز ای همدم‌ كه ‌افتاد آتشی در خانه‌ام
چاپ لكهنو (برگ ۱۸) و چاپ كراچی (برگ ۱۳٦)
و در تذكره ی عرفات ‌العاشقین (تألیف ۱۰۲۲- ۱۰۲۴ ه‍. ق.) صاحب بیتی كه شهرت عظیم دارد چنین معرفی شده است:
«زوجه ی ملا هلالی= عفیفه ‌ای در آن صاحب كمالی، زوجه ی ملا هلالی، به غایت صاحب حسن، خوش طبیعت،عالی فطرت بوده،گویند به وی شاه اسماعیل ماضی مایل شد،و شبی مست و سرخ ‌پوش به منزل وی درآمد،او در بر شوهر خود خفته بود، چون نظرش بر شاه افتاد، این بیت را در بدیهه گفته شوهر را بیدار ساخت و به وی خواند، و لها: جامه گلگونی…..الخ».
عرفات ‌العاشقین، نسخه ی كتاب خانه ی خدابخش پتنه، برگ ۲۷۵
و نیز همان مطلع در تذكره ی نسوان تألیف محمد صدیق آخوندزاده (به حواله ی پرده ‌نشینان سخن گوی چاپ كابل، برگ ۳۴) و تذكره ‌الخواتین (برگ ۱۷٦) به همدمی گرگانی (سیده شریفه بانو) نسبت داده شده است!
محمدبن محمود غزنوی
رباعی زیر به ضبط عوفی در لباب ‌الالباب (ج ۱ برگ ۲٦) از امیر ابواحمد محمدبن سلطان محمود غزنوی است كه به سال ۴۰۹ هجری در مرثیت همسر خود سروده است:
ای حال دل خسته مشوش بی تو / عیش ‌خوش‌ من شده‌ ست ناخوش بی ‌تو
تو رفته‌ای و آمده من بی ‌تو به جان / تو در خاكی و من در آتش بی ‌تو
این رباعی در تذكره ی روز روشن (برگ ۲٦۹) و اختر تابان (برگ ۱۷) و تذكره ‌الخواتین (برگ ۱۳۹) و زنان سخنور (ج ۱ برگ ۲۱۸) با تحریفی به (زبیده ی بغدادی) زن هارون ‌الرشید نسبت داده شده و نوشته‌ اند كه در مرگ پسر خود امین‌ عباسی گفته است.
كلوعلی شیرازی
كلوعلی كه برخی از تذكره‌ نویسان تخلص او را (كلبی) نوشته ‌اند، در آتشكده ی آذر ذكرش چنین آمده است:
«كلّوعلی- گویند در شیراز به امر سرتراشی اوقات می ‌گذرانیده، این مطلع به اسم او دیده شد، چون دیگری ادعای گفتن این شعر نكرد ناچار به اسم او نوشته شد، والا گویا قابلیت گفتن این شعر نداشته و تصرف جزیی در مصراع اول آن شده:
برسینه ‌ات ایكاش نهم سینه ی خود را / تا دل به تو گوید غم دیرینه ی خود را
و تذكره‌ نویسان دیگر مطلع كلوعلی را بدون دخل و تصرف و به صورت اصلی ذكر كرده‌ اند كه چنین است:
خواهم كه بر آن سینه نهم سینه خود را…..الخ
از مطلع مزبور در تذكره ی حسینی (برگ ۳۵۴) و شمع ‌انجمن (برگ ۴۵۵) شاعره ‌ای به نام (نهانی قاینی) پدید آمده است.
حاكمی خوافی
صاحب جواهرالعجایب در زیر نام (مسماه بی ‌بی عصمتی) كه این مطلع را بدو منسوب داشته است:
از پا شكستگان طلب كعبه مشكل است / آن كعبه ‌ای كه دست دهد كعبه ی دل است
نوشته است كه:
«از ولایت خواف بوده و برادری داشته است كه آن جا چند گاهی حاكم بوده و بدان مناسبت تخلص كرده است و دیوان او در میان مردم هست، این مطلع از اوست كه:
كمان ابروی من فكر من زار بلاكش كن / فكن بر سینه ‌ام تیری و پیكانش در آتش كن
چاپ لكهنو (برگ ۱۴) و چاپ كراچی (برگ ۱۳۲)
ابوالقاسم محتشم بهوپالی در تذكره ی اختر تابان كه به سال ۱۲۹۹ ه‍. ق.، تألیف كرده است حاكمی برادر عصمتی را در ردیف نسوان آورده است كه:
«حاكمی حاكمه ی شهر خواف بود و سخن نغز می ‌فرمود: كمان ابروی من…..الخ».
اختر تابان (برگ ۱۴)
تذكره ‌نویسان بعدی نیز از وی تبعیت كرده ‌اند و رفته ‌رفته حاكمی(خاكی)شده است.و در همان تذكره (برگ های ۳۳- ۳۴)مطلعی كه منسوب به(عصمتی خوافی) خواهر حاكمی است،در زیر  نام (عصمت بیگم)دختر سیف ‌الملك تورانی كه كلامش خوش تر از یاقوت رمّانی است ثبت شده است.
* * *
گاهی بیت هایی از شاعران معروف نیز در تذكره‌ ها به نام شاعران زن ضبط شده است، از جمله: علیقلی‌خان واله داغستانی در تذكره ی ریاض ‌الشعراء ضمن ترجمه ی حال نورالدین محمد جهانگیر پادشاه (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ه‍. ق.) از عشق و علاقه ی وافر او نسبت به همسرش ملكه نورجهان بیگم نیز سخن به میان آورده و در پایان مقال افزوده است:
«هرچند نوشتن شعر نورجهان بیگم درین محل خارج از سیاق كتاب بود، لیكن خاطرم به تفرقه ی آن عاشق و معشوق راضی نشده و در همین ‌جا ذكر كردم، این شعر را نورجهان بیگم به مناسبت وقت بدیهه گفته و به آن پادشاه خوانده است:
ترا نه تكمه ی لعل است بر لباس حریر / شده ‌ست قطره ی خون منت گریبان‌ گیر
آذر بیگدلی صاحب آتشكده نیز در (شرح حالات و مقالات نسوان عفت توأمان) زیر نام نورجهان بیگم نوشته است:
«حرم سلطان جهانگیر پادشاه هندوستانست، بدیهه به سلطان گفته: ترا نه تكمه ی لعل است…..الخ»
بیت مزبور مطلع غزلیست از بنایی هروی شاعر مشهور نیمه ی دوم سده ی نهم و اوایل سده ی دهم هجری كه چندی در دربار سلطان یعقوب آقو قویونلو در تبریز به سر برده و پس از درگذشت او دوباره به هرات بازگشته و از آن جا به ماوراء النهر رفته است،بنایی در اواخر عمر (حالی) تخلص می كرد، شوخی او با امیرعلیشیر نوایی مشهور و بخشی از آن در لطایف ‌نامه (ترجمه ی فارسی تذكره ی مجالس ‌النفائس) برگ های ۲۳۲- ۲۳۳ آمده است.
وی در لشكركشی امیرنجم ثانی وزیر شاه اسماعیل اول به ماوراء النهر و قتل ‌عام بلده ی قارشی كه در سال ۹۱۸ هجری به دستور وی صورت گرفت در آن جا بوده و كشته شده است.
مقداری از شعرهای او را مرحوم فكری سلجوقی هروی به سال ۱۳۳٦ شمسی در هرات چاپ كرده و غزل زیر در (برگ ۴۳) این دیوان مندرجست:
ترا نه تكمه ی لعل است بر لباس حریر / شده ست‌ قطره ی خون منت‌ گریبان گیر
اسیر زلف كند بی‌ گناه،دل ها را / چنانكه اهل گنه را كشند در زنجیر
نه ‌تیر اوست به خون كرده سرخ پیكان ‌را / كه خون گرفته دلم سر نهاده در پی ‌تیر
ز كوه‌ حسن، ز چشمم قدم دریغ مدار / كه  مستحق  زكوتند  مردمان فقیر
گهی به صومعه ‌ام می كشند و گاه به دیر / كسی چه ‌چاره كند با كشاكش تقدیر
بنایی آن شه خوبان مگر ز راه رسید / اهل درد ز هر گوشه می ‌كشند نفیر
* * *
در تذكره ی اختر تابان (برگ ۲۱) دو بیت زیر به زیب ‌النساء بیگم دختر اورنگزیب عالم گیر پادشاه (۱۰٦۹- ۱۱۱۸ه‍. ق.) نسبت داده شده است:
بسكه بر سر زدم ز فرقت یار /  كارم از دست رفت و دست از كار
* * *
نهال سركش و گل بی ‌وفا و لاله دو رو / درین چمن به چه امید آشیان بندیم
بیت نخستین مطلع قصیده ‌ایست از میر رضی آرتیمانی صاحب ساقی ‌نامه ی معروف (درگذشته در ۱۰۳۷ ه‍. ق.) و در دیوان چاپی او (برگ ۱۲۸) درج شده است.
بیت دوم از یك غزل ابوطالب كلیم همدانی است كه در دیوانش (برگ ۲۷۸) چاپ شده است. مطلع و مقطع غزل كلیم اینست:
ز سوز عشق چه هنگامه ی فغان بندیم / چو شمع ‌كشته ازین ماجری ‌زیان ‌بندیم
* * *
كلیم ‌سایه ی شاه ‌جهان ‌چو بر سر ماست / به ‌پشت ‌چرخ‌ دگر دست‌ كهكشان ‌بندیم
از مجله ی هنر و مردم، دوره پانزدهم، شماره ی ۱۷۲، بهمن ماه ۱۳۵۵

 

شاعرانی که زن به شمار آمده اند
 (بخش دوم)

معمّای دیوان مخفّی  (۱)

در هندوستان دیوانی شامل سه هزار و هتشصد بیت را كه شعرهایش  تخلّص "مخفی" دارد به نام دو شاعر (یكی زن و یكی مرد) چندین بار چاپ كرده ‌اند، و چون شعرهایی از شاعران مخفی تخلّص و دیگران نیز در آن داخل شده است، برای آن كه بشناسیم این دیوان از كدام شاعر است و شعرهای دیگران را از آن جدا كنیم، نخست به ترجمه ی حال شاعران مخفی تخلّص به ترتیب تقدّم می ‌پردازیم:

مخفی رشتی

از شاعران سده ی دهم هجری بوده و در تحفه ی سامی ترجمه ‌اش چنین آمده است: «مولانا مخفی از شهر رشت گیلانست و در خدمت امیرسلطان محمد كه در برخی اوقات سلطنت برخی از شهرهای گیلان تعلق به او داشت به سر می‌ برد، و در شعر طبعش موافق است».
این مطلع ازوست:
چون سایه دلا در پی آن سرو روان باش / شاید كه بجایی برسی، در پی آن باش

مخفی هندوستانی

نامش سلیمه سلطان ‌بیگم است، صاحب مآثرالامراء در زیر ترجمه ی بیرام‌ خان خانخانان (ج ۱ برگ های ۳۷۵- ۳۷٦) می نویسد: ‌«… و در سال نهصد و شصت و پنج با سلیمه سلطان بیگم كه كنت آشیانی (= همایون پادشاه، ۹۳۷- ۹٦۳ ه‍( در حیات خود با بیرام‌ خان نامزد كرده بودند، عقد ازدواج اتفاق افتاد، او صبیه ی میرزا نورالدین محمد و خواهرزاده ی جنت ‌آشیانی (مادرش گلبرگ بیگم دختر ظهیرالدین محمد بابر پادشاه و خواهر همایون بوده).
… بیگم طبع موزون داشته، مخفی تخلّص می ‌كرد، این شعر مشهور از اوست:
كاكلت را من زمستی رشته ی جان گفته‌ام / مست بودم،زین‌سبب حرف ‌پریشان گفته‌ام
بعد از مرگ بیرام خان (=٦۹۸ه‍( عرش آشیانی (= جلال ‌الدین محمداكبر پادشاه، ۹٦۳- ۱۱۱۴ ه‍( بیگم را به نكاح خود آوردند، در سال هفتم جهانگیری (=۱۰۲۰ه) فوت كرد».

مخفی تهرانی

نام اصلی او مهرالنّساء و دختر خواجه غیاث ‌الدین محمد اعتمادالدوله (۱۰۳۱ه‍( است، قریحه ی شعری او موروثی است. ده دوازده شاعر از این دودمان برخاسته ‌اند، از جمله: خواجه محمد شریف هجری، محمد طاهر وصلی، امین احمد رازی صاحب هفت اقلیم، شاپور تهرانی، و امیدی درگذشته در ۹۲۹ هجری كه سلسله ی ایشانست.
مهرالنّساء نخست زوجه ی علی ‌قلی بیگ استاجلو مخاطب به شیرافگن ‌خان بود.پس از كشته ‌شدن وی در ۱۰۱٦ هجری به حرمسرای شاهی فرستاده شد و در جشن نوروز ۱۰۲۰ جهانگیر پادشاه (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ه‍( وی را به همسری گرفت. در مآثرالامراء (ج ۱ برگ های ۱۳۰- ۱۳۴) آمده است كه: «به هزاران سور و سرور به ازدواج درآمد. اولن نور محل و ثانین نور جهان بیگم خطاب یافت، و به تقریب این نسبت خاص اعتمادالدوله به وكالت كل و منصب ششهزاری، سه هزار سوار و علم و نقاره بلندپایه گردید،…
… نورجهان بیگم با حسن صوری خوبی های معنوی بسیار داشته،به رسایی طبع و درستی سلیقه و شعور تند و فكر بجا یگانه ی روزگار بوده…اكثر زیور و لباس و اسباب تزیین و تقطیع كه معمول اهل هند است اختراعی اوست،…به مرتبه ‌ای پادشاه را شیفته و مطیع خود ساخته بود كه جز نامی از پادشاهی به جهانگیر نماند.مكرّر می‌ گفت كه من سلطنت را به نورجهان پیشكش كردم،… و فی ‌الواقع به غیر از خطبه آنچه لوازم فرمان روایی بود بیگم به عمل می‌آورد…و سكه ی به نام او زدند:
به حكم شاه جهانگیر یافت صد زیور / به نام نورجهان پادشاه بیگم زر
و طغرای مناشیر به این عبارت رقم می ‌یافت:حكم علیه ی عالیه مهد علیا نورجهان بیگم پادشاه.
گویند تیول این سلسله آن چه حساب كردند نصف ممالك محروسه ی پادشاهی بود، جمیع خویشان و منسوبان این دودمان حتا غلامان و خواجه ‌سرایان منصب خانی و ترخانی یافتند (۲)
كنند خویش و تبار تو ناز و می‌زیبد / به حسن یك تن اگر یك ‌قبیله ناز كند (۳)
بیگم در انعام و بخشش نیز افراط داشت…در هزار و هفتاد و پنج در سن هفتاد و دو سالگی در لاهور درگذشت و در مقبره‌ای كه در حوالی روضه ی جنّت مكانی (= جهانگیر پادشاه) خود بنا کرده بود مدفون گردید. بیگم طبع موزون نیز داشته مخفی تخلص می كرد، ازوست:
دل به صورت ندهم نا شده سیرت معلوم /  بنده ی عشقم و هفتاد و دو ملت معلوم
زاهدا هول قیامت مفکن در دل ما / هول هجران گذراندیم و قیامت معلوم
برای مزید فایده شرحی را هم كه جهانگیر پادشاه درباره ی اعتمادالسلطنه و نورجهان و برادرش در توزك خود به قلم آورده است از نظر می گذرانیم:
«… دیگر میرزا غیاث ‌بیگ كه دیوان بیوتات پدر من بود و هزاری منصب داشت، آن را به جای وزیرخان به منصب دیوانی و به خطاب اعتمادالدوله و منصب هفت هزاری و نقاره و علم سربلند نمودم. در علم حساب بی ‌بدل روزگار است،و در انشاء و املاء یگانه ی عصر خود،و در شعر فهمی و تتبّع قدما در هیچ بلاد ثانی ندارد. كم دیوانیست كه به نظر او نرسیده باشد و آنچه خلاصه ی آنست بیرون ننوشته باشد، و در صحبت داشتن بهتر از هزار مفرّح یاقوتیست، همیشه خندان و شكفته است و در تاریخ ‌دانی هیچ حكایتی نیست كه در ذكر او در نیامده باشد، در امور ملكی و رای و تدبیر هر فكری كه بی ‌مشورت او باشد، قلم بطلان از قضا بر سر او كشیده باشد.
بزیر این خمیده طاق مینا / دو چشم آفرینش زوست بینا
فلك صد چشم دارد دوره او / كه چشم خود كند منزلگه او
بقای او فنای تیرگی هاست / نیاید روشنی با تیرگی راست
ز عدل ‌او به وقت خواب شبگیر / كند نطع از پلنگ‌ خفته نخجیر
جهان را تا بلندی ‌هست و پستی / مباد این نام، پاك از لوح هستی
و او پدر نورجهان بیگم است، و پسرش آصف خان است كه وكیل مطلق منست، و آصف خان را به منصب پنجهزاری سربلند گردانیدم، و نورجهان بیگم به منصب سی هزاری سرافراز است، و سركرده ی چهارصد حرم منست، و در هیچ شهر نیست كه او باغی به طرح و عمارات رفیع نفرموده باشد، و اثر بسیار ازو در روزگار مانده، تا او به خانه ی من نیامد من نسبت كدخدایی و معنی او نفهمیده بودم، و در زمان پدرم او را به شهر لاهور به شیرافگن نامزد كرده بودند. چون او كشته شد قاضی طلبیده او را به عقد خود درآوردم، و هشتاد لك (هر لك صدهزار) اشرفی پنج مثقالی مهر او قرار دادم،و این زر از من طلبید كه به واسطه ی خرید جواهر مرا در كارست، بی ‌مضایقه آن واصل او ساختم، و تسبیح مرواریدی از چهل دانه كه هر دانه به چهل هزار روپیه خریده شده بود به او بخشیدم، و حالا تمام خانه ی من از زر و جواهر به دست اوست، و افیون معتاد من به مهر او به من می رسانند، و اعتقاد تمام به او دارم، و دولت و پادشاهی من حالا در دست من سلسله است، پدر دیوان كل، پسر وكیل مطلق، دختر همراز و مصاحب».
ملا مخفی رشتی
تقی‌الدین محمد اوحدی در تذكره ی عرفات ‌العاشقین می نویسد: «مظهر حالات مختفی مولانا مخفی، از طرز كلامش آنچه ظاهر می شود آنست كه از خوش ‌طبعان این زمانه است، و الا دیگر احوال همچو تخلصش مخفی است، ثانی ‌الحال چنین مذكور شد كه گیلانی است و بالفعل در هند است، خالی از فضلی نه، اول جدایی تخلص كردی و به اظهار نسبت شفایی (؟) برطرف كرده، گفته:
نیاید  آشنایی از شفایی / همان بهتر جدایی از شفایید (۴)
* * *  
ز سوز عشق تو زآنگونه دوش ‌تن ‌می سوخت / كه ‌هر نفس ز تف سینه پیرهن ‌می سوخت
درون سینه چنان در گرفته بود آتش / كه آه در جگر و ناله در دهن می سوخت
حدیث هجر تو در نامه ثبت می كردم / سپندوار نقط بر سر سخن می سوخت
شهید عشق ترا شب به خواب می دیدم / كه ‌همچو شعله ی فانوس ‌در كفن ‌می سوخت
ز آه نیمشب و ناله ی سحرگاهی / ستاره بر فلك و غنچه ‌در چمن ‌می سوخت
ز سوز سینه ی مخفی شد این قدر معلوم / كه ‌همچو خس ‌مژه‌اش‌ در گریستن ‌می سوخت» (۵)
ناگفته نماند كه مؤلف عرفات غزل مزبور را اشتباهن به نام بزمی گوژ درگذشته در ۱۰۲۳ هجری نیز ثبت كرده است.
در تذكره ی نصرآبادی كه تألیف آن در سال های ۱۰۸۳- ۱۰۹۰ صورت گرفته آمده است:
«ملّا مخفی رشتی عادتی به كوكنار داشته، هنگام جوش كیفیت و خمار كمال نمك داشته، از ندمای مجلس امام قلیخان حاكم فارس (۱۰۴۲ه‍( بود، سه ‌پایه ی طلایی جهت كوكنار او ساخته در میان مجلس می گذاشتد و ملّا در كمال لطف و نمك می ‌نشست و خان از شوخی های او محظوظ بود، چون حقیر جثّه بود و ضعیف و كوكنار هم علاوه ی آن شده، روزی خان از روی مزاح به او می گوید كه به واسطه ی مداومت كوكنار از وجود تو هیچ باقی نمانده، در جواب می گوید كه از تأثیر كوكنار نیست، هركس كه كتاب می ‌نویسد، در صدر می ‌نویسد كه مخفی نماناد، منم كه با این قدر دعای بد پا قایم كرده ایستاده ‌ام، غرض كه خوش ‌طبع بود، شعرش اینست:
زسوز عشق تو ز آنگونه دوش….. الخ.
و به طوری كه پیش تر گفته شد این قطعه ی از مخفی رشتی شاعر سده ی دهم هجری و معاصر سام میرزای صفوی است.
زیب ‌النساء بیگم
در تذكره ی نتایج ‌الافكار آمده است:«مخّدره ی فرخنده شیم زیب ‌النّساء بیگم كه بنت عالم گیر پادشاه از بطن(دلرس‌بانو)دختر شاهنوازخان صفوی است،در سال ۱۰۴۸ ثمان و اربعین و الف(٦)زیب‌ بخش و ساده ی هستی گشته به مقتضای ذهن و ذكا و طبع رسا در علوم فارسی و عربی بهره ی وافی برداشته كلام مجید از بر نمود،خط نستعلیق و نسخ و شكسته و پاكیزه و درست می ‌نگاشت و از جوهر شناسی رفاه ارباب فضل و كمال پیوسته منظور نظر فیض اثر می داشت.بیش تری از علما و فصلحا و منشیان و خوش نویسان در ظّل رأفتش جا داشتند و به تصنیف كتب و رسایل به نام عالیه ‌اش یادگارها گذاشتند،از آن جمله میرزا محمد سعید اشرف مازندرانی كه سرحلقه ی ملازمان آستانش بوده قصاید و غزل و مثنویات متعدد در مدح او به نظم درآورد.بیگم ممدوحه از كمال بی ‌دماغی و عار همسری به تزویج نپرداخت و در سال ۱۱۱۳ ثلث عشرو مائه و الف كنج بقا را نشیمن ساخت … الخ».
در تذكره ی اختر تابان آمده است كه: ‌«… آنچه مشهور است كه (مخفی) تخلّص اوست به قول میرآزاد بلگرامی در ید بیضا و قاضی اختر در آفتاب عالم تاب و دیگر محققین غلط است، و گفته ‌اند كه مخفی تخلّص شاعری بود نوكر بیگم ممدوحه و دیوان مخفی كه به نام وی شهرت دارد از مخفی شاعر است… الخ».
در اویماق مغل(برگ ۵۵۳) كه تاریخ دقیق خاندان اوست آمده ست كه:«گه گهی شعر هم می‌ گفت». از اوست:
بشكند دستی‌ كه ‌خم درگردن یاری نشد /  كور به چشمی ‌كه لذت ‌گیر دیداری نشد
صد بهار آخر شد و‌ هر گل‌ به فرقی ‌جا گرفت / غنچه ی باغ دل ما زیب دستاری نشد
هركه آمد در جهان بودش خریداری، ولی / پیر شد زیب ‌النّساء او را خریداری نشد
* * *  
گر چه ‌من لیلی ‌اساسم، دل ‌چو مجنون ‌در نواست/سر به صحرا می زنم،لیكن حیا زنجیر پاست
در نهان خونم،به ظاهر گرچه برگ تازه‌ام/حال ‌من ‌در من‌ نگر چون رنگ‌ سرخ ‌اندر حیاست
دختر شاهم ولیكن رو به فقر آورده ‌ام/زیب و زینت بس ‌همینم، نام من زیب ‌النّساست
محمود میرزای قاجار پسر فتحعلیشاه در مجلس اول از تذكره ی نقل مجلس تالیف شده در ۱۲۳۴ یكی از بانوان حرم پدرش را با تخلص مخفی ذكر كرده و در مجلس چهارم زیر نام (مخفی هندوستانی) نوشته است: پانزده سال قبل دیوانی را مخفی دیدم تقریبن پانزده هزار بیت و حالم آن وقت مقتضی نبود كه به انتخاب آن پردازم» و شعرهایی را كه به نام وی ثبت كرده است هیچ یك از او نیست، چه به طوری كه گذشت زیب ‌النساء تخلّص به نام خود می كرده و شعرهایی كه تخلّص مخفی دارد از شاعر دیگریست.

مخفی بدخشانی

از معاصرانست، در ۱۲۵۵ زاده شده در ۱۳۴۲ هجری شمسی در گذشته، برگزیده ای از شعرهایش در ۸۵ صفحه به قطع جیبی در فیض ‌آباد بدخشان چاپ شده است.
دیوان مخفی
در سال ۱۲۹۳ هجری قمری دیوانی به نام مخفی رشتی برای بار دوم در چاپ خانه ی منشی نولكشور واقع در لكهنو به چاپ رسید،پنج سال بعد همان دیوان در بمبئی به نام زیب ‌النساء مخفی چاپ شد،یك سال بعد باز در لكهنو به نام مخفی رشتی سومین چاپ آن نشر یافت،و سپس یك بار در لاهور،دوبار در لكنهو و یك بار در كانپور همان دیوان عینن به نام زیب ‌النساء مخفی چاپ و منتشر شد.
در این دیوان كه بارها به نام مخفی و زیب ‌النساء مخفی چاپ شده است،شاعری را می شناسم كه به تصریح خودش خراسانی است و از هندوستان و سخنی غربت و داغ پسر شكایت دارد و آرزومند است كه از شورستان هند به گلزار كابل برود،و قصیده‌ ای در ستایش شاه جهان پادشاه جّد زیب ‌النساء دارد، و در عمل دیوانی هند بدخواهان او را متهم ساخته باعث حبس و زجر وی شده ‌اند و پس از رهایی از زندان قصد سفر حج كرده و ظاهرن توفیق آن را نیز یافته است.
متأسفانه در تذكره‌ ها از مخفی خراسانی ذكری نرفته است و به همین جهت تشخیص هویت او دشوار است، پس چه بهتر كه سند خود را از شعرهای این شاعر با دادن شماره ی برگ دو چاپ از این دیوان یعنی دیوان منسوب به مخفی رشتی چاپ لكهنو در ۱۲۹۳ هجری قمری و دیوان منسوب به زیب ‌النساء مخفی چاپ ۱۹۲۹م كه مقدمه ی مفصّلی هم از عبدالباری آسی به زبان اردو دارد و از قضا هر دو در چتپ خانه ی نولكشور به چاپ رسیده است به نظر خوانندگان برسانیم.
در این دیوان غزل ردیف (می سوخت) كه در عرفات ‌العاشقین و تذكره ی نصرآبادی به نام مخفی رشتی ثبت شده مندرجست، همچنین غزل زیب ‌النساء (دختر شاهم ولیكن… الخ) (۷) و دوبیتی كه از نورجهان بیگم آورده شد (دل به صورت ندهم… الخ) و دو بیت از یك غزل حكیم حاذق گیلانی پزشك دربار جّد زیب ‌النساء كه ذكرش در تاریخ دوران سلطنت شاه جهان موسوم به عمل صالح (ج ۳ برگ ۴۱۷) و كلمات ‌الشعراء سرخوش (برگ ۳۰- ۳۱) آمده نیز داخل شده است، این دو بیت كه عموم تذكره ‌نویسان اشتباهن آن را به زیب ‌النساء نسبت داده‌اند، اینست:
بلبل از گل بگذرد گر در چمن بیند مرا / بت ‌پرستی كی كند گر برهمن بیند مرا
در سخن پنهان شدم مانند بو در برگ ‌گل / میل دیدن هر كه دارد در سخن بیند مرا
سرخوش كه معاصر حكیم حاذق بوده است می نویسد: «روزی مطلع آن را پیش ملا شیدا خواند، شیدا گفت صاحب، این شعر را در امردی گفته باشند، حكیم برآشفته او را در حوض غوطه‌ ها داد.»
در نقل شعرها و ذكر شماره ی برگ، دیوانی كه به نام زیب ‌النساء چاپ شده است با حرف (ز) و دیوانی كه با نام مخفی رشتی است با حرف (م) مشخص می شود:
یاد وطن
ای دیده سرشكی كه به یاد وطن امشب / خواهم ‌كه زنم چاك، گریبان به تن امشب
ز ۲۰ – م ۱۳
* * *
ز ناسازی بخت آخر نهادم روی در غربت / دل پر داغ هجران یادگاری از وطن دارم
ز ۱۵۰ – م ۸۷
* * *
مخفیا چند به دل حسرت دیدار وطن / عنقریبست كه ‌در خاك فنایت وطن است
ز ٦۱– م ٦۳
* * *
بریدم ‌از وطن الفت،‌ به‌ غربت زان‌ گرفتم‌ خو / كه در تنهایی غربت،خیالت آشنا باشد
ز ۸٦ – م ۵۰
غربت
به ناكامی به ‌غربت رو نهادم تا چه پیش ‌آید/عنان دل به دست هجر دادم تا چه پیش ‌آید
ز ۹۷ – م ۵٦
* * *
سفر كردم كه‌ بگشاید دل‌ از سیر جهان كردن / چه دانستم كه در غربت به ‌كام اژدها افتم
نهادم رو به این وادی ز ناكامی، نمی دانم / ز ضعف و قوت طالع، كجا خیزم، كجا افتم
ز ۱۴۸ – م ۸٦
ایران
آفرین بر جگرم باد كه در كشور  هند / سكّه ی نقد سخن رایج ایران زده‌ام
ز ۱۴٦ – م ۸۵
ستایش طالب آملی درگذشته در ۱۰۳٦ه
تا طلبكار سخن شد نكته سنج معرفت/همچو طالب‌ طالبی ‌از خاك ‌ایران ‌برنخاست
ز ۵۴ – م ۳۲
هند      
نادان اگر نبودی، در ملك هند مخفی/ اجزای عمر خود را،شیرازه گم نمی ‌كرد
ز ۱۰۴ – م ٦۱
* * *
مژده ده باد صبا از ما به ارباب نشاط / كز سرشك ما زمین‌ هند چون ‌كشمیر شد
مخفی امید رهایی تا به روز حشر نیست / خاك غربت هر كرا در مهد، دامنگیر‌ شد
ز ۱۰۸ – م ۵۹
* * *
نشئه ی راحت نبخشید، فی ‌المثل‌ گر ملك ‌هند / ثانی اثنین هوای بوستان ری شد
ز ۷۷ – م ۴۵
* * *
من كه دارم دل به سودای پریرویان هند / راز پنهانم اگر پنهان نباشد گو مباش
ز ۱۲۴ – م ۷۲
* * *
مخفی ‌به‌ غم ‌تا كی‌ توان ‌بردن ‌بسر در ملك ‌هند/عمرعزیز از دست ‌رفت،اینجا نشد جای ‌دگر
ز ۱۱۲ – م ٦۵
* * *
مخفی بیا به عرصه ی دیوان ملك هند / مردانه هر سؤال كه داری جواب گیر
ز ۱۱۲– م ٦۵
* * *
سیل اشك دیده از بی ‌طاقتی سر می دهم/تا به ملك هند، دریای دگر  پیدا كنم
دیده ‌ام ظلم و ستم چندان كه از ظلمات هند/می روم كز بهر خود جای دگر پیدا كنم
می توانم چند گامی رفت مخفی بعد ازین / در ره امید اگر پای دگر پیدا كنم
ز ۱۴۹ – م ۸۷
بنگاله
جستجو كردم‌ بسی‌ مخفی ‌چو در گرداب ‌هند/نشئه ی آسودگی‌ جایی به جز بنگاله نیست
ز ۵۴ – م ۳۲
كابل     
وا نشد چون غنچه ی دل در بهارستان هند/رفت‌ مرغ‌ روح‌ مخفی ‌گوشه ی كابل ‌گرفت
ز ٦۷ – م ۴۰
* * *
غنچه ی طبعم نمی ‌خندد به شورستان هند/همتی یاران كه از گلزار كابل بشكفد
ز ۸۸ – م ۵۱
تشیع
زبان ‌در كام‌ كش مخفی و پای ‌صبر در دامن/كه‌ آخر پنجه ی شاه ولایت ‌دست ‌من ‌گیرد
ز ۷٦ – م ۴۴
* * *
مخفیا درروزمحشر ‌بی ‌نصیب ‌ازكوثر است/ آنكه دست دوستی بر دامن حیدر نزد
ز ۱۰۷ – م ۵۸
* * *
از گدایان توام شاه خراسان مددی / كه چو مرغان حرم درحرمت جا گیرم
نیست‌ مخفی چو مرا قدرت‌ گفتار،به‌ صبر/ پا به دامان  كشم و دامن مولا گیرم
ز ۱۳۳ – م ۷۷
داغ پسر
مخفیا چند ز جور فلك شعبده باز / همچو یعقوب، به ‌دل داغ‌ پسر تازه كنم
ز ۱۵۲ – م ۸۹
* * *
پیر كنعانم ز گریه چشم تر گم كرده‌ام / روشنی چشم،از بهر پسر گم كرده‌ام
ز ۱۵۵ – م ۹۰
مدح صاحبقران ثانی شاهجان پادشاه
عزم  سفر می ‌كند،این دل دیوانه ‌ام / آه كه جز ناله نیست، یار بیابان او…
ثانی صاحبقران،پادشه انس و جان / آنكه فلك سرنهد، برخط فرمان او…
ز ۱۷۴ – م ۱۰۲
تقاضای رهایی از حبس
نهاد خانه ی عمرم چو رو به ویرانی/ دگر چه سود دلا ناله ی  پشیمانی
دریغ و درد كه نقد حیات را كردم / تمام صرف جهالت ز روی نادانی
غبار ظلم چنانم گرفت در آغوش / كه نیست در نظرم آفتاب، نورانی
ز بس فرسوده و پژمرده‌ام، فرو ریزم / بسان برگ خزان، گر مرا بجنبانی
گرفت لرزه ی افسردگی مرا،چكنم / كه نیست در برمن جامه ی زمستانی
ز هر و شفقت اسلامیان نماند نشان / كجاست ‌ترس ‌خدا و چه ‌شد مسلمانی
به شوق آن كه شوم جبهه ‌سای درگه تو / بر آستانه ی صبرم نهاده پیشانی
تو شهسوار جهانی، ترا زیانی نیست / به سوی غمزدگان گر عنان بگردانی
ببین به سوی غریبان بی  ‌كس و مظلوم / ز روی عدل و به شكرانه ی جهانبانی
سپهر منزلتا، صاحبا، به یادآور / شكوه دولت فیروزِ، خان دورانی  (۸)
نسبت خراسانی
ز روی لطف، به ‌تقصیر من ‌قلم دركش / كه ‌با تو هست مرا نسبت خراسانی
نوید وعده ی عدل تو داردم زنده / و گرنه نیست‌ مرا قدرت سخندانی
كجاست‌ مژده ی عیدی ‌كه ‌همچو ‌پیك ‌خیال/ به ‌‌پیش‌ جلوه ی آن ‌جان‌ دهم به ‌قربانی
عمل دیوان
خرابِ اسم عمل ‌گشته ‌ام، ولی ‌چكنم / كه ‌هیچ چاره ‌ندارم ز حكم ‌سلطانی
برید دست قضا و بدوخت طالع ‌من / به رغم جوهر ذاتم، لباس دیوانی
به‌ مصر دهر نمانده ‌ست مشتری، ورنه / منم‌ به ‌حسن‌ معانی چو یوسف ‌ثانی
ز ۱۸۳ – م ۱۰۷
رهایی از زندان
به ‌تهمت‌ كرد در زندان مرا‌ دشمن،بحمدالله/به زور صبر بشكستم كلید قفل زندانش…
خراسانی
دل ‌آشفته ی ‌مخفی به ‌فن ‌خود ارسطویی ‌است/به هند افتاده است اما خراسان ‌است ‌یونانش
در این كشور زبونی های طالع ناقصم دارد / و گرنه در هنرمندی نباشد هیچ نقصانش
ز ۱۷۷ – م ۱۰۳
خراسان و عراق
امشب ‌شب‌عیدست ومه من ‌به‌ محاق‌است/مخفی نظرم سوی خراسان و عراق است
ز ۱۹۴ – م ۱۱۴
از تركیب ‌بندی در آرزوی طواف كعبه و نعت رسول اكرم (ص):
 یا رسول ‌عربی،جذبه ی شوقی ‌كه چو ابر/ سال ها شد به  تمنای درت گریانم
نیست ‌ممكن ‌به‌ مقصود رسم‌ بی ‌كششت / مفلس ‌و‌ عاجز و درمانده و بی ‌سامانم…
نیست گر زاد رهی،صبر و تحمل دارم / تكیه بر لصف تو از فیض توكل دارم
این سیه ‌رو كه ‌به امید عطا آمده ‌است / به امیدت ز كجا تا به‌ كجا آمده‌ است
ز ۱۹٦ – م ۱۱۵
همچنین از تركیب‌ بند در نعت رسول خدا (ص) و اظهار حال خود:
چشم‌ روحم را ز نور كعبه بینا كرده ‌اند /كعبه را  بهر مناجاتم مهیا كرده ‌اند
سایبان بارگاه پادشاه كعبه است / این ‌سپهر لاجوردی ‌را كه ‌بر پا كرده‌ اند…
خراسانی
بوعلّی روزگارم، از خراسان آمده / از پی اغراض، در درگاه سلطان آمده
بسكه ‌در یاد وطن  نادیده ‌ماتم داشتم / تا  به دامان دلم، چاك گریبان آمده
حیرتی‌ دارم‌ كه ‌یارب ‌چون ‌درین ‌ظلمات ‌هند/ طوطی فكرم پی شكر ز رضوان آمده
ز ۱۹۹ – م ۱۱٦
در هیچ جای این دیوان نامی از گیلان و رشت و لاهیجان برده نشده و شعری كه مختوم به مدح امام قلی خان حاكم فارس باشد در آن نیست و چنان كه دیده شد این شاعر مخفی خراسانی است (۹)
ناگفته نماند كه غزلی به مطلع زیر:
باده نوش جان كن شد، خون عاشقان نوشی/ بعد ازین‌ چو می با او،می توان ‌زدن جوشی
كه شیخ محمدعلی حزین لاهیجی در تذكره‌ المعاصرین آن را از میرزا محمود شیرازی دانسته و در زیر  ترجمه ‌اش می‌ نویسد:«در وقت املا چیزی ازو بیاد نبود كه ثبت شود مگر این مطلع از غزل مشهور او» و در شماره ی ۳۰٦۷ روزنامه ی آزادی چاپ مشهد در تاریخ سه‌ شنبه ۹ر۹ر۱۳۵۰ به نقل از یك جُنگ خطی متعلق به آقای دكتر علی شاملو به نام مخفی رشتی یا لاهیجی نشر یافته است در دیوان این مخفی دیده نشد. چهار بیت مغلوط از همین غزل را مرحوم مشیرسلیمی در تذكره ی زنان سخنور (ج ۱ برگ ۲۱۸) بدون ذكر مأخذ به نام زیبده دختر اورنگزیب و خواهر زیب‌ النساء ثبت كرده است،در صورتی كه اورنگزیب دختری بدین نام نداشته و خواهران زیب‌ النساء عبارتند از: زینت ‌النساء، بدرالنساء، مهرالنساء،
- - -
پی نوشت ها:
۱- پژوهشی كه درباره ی دیوان مخفی صورت گرفته است برای ششمین كنگره ی تحقیقات ایرانی كه از ۱ تا ٦ شهریورماه ۱۳۵۴ در دانشگاه آذربادگان تشكیل یافت، فرستاده شد ولی نگارنده بر اثر بیماری در این كنگره شركت نكرد.
۲-  اعقابش نیز در زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب وزارت خراسان و یزد و اصفهان و كلانتری ری را داشتند.
۳- این بیت زیبا از ملك محمد قمی درگذشته در ۱۰۲۴ هجریست.
۴- شاید مقصود حكیم شرف‌الدین حسن شفایی اصفهانی درگذشته در ۱۰۳۷ هجری باشد.
۵- بانویی «مظفر» تخلص كه به سال ۱۳۱۷ شمسی در كرمانشاه می زیسته، این غزل را با تغییر دو مصراع و الحاق یك بیت به نام خود كرده است:
حال قلب «مظفر» شد این قدر معلوم / كه ‌همچو خس مژه‌اش‌ در گریستن می سوخت
رك: تذكره ی مختصر شاعران كرمانشاه (برگ ۱٦۳)
٦- وی در روز پنجشنبه  دهم شوال هزار و چهل و هفت زاده شده است، رك: عمل صالح، ج ۲  برگ ۲٦۸.
۷- عبدالبادی آسی مصحّح و دیباچه ‌نویس دیوان مخفی كه به نام زیب ‌النساء چاپ شده این غزل را خود بر آن نسخه افزوده و در زیر  آن (برگ ۲۲) نوشته است: «این غزل در هر دو نسخه ی قلمی كه برای مقابله پیش نظر بودند یافته نشد. مصحّح».
۸- خان دوران (سید محمود) از امیران دربار شاه جهان و اورنگزیب با منصب پنجهزاری صوبه ‌دار الله‌ آباد و بعد از آن اودیسه بوده و در سال ۱۰۷۷ هجری در محل حك مرانی درگذشته است.
مآثرالامراء، ج ۱ برگ های ۷۸۲ – ۷۸۵.
۹- در فهرست نسخه‌ های خطی فارسی (ج ۳ برگ ۲۵۲۱) چهار نسخه دیوان منسوب به زیب ‌النساء در زیر نام «مخفی» معرفی شده كه متعلق است به ایشیاتك (آسیایی) بنگال و دانشگاه پنجاب و آغاز آن ها برابر است با آغاز دیوان مورد بحث.
فهرست مآخذ:
آتشكده ی آذر، بمبئی، ۱۲۷۷ ق
اختر تابان، بهوپال، ۱۲۹۹ ق
از رابعه تا پروین، تهران، ۱۳۳۴ ش
اویماق مغل، امرت ‌سر، ۱۳۱۹ ق
پرده ‌نشینان سخن گوی، كابل، ۱۳۳۱ ش
تاریخچه ی مختصر ادبیات ایران (ضمیمه ی سال نامه ی پارس)، تهران، ۱۳۲۸ش
تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، تهران، ۱۳۳۴ ش
تحفه ‌الحبیب، نسخه ی خطی تحفه ‌الخوانین 
تحفه ی سامی، تهران، ۱۳۱۴ ش
تذكره ی اسحاق ‌بیگ عذری، نسخه ی خطی
تذكره یحسینی، لكهنو، ۱۲۹۲ ق
تذكره ‌الخواتین، بمبئی، ۱۳۰٦ ق
تذكره ‌الشاعران دولتشاه سمرقندی، لیدن، ۱۹۰۰ م
تذكره ی مختصر شاعران كرمانشاه، كرمانشاه، ۱۳۳۷ ش
تذكره ‌المعاصرین حزین، اصفهان، ۱۳۳۴ ش
تذكره ی می خانه، تهران، ۱۳۴۰ ش
تذكره ی نصرآبادی، تهران، ۱۳۱۷ ش
تذكره ی نقل مجلس، نسخه ی خطی توزك جهانگیری
جواهر‌العجایب، لكنهو، ۱۸۷۳ م
حبیب ‌السیر، تهران، ۱۳۳۳ ش
خلاصه ‌الاشعار و زبده‌ الافكار، نسخه ی خطی خیرات حسان، تهران، ۷- ۱۳۰۴ ق
دیوان بنائی هروی، هرات، ۱۳۳٦ ش
دیوان رضی آرتیمانی، تهران، ۱۳۴٦ ش
دیوان كلیم همدانی، تهران، ۱۳۵۴ ش
دیوان مجیرالدین بیلقانی، مشهد، ۱۳۴۳ش
دیوان مخفی بدخشانی، فیض‌آباد بدخشان، بی‌تاریخ
دیوان مخفی رشتی، لكنهو، ۱۲۹۳ ق
دیوان مخفی هندوستانی (زیب‌النساء)، لكنهو، ۱۲۹۸ ق
دیوان مشتاق اصفهانی، تهران، ۱۳۲۰ ش
روز روشن، بهوپال، ۱۲۹۷ ق
روزنامه ی آزادی، مشهد، ۹ر۹ر۱۳۵۰ ش
ریاحین الشریعه، تهران، ۷۲- ۱۳٦۹ ق
زنان سخنور، تهران، ۳۷- ۱۳۳۵ ش
سفینه ی فرّخ، مشهد، ۱۳۳۰ ش
شمع انجمن، بهوپال، ۱۲۹۲ ق
عرفات ‌العاشقین، نسخه ی خطی
عمل صالح، كلكته، ۴٦- ۱۹۲۳ م
فهرست نسخه های خطی منزوی (ج ۳)، تهران، ۱۳۵۰ ش
كلمات ‌الشعراء، لاهور، ۱۹۴۲ م
لباب ‌الالباب، لیدن، ٦- ۱۹۰۳ م
مآثرالامراء، كلكته، ۹۱- ۱۸۸۸ م
مجالس ‌النفائس، تهران، ۱۳۲۳ ش
مجمع ‌الفصحاء، تهران، ۱۲۹۵ش
مرآه ‌الخیال، بمبئی، ۱۳۲۴ ق
نتایج ‌الافكار، بمبئی، ۱۳۲۴ ق 
از مجله ی هنر و مردم، دوره پانزدهم، شماره ی ۱۷۲، بهمن ماه 1355

 

این مطلب را در صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست