دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس سردبیر: perslit@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب: info@perslit.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

حاجی رجب
در وصف حال یک حیکم باشی
زنده یاد افراشته

راستی برار جان عجب ایامی بو
رشته حکیم حاجی رجب نامی بو
شالی، عبایی باریک اندامی بو
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الان حکیمانه ویزیت پنجه زار
....
صوب واکودی محکما تا نیصفه شب
جا نوبو او خانه دورون ئی وجب
موشتری امرا زه یی گب با ادب
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الان حکیمانه ویزین پنجه زار
....
نیشتی ایتا سبزه کنار فی المثل
قلم دواته زیی زیره بغل
نه صندلی داشتی نه میز نه کتل
آموییدی ناخوش و کور و کچل
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الان حکیمانه ویزیت پنجه زار
....
راستی حکیم بو خودا رحمت بوکود
صافو سلیم بو خودا رحمت بوکود
مرده رحیم بو خودا رحمت بوکود
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الان حکیمانه ویزیت پنجه زار
.....
تومامه امراضا موداوا کودی
تومامه توشکا حاج آقا وا کودی
شکسته بسته همه جور جا کودی
بعضی دواجاته خودش چاکودی
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الان حکیمانه ویزیت پنجه زار
....
دوشوکچه جیر نوسخه ایتا بسته پور
نیوشته حاضیر اماده جور به جور
جوهره میخ طویله شاخ بوتور
گرزنه ولگ پیندره کاله کپور
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الان حکیمانه ویزیت پنجه زار
....
از همه جا مریض کودی ایزدحام
بجاره پس سنگر و شفتو خومام
آوردیدی حاجی ره با احترام
تعارفی ابریشم و لاسه خام
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الان حکیمانه ویزیت پنجه زار
....
زخمه زیگیله حاجی زاول دایی
سرما بوخوردا آشه آلو دایی
درده دهانا آلوبالو دایی
من چی دانم نپخته خالو دایی
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الان حکیمانه ویزیت پنجه زار
.....
کرحه مریضان ویشتری مردیدی
حسرته دونیایا به گیل بردیدی
ولی بازام موشتری آوردیدی
هرچی حاجی گفتی اوشان خوردیدی
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الان حکیمانه ویزیت پنجه زار
....
ناخوشا حوکم کودی بوشو خون بیگیر
چقد بیگیر بقدر شاخه نفیر
ماهی سه بار گوله بنه با خمیر
هر روزه ضوب گفتی بوخور خاکه شیر
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الا حکیمانه ویزیت پنجه زار
....
گن گنه هرگز ندایی ناخوشه
گفتی فرنگی دوا آدم کوشه
الانه حکیمانا تا گی حب نیشه
تا جه کونه گی تاشیدی تی ریشه
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الان حکیمانه ویزیت پنجه زار
....
کویا بگم من می دیله مطلبه؟
نیشتاوستی ا دوکتورانه گبه؟
مالاریا نام مگه لرزه تبه؟
گه شیمی خانه پشه واستی نبه
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الان حکیمانه ویزیت پنجه زار
.....
می زن پسر دو روز بسر تب کونه
نانم کو دوکتور انه سوزن زنه
سوزن والله  آدمه چاکونه
ا مردومه مرگه خودا خودنانه
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الان حکیمانه ویزیت پنجه زار
....
او وختی هی جا دوا خانه نوبو
سوزن و آمپول به میانه نوبو
مردومه ره مرگ بهانه نوبو
ا جور حکیمانه نشانه نوبو
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الان حکیمانه ویزیت پنجه زار
......
دوکتورا گم برار می گوش درد کونه
گه خو نتانم ایتا ده چاکونه
اسا چی یه علاجه دردا نانه
با پکه پوز مردومه جیبه کنه
خودا بیامرزه اونا ای برار
نوسخه نیویشتی ایتا ده شی برار
الان حکیمانه ویزیت پنجه زار

برگرفته از کتاب : ادبیات گیلکی، گردآورنده: زنده یاد ابراهیم فخرایی

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست