تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید  

شهلا آقاپور

شهلا آقاپور شاعر، نقاش ومجسمه ساز، در خانواده ای آذری زاده شده است . وی پس ازدريافت ديپلم دررشته علوم طبيعی وادبيات فارسی، به ادامه تحصیل دررشته های هنروطراحی دردانشگاه تهران پرداخت.
شهلا آقاپور پس از تلاشهایی در زمینه روزنامه نگاری، به آلمان رفت و از سال 1365 ساکن آن کشور شد. ودرسا ل 1373رشته تعليم وتربيت اجتماعی وهنردرما نی رادربرلين بپايان رساند. سپس بعدازادامه تحصيل هنردردانشگاه برلين درسا ل1381 موفق به دريافتِ فوق ليسانس ازدانشگاه هنرهای تجسمی برلين گردید.
تخصص درآموزش ِ علم ِ هنر با پروژه های مختلف هنری
(Master of Art , Arts in Context)
شهلا آقاپور پايا ن نامه خویش را به نام " هزارو يک پل به سو ی هنر" ، که از تجربيات عملی و نظری پروژه های مختلف چندين سا له اش بود، در قالب داستانهای کوتاه و شعرِ بهم پيوسته اجتماعی وهنری ، که پا يه و اسا س آن به انسان وعشق معطوف است، نوشت .
شهلا آقاپورازسال 1371 نما يشگاههای متعدد انفرادی وگروهی درگالری های مختلف اروپا،از جمله آلمان بويژه درمراکزفرهنگ وهنربرلين برپا داشته، که نقاشيهای اودر چهارکتابچه نقاشی گروهی و يک کتاب نقاشی فردی (کاتالوگ)ازطرف اداره فرهنگ وهنرگالری اشتگليتس برلين چاپ شده است.
وی ازسال 1374 نيز جلسات متعدد شعرخوانی به زبان آلمانی وفارسی درمجامع فرهنگی و ادبی آلمان همچون خانه ادبيا ت "برتولت برشت"،"مجلس برلين"، "وزارت فرهنگ وهنر برلين" و غيره برگزار کرده است .
از شهلا آقاپور شش جلد کتاب شعربه زبانهای آلمانی وفارسی بصورت گزينه های اشعارفلسفی و اجتماعی ِ 1380-1370 به نام های، " انديشه های حسی" (چاپ ايران نشرقصه1384)، " آشفتگی جهان " و " ذرات گرم حس " (چاپ آلمان نشرآيدا 1384) به چاپ رسیده است. 
همچنین چندین سروده از شهلا آقاپور به زبان آلمانی درکتاب شاعران مهاجر در برلين انتشار یافته است. آثار دیگری از او در قالبهای تازه بنامهای " مرواريد سياه " گزينه ی اشعار اجتماعی، سياسی و " پروازسرخ تن " گزينه ی اشعار عاشقانه، آماده چاپ است.
شهلا آقاپور ازسال1377 فعالعيتهای نمايشی کوتا هِ مدرن ِ هنری(پرفرمانس) داشته است که به نامهای " اسطوره ها" ، " چشم خدای زن " ، " بهشت و جهنم " ، " سايه و نور" ، " يکی در دو جهان " ، " آشتی و نزديکی فرهنگها " ، " فلسفه اِروس " ونيزنقاشی روی بدن برهنه درکنار نمايشگاههای نقاشی وشعرخوانی، به نوشته وکارگردانی خود او، به اجرا درآمده است .
شهلا آقا پورعضو کانون هنرمندان آلمان ، عضوانجمن قلم(پن) و نیز يکی از دبيران کانون نو يسندگان ايران (در تبعيد) می باشد .
اودرحال حاضرهنرشعرهايکو، وهنردرمانی رابا پروژه ها وايده های تازه تدريس می کند. يکی ازاين پروژه ها به نام "ماندالا" (دايره،چمدان زندگی ) با اشعار هايکو و غيره است که از حدود سال 2000 تا کنون ادامه دارد.این پروژه ها با اشعاری مناسب موضوع وگفتمانهای فلسفی، هنری،علمی وروانشناسی شروع ميشود،سپس با تکنيک های ابزاری و شيوه های مختلف، هنرنقاشی و رنگ، وفرم دادن اشياء درقالب ماندالا و فرمهای ديگر هنری را به شرکت کنند گان می آموزد. شرکت کنند گان يا هنرجو يان در اين پروژه ها نه تنها روش هنر نقاشی و فرم دادن خاک و سنگ رادرقالب موضوعهای مختلف علمی فرا می گيرند بلکه از نظرروحی و روانی نيز آرامش می يابند. شرکت کنندگان با بحثهای هنری، ادبی وعلمی دررابطه با موضوع مربو طه، خود وسیله ی شناخت ازیکديگر می شوند .
شهلا آقاپوردر زمینه سرایش شعر و خلاقیت هنری خویش، می گوید:
" خلاقيت آثارواشعارمن لحظه هايی ست که از صميميت و پروازاحساس درونی، تفکرو انديشه های فلسفی ی شورزنانگی ام سرچشمه گرفته اند که از سادگی به سادگی رسيده اند، شايد بلحاظ معنا و مفهوم کمی پوشیده و پيچيده باشد، اما درعين حال ساده است. چشمها که هسته مرکزی هنروشعرمرا تشکيل می دهند، نقشی که متاثرازحساسيت من می با شد وبيانگرخرد وحس عا طفه ای که در من بر انگيخته شده و تاثری که بوجود آمده ، نيز نيازهای درونی بشراست همواره درکارهايم بوضوح پيداست. رهائی احساسات من ازطريق ابزار واژه ها، کلمات، خطوط، رنگ ها، خاک و سنگ همانند آيئنه منعکس می شوند. عُنصر خيا ل، ايماژ ، تجربه و شيفتگی در آثارم جايگاه ويژه ای دارند که بازتا بی ازواقعيتهای زندگی ست وعشق نيز انگيزه ی تداوم و پا يداری کارهای هنری ام ميباشد .
من می خواهم انسان، طبيعت، شعر و هنر را درهم بیامیزم ومعنای ِ فلسفی به آن بدهم همچنا نکه انسان نه تنها خلق شده بلکه خا لق خويش هم است . "

معرفی کتابها ی شعر شهلا آقاپور

کتاب یک
کتاب شعر اندیشه های حسی 89صفحه
گزینه اشعارزندگی وعشق-
سروده شده بین سالهای 1370 - 1380-
نشرختن و نشر قصه چاپ تهران سال 1384
ISBN:964-5776-56-2

---------------------------------------------

کتاب دو


کتاب شعر آشفتگی جهان 104 صفحه
گزینه اشعار فلسفه زندگی -–
سروده شده بین سالهای 1370 - 1380-
نشر آیدا چاپ آلمان - کلن سال 1384
ISBN:3-9809112-3-3

---------------------------------------------

کتاب سه
کتاب شعر ذرات گرم حس 104 صفحه
گزینه اشعار اجتماعی و فلسفی
سروده شده بین سالهای 1370- 1380
نشر آیدا چاپ آلمان - کلن سال 1384
ISBN 3-9809112-7-6

----------------------------------------

کتاب چهار

کتاب شعر پرواز سرخ تن 116 صفحه
برگزیده اشعار عاشقانه
سروده شده بین سالهای 1380- 1387
ناشر . انتشارات فروغ، نشر دنا چاپ آلمان 1387
ISBN:978-90-76160-11-5
------------------------------------------

کتاب پنج
کتاب شعر مروارید سیاه 150 صفحه
برگزیده اشعار اجتماعی و سیاسی
سروده شده بین سالهای 1380- 1388
چاپ آلمان

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست